Ktl-icon-tai-lieu

Chưng cất hệ aceitcnước

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöng luyeän Nöôùc – Axit axetic

GVHD: Nguyeãn Vaên Luïc

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Khoa hoïc kyõ thuaät ngaøy caøng phaùt trieån vaø cuøng vôùi noù laø nhu
caàu ngaøy caøng cao veà ñoä tinh khieát cuûa caùc saûn phaåm. Vì theá, caùc
phöông phaùp naâng cao ñoä tinh khieát luoân luoân ñöôïc caûi tieán vaø ñoåi
môùi ñeå ngaøy caøng hoaøn thieän hôn, nhö laø: coâ ñaëc, haáp thuï, chöng
caát, trích ly,… Tuøy theo ñaëc tính yeâu caàu cuûa saûn phaåm maø ta coù söï
löïa choïn phöông phaùp phuø hôïp. Ñoái vôùi heä Nöôùc – Axit axetic laø 2
caáu töû tan laãn hoaøn toaøn, ta phaûi duøng phöông phaùp chöng caát ñeå
naâng cao ñoä tinh khieát.
Ñoà aùn moân hoïc Quaù trình vaø Thieát bò laø moät moân hoïc mang tính
toång hôïp trong quaù trình hoïc taäp cuûa caùc kyõ sö Coâng ngheä Hoùa hoïc
töông lai. Moân hoïc giuùp sinh vieân giaûi quyeát nhieäm vuï tính toaùn cuï
theå veà: quy trình coâng ngheâä, keát caáu, giaù thaønh cuûa moät thieát bò
trong saûn xuaát hoùa chaát - thöïc phaåm. Ñaây laø böôùc ñaàu tieân ñeå sinh
vieân vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc cuûa nhieàu moân hoïc vaøo giaûi
quyeát nhöõng vaán ñeà kyõ thuaät thöïc teá moät caùch toång hôïp.
Nhieäm vuï cuûa Ñoà aùn naøy laø thieát keá heä thoáng chöng caát Nöôùc –
Axit axetic coù naêng suaát laø 3000 kg/h, noàng ñoä nhaäp lieäu laø 30%
khoái löôïng, noàng ñoä saûn phaåm ñænh laø 95,5% khoái löôïng, noàng ñoä
saûn phaåm ñaùy laø 0,5% khoái löôïng. Söû duïng hôi ñoát coù aùp suaát 2,5at.

Trang 1

Chöng luyeän Nöôùc – Axit axetic

GVHD: Nguyeãn Vaên Luïc

Chöông 1

GIÔÙI THIEÄU
I.

LYÙ THUYEÁT VEÀ CHÖNG CAÁT :
1. Khaùi nieäm:

Chöng caát laø quaù trình duøng ñeå taùch caùc caáu töû cuûa moät hoãn hôïp loûng cuõng nhö hoãn
hôïp khí loûng thaønh caùc caáu töû rieâng bieät döïa vaøo ñoä bay hôi khaùc nhau cuûa caùc caáu töû
trong hoãn hôïp (nghóa laø khi ôû cuøng moät nhieät ñoä, aùp suaát hôi baõo hoøa cuûa caùc caáu töû khaùc
nhau).
Thay vì ñöa vaøo trong hoãn hôïp moät pha môùi ñeå taïo neân söï tieáp xuùc giöõa hai pha nhö
trong quaù trình haáp thu hoaëc nhaû khí, trong quaù trình chöng caát pha môùi ñöôïc taïo neân baèng
söï boác hôi hoaëc ngöng tuï.
Trong tröôøng hôïp ñôn giaûn nhaát, chöng caát vaø coâ ñaëc khoâng khaùc gì nhau, tuy nhieân
giöõa hai quaù trình naøy coù moät ranh giôùi cô baûn laø trong quaù trình chöng caát dung moâi vaø
chaát tan ñeàu bay hôi (nghóa laø caùc caáu töû ñeàu hieän dieän trong caû hai pha nhöng vôùi tyû leä
khaùc nhau), coøn trong quaù trình coâ ñaëc thì chæ coù dung moâi bay h...
Chöng luyeän Nöôùc – Axit axetic GVHD: Nguyeãn Vaên Luïc
Trang 1
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Khoa hoïc kyõ thuaät ngaøy caøng phaùt trieån vcuøng vôùi noù laø nhu
caàu ngaøy caøng cao veà ñoä tinh khieát cuûa caùc saûn phaåm. theá, caùc
phöông phaùp naâng cao ñtinh khieát luoân luoân ñöôïc caûi tieán vaø ñoåi
môùi ñeå ngaøy caøng hoaøn thieän hôn, nhö laø: coâ ñaëc, haáp thuï, chöng
caát, trích ly,… Tuøy theo ñaëc tính yeâu caàu cuûa saûn phaåm maø ta coù söï
löïa choïn phöông phaùp phuø hôïp. Ñoái vôùi heä Nöôùc Axit axetic laø 2
caáu töû tan laãn hoaøn toaøn, ta phaûi duøng phöông phaùp chöng caát ñeå
naâng cao ñoä tinh khieát.
Ñoà aùn moân hoïc Quaù trình vaø Thieát bò laø moät moân hoïc mang tính
toång hôïp trong quaù trình hoïc taäp cuûa caùc kyõ sö Coâng ngheä Hoùa hoïc
töông lai. Moân hoïc giuùp sinh vieân giaûi quyeát nhieäm vuï tính toaùn cuï
theå veà: quy trình coâng ngheâä, keát caáu, giaù thaønh cuûa moät thieát
trong saûn xuaát hoùa chaát - thöïc phaåm. Ñaây laø böôùc ñaàu tieân ñeå sinh
vieân vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc cuûa nhieàu moân hoïc vaøo giaûi
quyeát nhöõng vaán ñeà kyõ thuaät thöïc teá moät caùch toång hôïp.
Nhieäm vuï cuûa Ñoà aùn naøy laø thieát keá heä thoáng chöng caát Nöôùc
Axit axetic coù naêng suaát laø 3000 kg/h, noàng ñoä nhaäp lieäu laø 30%
khoái löôïng, noàng ñoä saûn phaåm ñænh laø 95,5% khoái löôïng, noàng ñoä
saûn phaåm ñaùy laø 0,5% khoái löôïng. Söû duïng hôi ñoát coù aùp suaát 2,5at.
Chưng cất hệ aceitcnước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chưng cất hệ aceitcnước - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Chưng cất hệ aceitcnước 9 10 805