Ktl-icon-tai-lieu

chu trình xử lý anoxic

Được đăng lên bởi tranquocbaotruyen-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3613 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Science & Technology Development, Vol 12, No.02 - 2009

ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH THIẾU KHÍ TỪNG MẺ ĐỂ XỬ LÝ OXIT NITƠ
NỒNG ĐỘ CAO TRONG NƯỚC RÁC CŨ
Lê Quang Huy, Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thanh Phong
Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM
(Bài nhận ngày 13 tháng 11 năm 2008, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 27 tháng 02 năm 2009)

TÓM TẮT: Mô hình thiếu khí sinh học từng mẻ (Anoxic sequencing batch reactor –
ASBR) được áp dụng nhằm xử lý TNOx (các oxide nitơ gồm nitrit và nitrat) trong nước rỉ rác
của bãi rác cũ với nồng độ TNOx khoảng 1000mg/L bằng biện pháp sinh học thiếu khí
(anoxic). Hiệu quả khử nitơ qua cơ chế khử nitrit lại cho hiệu quả cao khi bổ sung đủ nguồn C
cho quá trình. Tỷ lệ COD bổ sung : N-NO2 thích hợp là 1,5:1 và tỷ lệ COD khử:NO2 khử là
2,2:1,0 trong đó 30% COD khử là COD sẵn có trong nước thải. Hiệu quả khử nitrit có thể đạt
đến 95% với tải trọng nitơ đạt 0,115kgN-NO2khử/m3.ngày hay 0,015gN-NO2khử/gMLSS.ngày.
Với kết quả này đem lại hiệu quả khử nitơ ammonia của cả quá trình xử lý sinh học đạt
khoảng 80-85%.
Từ khóa: mô hình thiếu khí từng mẻ, quá trình anammox, quá trình nitrat hóa bán phần,
hiệu quả khử tổng nitơ
1.TỔNG QUAN
1.1.Giới thiệu
Nước rỉ từ bãi rác cũ thông thường có nồng độ ammonia rất cao. Hàm lượng nitơ cao là
chất dinh dưỡng kích thích sự phát triển của rong rêu, tảo,v.v... gây ra hiện tượng phú dưỡng
hóa làm bẩn trở lại nguồn nước, gây thiếu hụt oxy hòa tan (DO) trong nước. NH3 cao còn độc
đối với thủy sinh. Vì vậy, xử lí nitơ trong nước rác là vấn đề cần quan tâm. Nước rỉ rác của bãi
rác Đông Thạnh có nồng độ ammonia-N dao động trong khoảng 700 – 1250 mg/l, hàm lượng
N hữu cơ thấp (90-150 mg/L) ([2]). Do quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ chứa nitơ (protein,
urê), nitơ trong nước rác tồn tại chủ yếu dưới dạng ammonia (NH4+ hay NH3). Như vậy, vấn đề
khử nitơ đặt ra ở đây cũng chính là khử ammonia. Hiện tại có rất nhiều công nghệ xử lí
ammonia như tách khí, trao đổi ion, sinh học, lọc màng,v.v...trong đó phương pháp sinh học
được ưa chuộng nhất do chi phí vận hành và quản lý thấp.
Khử nitơ sinh học thông thường thông qua hai quá trình (i) Nitrat hoá và (ii) khử nitrat.
Quá trình nitrat hóa là quá trình oxy hóa hợp chất chứa nitơ, đầu tiên là ammonia được chuyển
thành nitrit sau đó nitrit được oxy hóa thành nitrat. Quá trình nitrat hóa diễn ra theo 2 bước liên
quan đến 2 chủng loại vi khuẩn tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter.
Khử nitrat, bước thứ hai theo sau quá trình nitrat hóa, là quá trình khử nitrat thành khí nitơ,
khí N2O hoặc NO đư...
Science & Technology Development, Vol 12, No.02 - 2009
Trang 64 Bn quyn thuc ĐHQG-HCM
NG DNG QUÁ TRÌNH THIU KHÍ TNG M ĐỂ X LÝ OXIT NITƠ
NNG ĐỘ CAO TRONG NƯỚC RÁC CŨ
Lê Quang Huy, Nguyn Phước Dân, Nguyn Thanh Phong
