Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn đoán kỹ thuật ô tô

Được đăng lên bởi thiennnck
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1*Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Biên soạn- Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Lê Châu Thành

CHƯƠNG 1
LÝ THUYẾT MA SÁT VÀ HAO MÒN
1.1. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MA SÁT VÀ HAO MÒN
1.1.1. Khái niệm về ma sát
1.1.1.1. Quan điểm cổ điển
Lực ma sát Fms tỷ lệ thuận với tải trọng pháp tuyến N:
Fms = μ .N

N- tải trọng pháp tuyến.
μ-hệ số ma sát, μ =const.
Công thức trên chỉ có phạm vi sử dụng nhất định.
1.1.1.2. Quan điểm hiện đại
Ma sát là kết quả của nhiều dạng tương tác phức tạp khác nhau, khi có sự tiếp
xúc và dịch chuyển hoặc có xu hướng dịch chuyển giữa hai vật thể, trong đó diễn ra
các quá trình cơ, lý, hoá, điện...quan hệ của các quá trình đó rất phức tạp phụ thuộc
vào đặc tính tải, vận tốc trượt, vật liệu và môi trường.
Fms = μ .N

μ- hệ số ma sát, μ = f(p,v,C)
N-tải trọng pháp tuyến
C-điều kiện ma sát (vật liệu, độ cứng, độ bóng, chế độ gia công, môi
trường)
Công ma sát A chuyển hoá thành nhiệt năng Q và năng lượng hấp phụ giữa 2 bề
mặt Δ E.
A = Q + Δ E.

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số ma sát
1.1.2.1. Ảnh hưởng của tải trọng.
μ

Khi thay đổi p thì μ thay
đổi theo. Nhưng tồn tại một
khoảng pth1< p <pth2 mà trong đó μ
ổn định và nhỏ nhất. Khi μ vượt ra
ngoài khoảng đó thì xảy ra hư
hỏng và μ tăng cao.

μ = f(p, C2)
μ = f(p, C1)
0

pth1 pth2

p’th1 p’th2

P

Hình1.1. Ảnh hưởng của tải trọng đến μ

Nhận xét:
Khi thay đổi điều kiện ma sát C thì dạng đường cong không thay đổi mà chỉ
thay đổi các giá trị μ, pth1, pth2.
1

Chương 1*Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Biên soạn- Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Lê Châu Thành

1.1.2.2. Ảnh hưởng của vận tốc. Hình 1.2
Đường cong μ = f(v,C)
cũng có qui luật tương tự đường
cong μ = f(p,C).

μ
μ = f(v, C2)

μ = f(v, C1)
0

vth1 vth2

v’th1 v’th2

v

Hình1.2. Ảnh hưởng của vận tốc đến μ

1.1.2.3. Ảnh hưởng của điều kiện ma sát. Hình 1.3
Thí nghiệm 1: cho cặp ma sát Fe-Fe làm việc
với tải trọng p = const, vận tốc v = const, có cho
μ
và không cho bột mài vào giữa hai bề mặt ma
sát.
OA: không có bột mài.
AB: μ giảm do tác dụng rà trơn của bột mài
O
A
B
C
D t
BC: μ tăng cao và không ổn định do sự phá hoại
của bột mài.
Hình1.3. Ảnh hưởng của điều kiện ma sát đến μ CD: không có bột mài --> μ ổn định và giảm.
Nhận xét: μ ≠ const khi điều kiện ma sát thay đổi
Thí nghiệm 2: Cho ba cặp ma sát Fe-Fe, Al-Al, Cu-Cu làm việc với p = const,
v =const, thay đổi chế độ gia công để đạt độ bóng bề mặt khác nhau. Kết quả, μ thay
đổi như bảng 1.1
Bảng 1.1. Ảnh hưởng của độ bóng bề mặt đến μ
Độ
bóng

∇7
∇14
∇14

Phương pháp gia công

Fe...
Chương 1*Chn đoán trng thái k thut ô tô - Biên son- Trn Thanh Hi Tùng, Nguyn Lê Châu Thành
CHƯƠNG 1
LÝ THUYT MA SÁT VÀ HAO MÒN
1.1. LÝ THUYT CHUNG V MA SÁT VÀ HAO MÒN
1.1.1. Khái nim v ma sát
1.1.1.1. Quan đim c đin
t l thun vi ti trng pháp tuyến N:
Lc ma sát F
ms
NF
ms
.
μ
=
N- ti trng pháp tuyến.
μ-h s ma sát, μ =const.
Công thc trên ch có phm vi s dng nht định.
1.1.1.2. Quan đim hin đại
Ma sát là kết qu ca nhiu dng tương tác phc tp khác nhau, khi có s tiếp
xúc và dch chuyn hoc có xu hướng dch chuyn gia hai vt th, trong đó din ra
các quá trình cơ, lý, hoá, đin...quan h ca các quá trình đó rt phc tp ph thuc
vào đặc tính ti, vn tc trượt, vt liu và môi trường.
NF
ms
.
μ
=
μ- h s ma sát, μ = f(p,v,C)
N-ti trng pháp tuyến
C-điu kin ma sát (vt liu, độ cng, độ bóng, chế độ gia công, môi
trường)
Công ma sát A chuyn hoá thành nhit năng Q và năng lượng hp ph gia 2 b
mt E.
Δ
A = Q +
Δ
E.
1.1.2. Các yếu t nh hưởng đến h s ma sát
1.1.2.1. nh hưởng ca ti trng.
μ
0 p
th1
p
th2
p’
th1
p’
th2
P
μ = f(p, C
2
)
μ
= f(p, C
1
)
Khi thay đổi p thì μ thay
đổi theo. Nhưng tn ti mt
khong p
< p <p
th1 th2
mà trong đó μ
n định và nh nht. Khi μ vượt ra
ngoài khong đó thì xy ra hư
hng và μ tăng cao.
Hình1.1. nh hưởng ca ti trng đến
μ
Nhn xét:
Khi thay đổi điu kin ma sát C thì dng đường cong không thay đổi mà ch
thay đổi các giá tr μ, p
, p .
th1 th2
1
Chuẩn đoán kỹ thuật ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn đoán kỹ thuật ô tô - Người đăng: thiennnck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chuẩn đoán kỹ thuật ô tô 9 10 567