Ktl-icon-tai-lieu

Chọn kiểu lắp trung gian hợp lý cho mối ghép bề mặt trụ trơn

Được đăng lên bởi giaosuhindu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(32).2009

CHỌN KIỂU LẮP TRUNG GIAN HỢP LÝ
CHO MỐI GHÉP BỀ MẶT TRỤ TRƠN
SELECTING A REASONABLE TRANSITION FIT FOR A PIN JOINT
Nguyễn Văn Yến
Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Một mối ghép thuộc kiểu lắp trung gian có thể có khe hở, cũng có thể có độ dôi. Việc
tính khe hở lớn nhất và độ dôi lớn nhất có thể có trong mối ghép là dễ dàng. Việc tính toán xác
suất xuất hiện khe hở, độ dôi của mối ghép kiểu trung gian đang còn là vấn đề khó khăn đối với
những người thiết kế mối ghép. Bài báo cung cấp một phương pháp tính xác suất xuất hiện khe
hở, độ dôi của mối ghép kiểu trung gian và hướng dẫn sinh viên chọn kiểu lắp trung gian hợp lý
cho mối ghép bề mặt trụ trơn.
ABSTRACT
A pin joint with a transitional fit can have any clearance or interference. The calculation
of the maximum clearance, maximum interference and prediction appearance probability of a
clearance/interference are still problematic for designers. This paper presents a method for
calculating the appearance probability of a clearance/interference in a joint with the transitional
fit, and provides some instructions for students in the selection of a reasonably transitional fit
for the pin joint.

1. Đặt vấn đề
Mối ghép bề mặt trụ trơn được dùng rất nhiều trong chế tạo máy. Mối ghép trụ
trơn có hai loại: Loại có khe hở S, hai chi tiết ghép có thế trượt tương đối với nhau; loại
có độ dôi N, hai chi tiết ghép rất khó trượt tương đối với nhau. Khi thiết kế mối ghép trụ
trơn, muốn mối ghép chắc chắn có khe hở, ta chọn kiểu lắp lỏng. Muốn mối ghép chắc
chắn có độ dôi, ta chọn kiểu lắp chặt. Nếu chọn kiểu lắp trung gian, mối ghép có thể có
độ dôi, cũng có thể có khe hở. Mối ghép thuộc kiểu ghép lỏng, thường có khe hở tương
đối lớn, độ lệch tâm của hai chi tiết ghép sẽ lớn. Mối ghép thuộc kiểu lắp chặt, thường
có độ dôi lớn, lắp ghép và tháo rời mối ghép gặp khó khăn. Trong trường hợp cần độ
đồng tâm tương đối cao, tháo lắp dễ dàng, người ta chọn kiểu lắp trung gian. Mối ghép
thuộc kiểu lắp trung gian, hoặc là có khe hở nhỏ, hoặc là có độ dôi tương đối nhỏ. Các
bánh răng, bánh vít, đĩa xích lắp trên trục thường dùng mối ghép kiểu trung gian.
Các kiểu lắp trung gian được phân biệt bởi xác suất xuất hiện độ dôi hoặc độ hở.
Xác suất xuất hiện độ dôi càng lớn, thì lắp ghép càng bền chắc. Các mối ghép bền chắc
được sử dụng để định tâm chính xác các chi tiết ghép, hoặc chịu tải trọng va đập lớn.
Thực hiện lắp ghép các mối ghép bền chắc tương đối phức tạp, cần lực tác dụng...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 3(32).2009
1
CHN KIU LP TRUNG GIAN HP LÝ
CHO MI GHÉP B MT TR TRƠN
SELECTING A REASONABLE TRANSITION FIT FOR A PIN JOINT
Nguyn Văn Yến
Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Mt mi ghép thuc kiu lp trung gian có th có khe h, cũng có thđộ dôi. Vic
tính khe h ln nht và độ dôi ln nht có th có trong mi ghép là d dàng. Vic tính toán xác
sut xut hin khe h, độ dôi ca mi ghép kiu trung gian đang còn là vn đề khó khăn đối vi
nhng người thiết kế mi ghép. Bài báo cung cp mt phương pháp tính xác sut xut hin khe
h, độ dôi c
a mi ghép kiu trung gian và hướng dn sinh viên chn kiu lp trung gian hp lý
cho mi ghép b mt tr trơn.
ABSTRACT
A pin joint with a transitional fit can have any clearance or interference. The calculation
of the maximum clearance, maximum interference and prediction appearance probability of a
clearance/interference are still problematic for designers. This paper presents a method for
calculating the appearance probability of a clearance/interference in a joint with the transitional
fit, and provides some instructions for students in the selection of a reasonably transitional fit
for the pin joint.
1. Đặt vn đề
Mi ghép b mt tr trơn được dùng rt nhiu trong chế to máy. Mi ghép tr
trơn có hai loi: Loi có khe h S, hai chi tiết ghép có thế trượt tương đối vi nhau; loi
độ dôi N, hai chi tiết ghép rt khó trượt tương đối vi nhau. Khi thiết kế mi ghép tr
trơn, mun mi ghép chc chn có khe h, ta chn kiu lp lng. Mun mi ghép chc
chn có độ dôi, ta chn kiu lp cht. Nếu chn kiu lp trung gian, mi ghép có th
độ dôi, cũng có th có khe h. Mi ghép thuc kiu ghép lng, thường có khe h tương
đối ln, độ lch tâm ca hai chi tiết ghép s ln. Mi ghép thuc kiu lp cht, thường
độ dôi ln, lp ghép và tháo ri mi ghép gp khó khăn. Trong tr
ường hp cn độ
đồng tâm tương đối cao, tháo lp d dàng, người ta chn kiu lp trung gian. Mi ghép
thuc kiu lp trung gian, hoc là có khe h nh, hoc là có độ dôi tương đối nh. Các
bánh răng, bánh vít, đĩa xích lp trên trc thường dùng mi ghép kiu trung gian.
Các kiu lp trung gian được phân bit bi xác sut xut hin độ dôi hoc độ h.
Xác sut xut hin độ dôi càng l
n, thì lp ghép càng bn chc. Các mi ghép bn chc
được s dng để định tâm chính xác các chi tiết ghép, hoc chu ti trng va đập ln.
Thc hin lp ghép các mi ghép bn chc tương đối phc tp, cn lc tác dng ln.
Khi ti trng va đập nh, hoc không va đập, yêu cu độ đồng tâm không cao lm,
chúng ta chn kiu lp ít bn chc, kiu lp có xác sut độ h ln, khi đó vic tháo lp
Chọn kiểu lắp trung gian hợp lý cho mối ghép bề mặt trụ trơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn kiểu lắp trung gian hợp lý cho mối ghép bề mặt trụ trơn - Người đăng: giaosuhindu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chọn kiểu lắp trung gian hợp lý cho mối ghép bề mặt trụ trơn 9 10 126