Trường Đại hc Bách khoa, ĐHQG-HCM
(Bài nhn ngày 13 tháng 11 năm 2008, hoàn chnh sa cha ngày 27 tháng 02 năm 2009)
TÓM TT: Mô hình thiếu khí sinh hc tng m (Anoxic sequencing batch reactor –
ASBR) được áp dng nhm x lý TNOx (các oxide nitơ gm nitrit và nitrat) trong nước r rác
ca bãi rác cũ vi nng độ TNOx khong 1000mg/L bng bin pháp sinh hc thiếu khí
(anoxic). Hiu qu kh nitơ qua cơ chế kh nitrit li cho hiu qu cao khi b sung đủ ngun C
cho quá trình. T l COD b sung : N-NO
2
thích hp là 1,5:1 và t l COD kh:NO
2
kh
2,2:1,0 trong đó 30% COD kh là COD sn có trong nước thi. Hiu qu kh nitrit có th đạt
đến 95% vi ti trng nitơ đạt 0,115kgN-NO
2
kh/m
3
.ngày hay 0,015gN-NO
2
kh/gMLSS.ngày.
Vi kết qu này đem li hiu qu kh nitơ ammonia ca c quá trình x lý sinh hc đạt
khong 80-85%.
T khóa: mô hình thiếu khí tng m, quá trình anammox, quá trình nitrat hóa bán phn,
hiu qu kh tng nitơ
1.TNG QUAN
1.1.Gii thiu
Nước r t bãi rác cũ thông thường có nng độ ammonia rt cao. Hàm lượng nitơ cao là
cht dinh dưỡng kích thích s phát trin ca rong rêu, to,v.v... gây ra hi
n tượng phú dưỡng
hóa làm bn tr li ngun nước, gây thiếu ht oxy hòa tan (DO) trong nước. NH
3
cao còn độc
đối vi thy sinh. Vì vy, x lí nitơ trong nước rác là vn đề cn quan tâm. Nước r rác ca bãi
rác Đông Thnh có nng độ ammonia-N dao động trong khong 700 – 1250 mg/l, hàm lượng
N hu cơ thp (90-150 mg/L) ([2]). Do quá trình phân hy hp cht hu cơ cha nitơ (protein,
urê), nitơ trong nước rác tn ti ch yếu dưới dng ammonia (NH
4
+
hay NH
3
). Như vy, vn đề
kh nitơ đặt ra đây cũng chính là kh ammonia. Hin ti có rt nhiu công ngh x
ammonia như tách khí, trao đổi ion, sinh hc, lc màng,v.v...trong đó phương pháp sinh hc
được ưa chung nht do chi phí vn hành và qun lý thp.
Kh nitơ sinh hc thông thường thông qua hai quá trình (i) Nitrat hoá và (ii) kh nitrat.
Quá trình nitrat hóa là quá trình oxy hóa hp cht cha nitơ, đầu tiên là ammonia được chuyn
thành nitrit sau đó nitrit được oxy hóa thành nitrat. Quá trình nitrat hóa din ra theo 2 bước liên
quan
đến 2 chng loi vi khun t dưỡng Nitrosomonas Nitrobacter.
Kh nitrat, bước th hai theo sau quá trình nitrat hóa, là quá trình kh nitrat thành khí nitơ,
khí N
2
O hoc NO được thc hin trong môi trường thiếu khí và đòi hi mt cht cho electron
là cht hu cơ hoc vô cơ. Mt s loài vi khun kh nitrat được biết như: Bacillus,
Pseudomonas, Methanomonas, Paracoccus, Spirillum, và Thiobacillus, Achromobacterium,
Denitrobacillus, Micrococus, Xanthomonas [6]. Hu hết vi khun kh nitrat là d dưỡng, nghĩa
là chúng ly carbon cho quá trình tng hp tế bào t các hp cht hu cơ. Bên cnh đó, vn có
mt s loài t dưỡng, chúng nh
n carbon cho tng hp tếo t các hp cht vô cơ. Quá trình
kh nitrat đòi hi phi cung cp ngun carbon. Điu này có th thc hin bng mt trong ba
cách sau đây:
- Cp ngun carbon t bên ngoài như methanol, nước thi đô th hoc acetat.
chu trình xử lý anoxic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chu trình xử lý anoxic - Người đăng: tranquocbaotruyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
chu trình xử lý anoxic 9 10 352