Ktl-icon-tai-lieu

Chọn thành phần hạt cho cấp phối

Được đăng lên bởi Đức Dự
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 2 lần
G-A Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng

TH: Đặng Thanh Kim Mai
BÀI 3

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT CỦA CỐT LIỆU DÙNG
THIẾT KẾ CẤP PHỐI BÊTÔNG
I.

Mục đính thí nghiệm
Thí nghiệm rây sàng nhằm kiểm tra cấp phối hạt cốt liệu có hợp lí hay không để chế tạo
bêtông. Nếu cấp phối hạt hợp lý thì độ rỗng của nó nhỏ, lượng dùng ximăng sẽ ít, cường độ
bêtông sẽ cao.

II.

Dụng cụ thí nghiệm
-

Cân kỹ thuật: độ chính xác 0,1g dùng cho cát và 1g dùng cho đá.

-

Bộ sàng tiêu chuẩn có kích thước mắt sàng:
•

Đối với cát: 5 – 2,5 – 1,25 – 0,63 – 0,315 – 0,14

•

Đối với đá:

TCVN:

70 – 40 – 20 – 10 – 5 mm

AFNOR: 32 – 25 – 20 – 12,5 – 10 – 5 mm.
III. Trình tự thí nghiệm
-

Cát sấy khô cân lấy khối lượng GC = 1000g.

-

Đá cân lấy khối lượng 15kg.

-

Đem lượng cát (đá) sàng qua sàng tiêu chuẩn ở trên, bắt đầu từ sàng có kích thước mắt
sàng lớn nhất (lượng đá cho vào không lớn quá kích thước hạt max trên sàng đó).

-

Cân lượng sót trên mỗi sàng: Gi(g).

-

Tính lượng sót riêng biệt trên mỗi sàng:
ai =

-

Gi
x100 (%)
G

Tính lượng sót tích lũy:
Ai = a2,5 + a1,25 + … + ai

-

(%)

Thành phần cấp phối hạt cốt liệu phải nằm trong phạm vi qui định (TCVN 1770-1986) như
sau:
1. Đối với cát
di (mm)

5

2,5

1,25

0,63

0,315

0.14

Ai (%)

0

0 –20

15 - 45

35 – 70

70 – 90

90 - 100

2. Đối với đá
Cỡ sàng tiêu chuẩn (mm)

Dmin

0,5(Dmax + Dmin)

Dmax

1,25 Dmax

Lượng sót tích lũy Ai (%)

90 – 100

40 – 70

0–5

0

Dmax: là độ lớn của sỏi hay đá dăm ứng với cở sàng mà tại đó có lượng sót tích lũy nhỏ
hơn hay bằng 5%.

Trang

1

G-A Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng

TH: Đặng Thanh Kim Mai

Dmin: là độ lớn của sỏi hay đá dăm ứng với cở sàng mà tại đó có lượng sót tích lũy lớn
hơn 95%.
Sau khi sàng phân tích và tính kết quả lượng sót tích lũy, vẽ đường biểu diễn cấp phối hạt.
Nếu đường biểu diễn cấp phối hạt nằm trong phạm vi cho phép thì loại cát (đá) đó đạt tiêu chuẩn
về thành phần hạt.

Lượng sót tích lũy (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
DMIN

½(DMIN+DMAX)

DMAX

1,25DMAX

Kích thước lỗ sàng (mm)
Hình 4 – Biểu đồ xác định phạm vi cho phép của đá
-

Độ lớn của cát được biểu thị bằng môđun độ lớn (Mđl). Môđun độ lớn được xác định:

Mđl =

A2,5 + A1, 25 + A0,63 + A0,315 + A0,315
100

Theo môđun độ lớn cát dùng cho bêtông nặng được chia làm 4 nhóm:
Mđl > 2,5 – 3,3

→

2,0 ≤ Mđl ≤ 2,5 →

Cát hạt vừa

1 ≤ Mđl < 2

→

Cát hạt nhỏ

0,7 ≤ Mđl < 1

→

Cát hạt rất nhỏ

Cát hạt to

Cát thuộc nhóm to và vừa sử dụng được cho bêtông tất cả các mác.
Cát nhóm nhỏ được phép sử dụng cho bêtông mác tới ...
G-A Thí Nghim Vt Liu Xây Dng TH: Đặng Thanh Kim Mai
Trang
1
BÀI 3
PHÂN TÍCH THÀNH PHN HT CA CT LIU DÙNG
THIT K CP PHI BÊTÔNG
I. Mc đính thí nghim
Thí nghim rây sàng nhm kim tra cp phi ht ct liu có hp lí hay không để chế to
bêtông. Nếu cp phi ht hp lý thì độ rng ca nó nh, lượng dùng ximăng s ít, cường độ
bêtông s cao.
II. Dng c thí nghim
- Cân k thut: độ chính xác 0,1g dùng cho cát và 1g dùng cho đá.
- B sàng tiêu chun có kích thước mt sàng:
Đối vi cát: 5 – 2,5 – 1,25 – 0,63 – 0,315 – 0,14
Đối vi đá: TCVN: 70 – 40 – 20 – 10 – 5 mm
AFNOR: 32 – 25 – 20 – 12,5 – 10 – 5 mm.
III. Trình t thí nghim
- Cát sy khô cân ly khi lượng G
C
= 1000g.
- Đá cân ly khi lượng 15kg.
- Đem lượng cát (đá) sàng qua sàng tiêu chun trên, bt đầu t sàng có kích thước mt
sàng ln nht (lượng đá cho vào không ln quá kích thước ht max trên sàng đó).
- Cân lượng sót trên mi sàng: G
i
(g).
- Tính lượng sót riêng bit trên mi sàng:
a
i
=
G
G
i
x100 (%)
- Tính lượng sót tích lũy:
A
i
= a
2,5
+ a
1,25
+ … + a
i
(%)
- Thành phn cp phi ht ct liu phi nm trong phm vi qui định (TCVN 1770-1986) như
sau:
1. Đối vi cát
d
i
(mm) 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0.14
A
i
(%) 0 0 –20 15 - 45 35 – 70 70 – 90 90 - 100
2. Đối vi đá
C sàng tiêu chun (mm) D
min
0,5(D
max
+ D
min
) D
max
1,25 D
max
Lượng sót tích lũy A
i
(%) 90 – 100 40 – 70 0 – 5 0
D
max
: là độ ln ca si hay đá dăm ng vi c sàng mà ti đó có lượng sót tích lũy nh
hơn hay bng 5%.
Chọn thành phần hạt cho cấp phối - Trang 2
Chọn thành phần hạt cho cấp phối - Người đăng: Đức Dự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chọn thành phần hạt cho cấp phối 9 10 430