Ktl-icon-tai-lieu

Chưng cất tháp mâm xuyên lỗ

Được đăng lên bởi phuongduy03dhhh4
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò

GVHD : Vuõ Baù Minh

MUÏC LUÏC
trang

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN....................................................................
I . LYÙù THUYEÁT VEÀ CHÖNG CAÁT
1 . Phöông phaùp chöng caát
2 . Thieát bò chöng caát:
II . GIÔÙI THIEÄU SÔ BOÄ NGUYEÂN LIEÄU
1 . Etanol
2 . Nöôùc
3 . Hoãn hôïp Etanol – Nöôùc
III . COÂNG NGHEÄ CHÖNG CAÁT HEÄ ETANOL – NÖÔÙC
CHÖÔNG II : CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT
I . CAÙC THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU
II . XAÙC ÑÒNH SUAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM ÑÆNH VAØ SAÛN PHAÅM
ÑAÙY
III . XAÙC ÑÒNH TÆ SOÁ HOAØN LÖU THÍCH HÔÏP
1 . Tæ soá hoaøn löu toái thieåu
2 . Tæ soá hoaøn löu thích hôïp
IV . PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG LAØM VIEÄC – SOÁ MAÂM LYÙ THUYEÁT
1 . Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn caát
2 . Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn chöng
3 . Soá maâm lyù thuyeát
V . XAÙC ÑÒNH SOÁ MAÂM THÖÏC TEÁ
CHÖÔNG III :TÍNH TOAÙN –THIEÁT KEÁ THAÙP CHÖNG CAÁT
I . ÑÖÔØNG KÍNH THAÙP
1 . Ñöôøng kính ñoaïn caát
2 . Ñöôøng kính ñoaïn chöng
II . MAÂM LOÃ – TRÔÛ LÖÏC CUÛA MAÂM
1 . Caáu taïo maâm loã
2 . Ñoä giaûm aùp cuûa pha khí qua moät maâm
3 . Kieåm tra ngaäp luït khi thaùp hoaït ñoäng :
1

ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò

GVHD : Vuõ Baù Minh

III . TÍNH TOAÙN CÔ KHÍ CUÛA THAÙP
1 . Beà daøy thaân thaùp :
2 . Ñaùy vaø naép thieát bò :
3 . Bích gheùp thaân, ñaùy vaø naép :
4 . Ñöôøng kính caùc oáng daãn – Bích gheùp caùc oáng daãn :
5 . Tai treo vaø chaân ñôõ:
CHÖÔNG IV : TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT- THIEÁT BÒ
PHUÏ
I . CAÙC THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT
1 . Thieát bò ngöng tuï saûn phaåm ñænh
2 . Thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh
3 . Noài ñun gia nhieät saûn phaåm ñaùy
4 . Thieát bò trao ñoåi nhieät giöõa nhaäp lieäu vaø saûn phaåm ñaùy
5 . Thieát gia nhieät nhaäp lieäu
II. TÍNH BAÛO OÂN CUÛA THIEÁT BÒ
III . TÍNH TOAÙN BÔM NHAÄP LIEÄU
1 . Tính chieàu cao boàn cao vò
2 . Choïn bôm
CHÖÔNG V : GIAÙ THAØNH THIEÁT BÒ
I . TÍNH SÔ BOÄ GIAÙ THAØNH CUÛA THIEÁT BÒ
II . KEÁT LUAÄN
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

2

ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò

GVHD : Vuõ Baù Minh

3

ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò

GVHD : Vuõ Baù Minh

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Moät trong nhöõng ngaønh coù söï ñoùng goùp to lôùn ñeán ngaønh coâng nghieäp nöôùc ta noùi
rieâng vaø theá giôùi noùi chung, ñoù laø ngaønh coâng nghieäp hoùa hoïc. Ñaëc bieät laø ngaønh hoùa
chaát cô baûn.
Hieän nay, trong nhieàu ngaønh saûn suaát hoùa hoïc cuõng nhö söû duïng saûn phaåm hoùa
hoïc, nhu caàu söû duïng nguyeân lieäu hoaëc saûn phaåm coù ñoä tinh khieát cao phaûi phuø hôïp
vôù...
ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò GVHD : Vuõ Baù Minh
MUÏC LUÏC
trang
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN....................................................................
I . LYÙù THUYEÁT VEÀ CHÖNG CAÁT
1 . Phöông phaùp chöng caát
2 . Thieát bò chöng caát:
II . GIÔÙI THIEÄU SÔ BOÄ NGUYEÂN LIEÄU
1 . Etanol
2 . Nöôùc
3 . Hoãn hôïp Etanol – Nöôùc
III . COÂNG NGHEÄ CHÖNG CAÁT HEÄ ETANOL – NÖÔÙC
CHÖÔNG II : CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT
I . CAÙC THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU
II . XAÙC ÑÒNH SUAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM ÑÆNH VAØ SAÛN PHAÅM
ÑAÙY
III . XAÙC ÑÒNH TÆ SOÁ HOAØN LÖU THÍCH HÔÏP
1 . Tæ soá hoaøn löu toái thieåu
2 . Tæ soá hoaøn löu thích hôïp
IV . PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG LAØM VIEÄC – SOÁ MAÂM LYÙ THUYEÁT
1 . Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn caát
2 . Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn chöng
3 . Soá maâm lyù thuyeát
V . XAÙC ÑÒNH SOÁ MAÂM THÖÏC TEÁ
CHÖÔNG III :TÍNH TOAÙN –THIEÁT KEÁ THAÙP CHÖNG CAÁT
I . ÑÖÔØNG KÍNH THAÙP
1 . Ñöôøng kính ñoaïn caát
2 . Ñöôøng kính ñoaïn chöng
II . MAÂM LOÃ – TRÔÛ LÖÏC CUÛA MAÂM
1 . Caáu taïo maâm loã
2 . Ñoä giaûm aùp cuûa pha khí qua moät maâm
3 . Kieåm tra ngaäp luït khi thaùp hoaït ñoäng :
1
Chưng cất tháp mâm xuyên lỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chưng cất tháp mâm xuyên lỗ - Người đăng: phuongduy03dhhh4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Chưng cất tháp mâm xuyên lỗ 9 10 466