Ktl-icon-tai-lieu

Chọn và phân tích máy chuẩn

Được đăng lên bởi Ngocna Le
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3020 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần I:CHỌN VÀ PHÂN TÍCH MÁY CHUẨN
1. Tên gọi và đặc tính của máy
1.1. Tên gọi: Máy tiện ren vạn năng
Ký hiệu : T6M16
1.2. Đặc tính: có thể thực hiện tát cả các tính năng về
tiện và các tính năng thay đổi. Được thiết kế để được các
loại ren sau:
 Ren hệ mét: tp = 0,5 : 9 (mm)
 Ren hệ modun: m = 0,5 : 9 (m)
 Ren anh : t = 38 : 0,5 ( π )
Có thể dùng trong sản xuất hàng loạt, sản xuất đơn
chiết hoặc các phân xưởng sửa chửa.
2. Những thông số cơ bản của máy
 Khoảng cách giữa hai đầu phân 710 (mm)
 Chiều cao tử tâm máy đến mặt bằng : 160 (mm)
 Số vòng quay của trục chính : 22,4 :1000 (v/ph)
 Trị số giữa hạn lương chay dao dọc:
S d = 0,06 :
3,34 (mm/vòng)


Trị số giữa hạn lương chay dao ngang : S n =

1
3

Sd

Đường kính lỗ trục chính : φ30 (mm)
 Khoảng cách dời chỗ dọc lớn nhất của xe dao.
o Bằng tay: 720 (mm)
o Bằng máy : 710 (mm)
 Khoản dời chỗ dọc lớn nhất của bàn dao
o Bằng tay : 210 (mm)
o Tự động : 190 (mm)
 Giá trị một khoảng vạch chia khi chạy dao dọc : 1
(mm)
 Giá trị một khoảng vạch chia khi chạy dao ngang :
0,05 (mm)
 Khoảng dời khi quay một vòng khi chạy dao ngang :
60 * 0,05 = 3 (mm)
 Số dao đồng thời lắp được trên giá dao : 4
 Chiều cao từ mặt bắt dao đến tâm máy: 20 (cm)
 Khoảng cách dời chỗ dọc lớn nhất của ụ động là:
100 (cm)
 Khoảng cách dời chỗ ngang lớn nhất của ụ động
là: 10 (cm)


Kích thước máy : 2256 *1020 * 1325 (mm)
 Chiều dài lớn nhất tiện được : 700 (mm)
 Đường kính lớn nhất tiện được : 320 (mm)
3. Phân tích động học:
Máy T6 M16 được cải tiến từ T616 có hộp tốc độ và
hộp trục chính rời nhau  truyền động êm  trục chính ít bị
rung động  gia công đạt độ chính xác cao.
3.1. Sơ đồ truyền động hộp tốc độ và hộp trục
chính.


Động cơ

 N = 4kW

 n = 1440v / ph

47

 (I) 72  (II)

 (III)

28 / 80


36 /
72


48 /
63


 56 / 40

 32 / 64
 27 / 63
 (IV) 
 17 / 58

Đường truyền của xích tốc độ từ đ/ư đến trục chính
theo 2 đường
o Đường truyền trực tiếp: (I) - (II) - (III) - (IV) - (V) - (VI) (VII)
o Đường truyền gián tiếp: (I) - (II) - (III) - (IV) - (V) - (VII)
3.2. Sơ đồ truyền động các hộp chạy dao

 Các bánh răng thay thế khi tiện ren:
o Ren hệ met : Sử dụng BR thay thế sau
a c 60 65
* =
*
b d 65 45

o

a c  a = 60, b = 45, c = 127, d = 95
Ren Anh : * = 
b d  a = 90,...
Pháön I:CHOÜN VAÌ PHÁN TÊCH MAÏY CHUÁØN
1. Tãn goüi vaì âàûc tênh cuía maïy
1.1. Tãn goüi: Maïy tiãûn ren vaûn nàng
Kyï hiãûu : T6M16
1.2. Âàûc tênh: coï thãø thæûc hiãûn taït caí caïc tênh nàng vãö
tiãûn vaì caïc tênh nàng thay âäøi. Âæåüc thiãút kãú âãø âæåüc caïc
loaûi ren sau:
Ren hãû meït: t
p
= 0,5 : 9 (mm)
Ren hãû modun: m = 0,5 : 9 (m)
Ren anh : t = 38 : 0,5 (
π
)
Coï thãø duìng trong saín xuáút haìng loaût, saín xuáút âån
chiãút hoàûc caïc phán xæåíng sæía chæía.
2. Nhæîng thäng säú cå baín cuía maïy
Khoaíng caïch giæîa hai âáöu phán 710 (mm)
Chiãöu cao tæí tám maïy âãún màût bàòng : 160 (mm)
Säú voìng quay cuía truûc chênh : 22,4 :1000 (v/ph)
Trë säú giæîa haûn læång chay dao doüc: S
d
= 0,06 :
3,34 (mm/voìng)
Trë säú giæîa haûn læång chay dao ngang : S
n
=
3
1
S
d
Âæåìng kênh läù truûc chênh :
φ
30 (mm)
Khoaíng caïch dåìi chäù doüc låïn nháút cuía xe dao.
o Bàòng tay: 720 (mm)
o Bàòng maïy : 710 (mm)
Khoaín dåìi chäù doüc låïn nháút cuía baìn dao
o Bàòng tay : 210 (mm)
o Tæû âäüng : 190 (mm)
Giaï trë mäüt khoaíng vaûch chia khi chaûy dao doüc : 1
(mm)
Giaï trë mäüt khoaíng vaûch chia khi chaûy dao ngang :
0,05 (mm)
Khoaíng dåìi khi quay mäüt voìng khi chaûy dao ngang :
60 * 0,05 = 3 (mm)
Säú dao âäöng thåìi làõp âæåüc trãn giaï dao : 4
Chiãöu cao tæì màût bàõt dao âãún tám maïy: 20 (cm)
Khoaíng caïch dåìi chäù doüc låïn nháút cuía uû âäüng laì:
100 (cm)
Khoaíng caïch dåìi chäù ngang låïn nháút cuía âäüng
laì: 10 (cm)
Chọn và phân tích máy chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn và phân tích máy chuẩn - Người đăng: Ngocna Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chọn và phân tích máy chuẩn 9 10 250