Ktl-icon-tai-lieu

Chưng cất dầu thô

Được đăng lên bởi nguyettohoa
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯNG

Khái niệm
Chưng cất là qua trình phân tách hỗn hợp lỏng (ho ặc khí l ỏng) thành các c ấu t ử riêng
biệt dựa vào sự khác nhau về độ bay hơi của chúng ( hay nhi ệt đ ộ sôi khác nhau ở cùng
áp suất), bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần quá trình bay hơi - ngưng tụ, trong đó vật chất
đi từ pha lỏng vào pha hơi hoặc ngược lại.
Khác với cô đặc, chưng cất là quá trình trong đó cả dung môi và ch ất tan đ ều bay h ơi,
còn cô đặc là quá trình trong đó chỉ có dung môi bay hơi.
Ứng dụng để tách các hỗn hợp:
• Dầu mỏ
• Không khí hóa lỏng được chưng cất ở nhiệt độ -190oC để sản xuất Oxi và Nitơ
• Tạo sản phẩm ở dạng hỗn hợp chất lỏng
• Thu được hỗn hợp nhiều sản phẩm( Khi chưng c ất ta thu đ ược nhi ều c ấu t ử và
thường thì bao nhiêu cấu tử sẽ thu được bấy nhiêu sản phẩm)
• Sản phẩm đỉnh gồm nhiều cấu tử dễ bay hơi và một phần cấu tử khó bay hơi
• Sản phẩm đáy gồm chủ yếu cấu tử khó bay hơi và một phần cấu tử dễ bay hơi
Để đạt được chất lượng sản phẩm đỉnh tinh khiết cần phải ti ến hành chưng c ất nhi ều
lần.
Khi tiến hành chưng cất cần chú ý:
• Áp sất làm việc: chân không, áp suất cao ho ặc áp suất thường. Nguyên tắc c ủa
phương pháp này là dựa vào nhiệt độ sôi của các cấu tử, nếu nhi ệt độ sôi của các
cấu tử quá cao thì ta giảm áp suất làm việc để giảm nhiệt độ sôi của các cấu tử.
• Số cấu tử trong hỗn hợp: hệ hai cấu tử, hệ có ba ho ặc số c ấu t ử ít h ơn m ười và
hệ nhiều cấu tử.
• Phương thức làm việc: liên tục hay gián đoạn( chưng cất đơn giản).
Phương pháp chưng cất đơn giản( gián đoạn) được sử dụng trong các trường hợp sau:
• Khi nhiệt độ sôi của các cấu tử khác xa nhau.
• Không đòi hỏi sản phẩm có độ tinh khiết cao.
• Tách hỗn hợp lỏng ra khỏi tạp chất không bay hơi.
• Tách sơ bộ hỗn hợp nhiều cấu tử.
Chưng cất hỗn hợp hai cấu tử ( dùng thiết bị hoạt động liên tục) là quá trình đ ược th ực hi ện
liên tục, nghịch dòng, nhiều đoạn.
Phương pháp cất nhiệt ở đáy tháp: Cấp nhiệt trực ti ếp bằng h ơi n ước, th ường đ ược áp d ụng
trường hợp chất được tách không tan trong nước( Chưng bằng hơi nước trực tiếp)
Ngoài ra còn có một số phương pháp chưng cất khác như:
• Chưng trích ly
• Chưng đẳng phí
I.

II.

Hỗn hợp lỏng hai cấu tử
1. Khái niệm
Hỗn hợp hai cấu tử A, B được biểu thị qua các đại lượng sau:

 Khối lượng: m, kg hoặc lưu lượng khối lượng: Kg/h
 Thể tích: V, m3 hoặc lưu lượng thể tích m3/h
 Số mol: n, kmol hoặc lưu lượng mol: Kmol/h
Một số biểu thức liên hệ:
 Đối với pha khí hoặc pha hơi:
ρ=
n=
=const( với khí lí tưởng)
n= (ở điều kiện tiêu chuẩn)
Th...
CH NGƯ
I. Khái ni m
Ch ng c t là qua trình phân tách h n h p l ng (ho c khí l ng) thành các c u t riêngư
bi t d a vào s khác nhau v đ bay h i c a chúng ( hay nhi t đ sôi khác nhau cùng ơ
áp su t), b ng cách l p đi l p l i nhi u l n quá trình bay h i - ng ng t , trong đó v t ch t ơ ư
đi t pha l ng vào pha h i ho c ng c l i. ơ ượ
Khác v i cô đ c, ch ng c t là quá trình trong đó c dung môi ch t tan đ u bay h i, ư ơ
còn cô đ c là quá trình trong đó ch có dung môi bay h i. ơ
ng d ng đ ch các h n h p:
D u m
Không khí hóa l ng đ c ch ng c t nhi t đ -190 ượ ư
o
C đ s n xu t Oxi và Nit ơ
T o s n ph m d ng h n h p ch t l ng
Thu đ c h n h p nhi u s n ph m( Khi ch ng c t ta thu đ c nhi u c u t ượ ư ượ
th ng thì bao nhiêu c u t s thu đ c b y nhiêu s n ph m)ườ ử ẽ ượ
S n ph m đ nh g m nhi u c u t d bay h i và m t ph n c u t khó bay h i ơ ơ
S n ph m đáy g m ch y u c u t khó bay h i và m t ph n c u t d bay h i ế ơ ơ
Đ đ t đ c ch t l ng s n ph m đ nh tinh khi t c n ph i ti n nh ch ng c t nhi u ượ ượ ế ế ư
l n.
Khi ti n hành ch ng c t c n chú ý:ế ư
Áp s t làm vi c: chân không, áp su t cao ho c áp su t th ng. Nguyên t c c a ườ
ph ng pháp này d a vào nhi t đ sôi c a các c u t , n u nhi t đ sôi c a cácươ ế
c u t quá cao thì ta gi m áp su t làm vi c đ gi m nhi t đ sôi c a các c u t .
S c u t trong h n h p: h hai c u t , h ba ho c s c u t ít h n m i ơ ườ
h nhi u c u t .
Ph ng th c làm vi c: liên t c hay gián đo n( ch ng c t đ n gi n). ươ ư ơ
Ph ng pháp ch ng c t đ n gi n( gián đo n) đ c s d ng trong các tr ng h p sau:ươ ư ơ ượ ườ
Khi nhi t đ
sôi c a các c u t khác xa nhau.
Không đòi h i s n ph m có đ tinh khi t cao. ế
Tách h n h p l ng ra kh i t p ch t không bay h i. ơ
Tách s b h n h p nhi u c u t .ơ
Ch ng c t h n h p hai c u t ( dùng thi t b ho t đ ng liên t c) quá trình đ c th c hi nư ế ượ
liên t c, ngh ch dòng, nhi u đo n.
Ph ng pháp c t nhi t đáy tháp: C p nhi t tr c ti p b ng h i n c, th ng đ c áp d ngươ ế ơ ướ ườ ượ
tr ng h p ch t đ c tách không tan trong n c( Ch ng b ng h i n c tr c ti p)ườ ượ ướ ư ơ ướ ế
Ngoài ra còn có m t s ph ng pháp ch ng c t khác nh : ươ ư ư
Ch ng trích lyư
Ch ng đ ng phíư
II. H n h p l ng hai c u t
1. Khái ni m
Hn h p hai c u t A, B đ c bi u th qua các đ i l ng sau: ượ ượ
Chưng cất dầu thô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chưng cất dầu thô - Người đăng: nguyettohoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chưng cất dầu thô 9 10 446