Ktl-icon-tai-lieu

Chuong 1 Các khái niệm cơ bản lý thuyết nội ngoại lực

Được đăng lên bởi Trương Phi Hùng
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2041 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

CHƯƠNG 1:

CÁC KHÁI NiỆM CƠ BẢN
LÝ THUYẾT NỘI NGOẠI LỰC
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
LÝ THUYẾT NGOẠI LỰC
LÝ THUYẾT NỘI LỰC - ỨNG SUẤT

12/31/2010

CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
KHÁI NIỆM VÀ NHIỆM VỤ MÔN HỌC:

Sức bền vật liệu (SBVL) là môn học kỹ thuật cơ
sở, nghiên cứu tính chất chịu lực của vật liệu để
đề ra các phương pháp tính về:
- Độ bền
- Độ cứng
- Độ ổn định
12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

2

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
MỤC ĐÍCH MÔN HỌC:
Vật thể thỏa mãn điều kiện bền: nghĩa là không bị phá
hoại (nứt gãy, sụp đổ…)
Vật thể thỏa mãn điều kiện cứng: nghĩa là biến dạng và
chuyển vị nằm trong một giới hạn cho phép.
Vật thể thỏa điều kiện ổn định: nghĩa là bảo toàn hình
thức biến dạng ban đầu khi bị nhiễu.
12/31/2010

CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

3

ĐỐI TƯỢNG MÔN HỌC:
VẬT LiỆU THỰC
HÌNH DẠNG VẬT THỂ
Dạng khối:

12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

4

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

ĐỐI TƯỢNG MÔN HỌC:
VẬT LiỆU THỰC
HÌNH DẠNG VẬT THỂ
Dạng tấm, vỏ:

12/31/2010

CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

5

ĐỐI TƯỢNG MÔN HỌC:
VẬT LiỆU THỰC
HÌNH DẠNG VẬT THỂ
Dạng thanh:

12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

6

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

CÁC GiẢ THIẾT CƠ BẢN:
Sơ đồ tính: dễ tính toán và phản ánh gần đúng nhất
tình trạng làm việc của vật thể đang xét.
Về vật liệu: Vật liệu được coi là liên tục, đồng nhất,
đẳng hướng và đàn hồi tuyến tính.
Về biến dạng và chuyển vị: Khi chịu tác động bên
ngoài, vật thể có biến dạng và chuyển vị bé.
12/31/2010

CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

7

CÁC DẠNG LÀM VIỆC CỦA KẾT
CẤU CÔNG TRÌNH
Dạng kéo, nén.
Dạng uốn
Dạng xoắn
Dạng chịu lực phức tạp

12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

8

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

PHÂN LOẠI NGOẠI LỰC
ĐỊNH NGHĨA: Ngoại lực là lực tác động từ môi trường
bên ngoài hoặc từ vật thể khác lên vật thể đang xét.
Theo tính chất chủ động và bị động: Ngoại lực được
phân ra tải trọng và phản lực.
Theo hình thức phân bố: Lực tập trung và lực phân
bố
Theo tính chất tác dụng: Tải trọng được phân ra
thành lực tĩnh và lực động
Theo khả năng nhận biết: Ngoại lực phân ra tải trọng
tiền định và ngẫu nhiên.
12/31/2010

CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

9

TẢI TRỌNG
Tải trọng tác dụng lên vật thể gồm có hai dạng sau:
Tải trọng bên ngoài tác dụng lên vật thể ...
Bài ging Sc bn vt liuGV Trn Hu Huy
ĐH Tôn Đức Thng - Khoa KTCT
12/31/2010 CHƯƠNG CÁC KHÁI NIM CƠ BN1
CÁC KHÁI NiM CƠ BN
CÁC KHÁI NIM CƠ BN
LÝ THUYT NGOI LC
LÝ THUYT NI LC - NG SUT
CHƯƠNG 1:
LÝ THUYT NI NGOI LC
12/31/2010 CHƯƠNG CÁC KHÁI NIM CƠ BN2
CÁC KHÁI NIM CƠ BN:
¾ Sc bn vt liu (SBVL) là môn hc k thut cơ
s, nghiên cu tính cht chu lc ca vt liu để
đề ra các phương pháp tính v:
KHÁI NIM VÀ NHIM V MÔN HC:
- Độ bn
- Độ cng
- Độ n định
Chuong 1 Các khái niệm cơ bản lý thuyết nội ngoại lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuong 1 Các khái niệm cơ bản lý thuyết nội ngoại lực - Người đăng: Trương Phi Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chuong 1 Các khái niệm cơ bản lý thuyết nội ngoại lực 9 10 928