Ktl-icon-tai-lieu

Chủng vi sinh xử lý nước thải

Được đăng lên bởi ngothanhcuongdk
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG
XỬ LÝ PROTEIN VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Trương Thị Mỹ Khanh, Vũ Thị Hương Lan
Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học, Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM

TÓM TẮT
Nước thải chế biến thủy sản thuộc loại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do chứa nhiều
chất hữu cơ cao phân tử phân hủy chậm. Để hạn chế ô nhiễm của các loại nước thải này, công nghệ
sinh học dựa trên hoạt động phân hủy chất hữu cơ của các vi sinh vật đóng vai trò then chốt quyết
định sẵn có trong nước thải. Do đó, việc nghiên cứu và tuyển chọn tập hợp các chủng vi sinh vật có
hiệu quả phân hủy chất hữu cơ cao góp phần nâng cao khả năng xử lý nước thải thủy sản là một
hướng đi không thể thiếu nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.
Từ nước thải một số nhà máy thủy sản, đã phân lập được 6 chủng có khả năng phân hủy
protein. Dựa vào đặc điểm hình thái, sinh lý và sinh hóa chuyên biệt, theo khóa phân loại của
Bergey và các tiêu chuẩn do Sharpe đưa ra (1961), các chủng phân lập được đều thuộc chi Bacillus,
trong đó có 3 chủng có khả năng phân hủy protein cao. Ứng dụng các chủng này để xử lý nước thải
thủy sản đạt được hiệu quả xử lý từ 60 – 70% lượng chất hữu cơ trong nước thải với tỷ lệ giống 1%.
Đặc biệt, hiệu quả xử lý chất hữu cơ khi phối hợp các chủng với nhau là rất đáng kể - gần 80%.
Ngoài ra, công nghệ xử lý sinh học có bổ sung các chế phẩm vi sinh vật đã được tuyển chọn nêu
trên còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh bằng việc loại bỏ đến 92,5% lượng
Coliform trong nước thải ban đầu.
Nước thải sau khi được xử lý bằng tổ hợp vi sinh vật tuyển chọn đều đạt tiêu chuẩn xả thải loại
B theo QCVN 24: 2009/BTNMT.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Công nghiệp chế biến thủy sản là một trong những ngành phát triển khá mạnh ở khu vực phía
Nam. Tuy nhiên, nước thải thuỷ sản có thành phần ô nhiễm hữu cơ rất cao, gây ô nhiễm môi trường
và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Do đó, cần phải có phương pháp phù hợp để xử lý và khắc
phục. Trong số các phương pháp xử lý, phương pháp xử lý sinh học là phù hợp do đặc trưng ô
nhiễm chất hữu cơ có thể phân hủy sinh học ở nước thải thủy sản.
Một số vi sinh vật trong nước có khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ chứa nitơ là thành
phần chủ yếu của nước thải thủy sản, đặc biệt là vi khuẩn thuộc chi Bacillus. Các chủng vi sinh vật
này đã có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như: công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa, công nghiệp
thực phẩm,...đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý nước thải chứa nhiều protein ...
1
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG
XỬ LÝ PROTEIN VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Trương Thị Mỹ Khanh, Vũ Thị Hương Lan
Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học, Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM
TÓM TẮT
Nước thải chế biến thủy sản thuộc loại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do chứa nhiều
chất hữu cơ cao phân tử phân hủy chậm. Để hạn chế ô nhiễm của các loại nước thải này, công nghệ
sinh học dựa trên hoạt động phân hủy chất hữu cơ của các vi sinh vật đóng vai tthen chốt quyết
định sẵn trong nước thải. Do đó, việc nghiên cứu và tuyển chọn tập hợp các chủng vi sinh vật có
hiệu quả phân hủy chất hữu cao góp phần ng cao khả năng xử nước thải thủy sản một
hướng đi không thể thiếu nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.
Từ nước thải một s nhà máy thủy sản, đã phân lập được 6 chủng khả ng phân hủy
protein. Dựa vào đặc điểm nh thái, sinh lý và sinh a chuyên biệt, theo khóa phân loại của
Bergey và các tiêu chuẩn do Sharpe đưa ra (1961), các chủng phân lp được đều thuộc chi Bacillus,
trong đó có 3 chủng khả năng phân hủy protein cao. ng dụng các chủng này đxử nước thải
thủy sản đạt được hiệu quả xử lý từ 60 70% lượng chất hữu cơ trong nước thải với tỷ lệ giống 1%.
Đặc biệt, hiệu quả xử chất hữu khi phối hợp các chủng với nhau rất đáng kể - gần 80%.
Ngoài ra, công nghệ xử sinh học bổ sung các chế phẩm vi sinh vật đã được tuyển chọn nêu
trên còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh bằng việc loại bỏ đến 92,5% lượng
Coliform trong nước thải ban đầu.
Nước thải sau khi được xử lý bằng tổ hợp vi sinh vật tuyển chọn đều đạt tiêu chuẩn xả thải loại
B theo QCVN 24: 2009/BTNMT.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Công nghiệp chế biến thủy sản một trong những ngành phát triển khá mạnh khu vực phía
Nam. Tuy nhiên, ớc thải thuỷ sản thành phần ô nhiễm hữu cơ rất cao, gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Do đó, cần phải phương pháp phù hợp để xử khắc
phục. Trong số các phương pháp xử lý, phương pháp xử sinh học phù hợp do đặc trưng ô
nhiễm chất hữu cơ có thể phân hủy sinh học ở nước thải thủy sản.
Một số vi sinh vật trong nước khả năng phân hủy các hợp chất hữu chứa nitơ thành
phần chủ yếu của ớc thải thủy sản, đặc biệt vi khuẩn thuộc chi Bacillus. Các chủng vi sinh vật
y đã nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như: công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa, công nghiệp
thực phẩm,...đặc biệt trong lĩnh vực xử ớc thải chứa nhiều protein như nước thải thủy sản.
Trong điều kiện tự nhiên của nước thải, các vi sinh vật y tự phát triển về số lượng khối ợng
nhưng cần thời gian dài. Nếu các vi sinh vật này được ch riêng và tăng sinh trước trong môi
trường giàu protein để sau đó được bổ sung vào nước thải giai đoạn sinh trưởng mạnh nhất thì
vừa có thể nâng cao hiệu quả xửnước thải, vừa rút ngắn được thời gian thích nghi của vi sinh vật
trong bể xử lý. Dựa trên cơ sở đó, đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả
Chủng vi sinh xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủng vi sinh xử lý nước thải - Người đăng: ngothanhcuongdk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chủng vi sinh xử lý nước thải 9 10 610