Ktl-icon-tai-lieu

chương 1 cơ học đất

Được đăng lên bởi nphan434
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 65 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 1: b¶n chÊt vµ tÝnh chÊt vËt lý cña ®Êt
ch¬ng 1
Bn chÊt vµ tÝnh chÊt vËt lý cña ®Êt
§1. Sù h×nh thµnh ®Êt
C¸c lo¹i ®¸ magma, trÇm tÝch, biÕn chÊt cÊu t¹o nªn Tr¸i §Êt liªn tôc biÕn ®æi
trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn, t¹o ra c¸c vËt chÊt ®Êt kh¸ dµy ë phÝa trªn. Kh¸c víi vËt liÖu
®¸ cøng ch¾c ban ®Çu, vËt liÖu ®Êt gåm c¸c h¹t cøng tiÕp xóc nhau, gi÷a c¸c h¹t
nhiÒu kho¶ng rçng ®îc lÊp bëi níc vµ khÝ. §Êt tù nhiªn ®îc thµnh t¹o do kÕt qu¶ cña
qu¸ tr×nh phong hãa c¸c lo¹i ®¸ c, sau ®ã ®îc vËn chuyÓn l¾ng ®äng l¹i trong
qu¸ tr×nh trÇm tÝch trªn mÆt Tr¸i §Êt. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh trong nh÷ng
®iÒu kiÖn tån t¹i tiÕp theo, tuú thuéc ®iÒu kiÖn bªn ngoµi c¸c tÝnh chÊt cña ®Êt ®-
îc h×nh thµnh. C¸c yÕu tè quan träng trong sù h×nh thµnh ®Êt lµ
khÝ hËu
,
vËt liÖu gèc
,
®Þa h×nh
,
thêi gian
. Trong thêi gian tån t¹i l©u i cña ®Êt, ®iÒu kiÖn nhiªn ®·
nhiÒu lÇn thay ®æi: sù t¸i trÇm tÝch nhiÒu lÇn, sù lµm chÆt díi t¸c dông cña träng lîng
c¸c trÇm tÝch míi p trªn, gi¶m nÐn khi c¸c trÇm tÝch phÝa trªn bÞ xãi mßn,
ngËp níc vµ sù th¸o kh« xen kÏ khi cã hiÖn tîng n©ng kiÕn t¹o, søc Ðp cña nh÷ng líp
b¨ng dµy lôc ®Þa, chuyÓn dêi b¨ng, níc c¸c dßng kh«ng khÝ... TÊt nh÷ng
®iÒu kiÖn nhiªn h×nh thµnh ®Êt biÕn ®æi kh¸ chËm ch¹p theo thêi gian, phèi
hîp víi nhau ë møc ®é mµ nh©n t¹o kh«ng thÓ lÆp l¹i ®îc. Sù ®a d¹ng cña ®iÒu kiÖn
nhiªn quyÕt ®Þnh ®a d¹ng cña c¸c thµnh t¹o ®Êt phøc t¹p trong b¶n chÊt
vËt lý cña tõng lo¹i ®Êt.
Liªn quan ®Õn c¸c ¸p dông trong lÜnh vùc x©y dùng, vËt liÖu ®Êt ®îc quan niÖm
lo¹i thÓ ®îc khai ®µo thñ c«ng hoÆc b»ng thiÕt bÞ giíi nhÑ kh«ng cÇn
m×n. §Êt cã thÓ coi gåm lo¹i
tµn tÝch
(
tµn d
, thµnh t¹o do phong ho¸) lo¹i
trÇm
tÝch
(
vËn chuyÓn
, thµnh t¹o do trÇm tÝch).
I. qu¸ tr×nh phong hãa vµ ®Æc ®iÓm cña ®Êt tµn tÝch
Phong ho¸ lµ thuËt ng÷ chung ®Ó chØ mét sè qu¸ tr×nh tù nhiªn trªn mÆt ®Êt, do ho¹t
®éng riªng hay phèi hîp cña c¸c yÕu nh giã, ma, ®ãng b¨ng, thay ®æi nhiÖt ®é
vµ träng lùc, hoÆc do t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh ho¸ häc,... lµm biÕn ®æi ®Êt ®¸.
Phong h vËt lý q tr×nh p hñy ®¸c liÒn khèi thµnh c¸c ki t nÎ, c¸c
m¶nh vôn nhá nhng kh«ng lµm thay ®æi thµnh phÇn kho¸ng vËt ban ®Çu. Phong hãa
vËt diÔn ra m¹nh pthuéc vµo khÝ hËu. Qu¸ tr×nh thay ®æi nhiÖt ®é qlín,
gi÷a ngµy vµ ®ªm, ë khu vùc hoang m¹c lµm ®Êt ®¸ ra, co l¹i liªn tôc, t¹o ra c¸c
nøt t¸ch ph©n r·. NhiÖt ®é khèng c c¸c q tr×nh ®ãng b¨ng tan b¨ng lµm
réng thªm c¸c vÕt nøt. Ma cung cÊp c t¸c nh©n phong hãa quan träng. thay
®æi ®é Èm díi d¹ng ít-kh« xen kÏ còng g©y ra sù co gi·n, t¸c ®éng m¹nh h¬n nÕu kÕt
hîp víi thay ®æi nhiÖt ®é. Phong hãa vËt ph¸t triÓn ë c¸c ®¸ khi ho¹t ®éng
t¶i nhiªn hoÆc nh©n t¹o. Sù kÕt tinh cña c¸c tinh t muèi g©y ra ¸p c lµm suy
yÕu ®¸ xung quanh. Sù ph¸t triÓn cña c¸c c©y trong c¸c thí nøt ®¸ còng g©y t¸c
®éng c¬ häc ph¸ hñy ®¸. ...
§Æc ®iÓm s¶n phÈm sau phong h vËt m¶nh vôn s¾c c¹nh, kÝch thíc kh¸c
nhau, thêng lµ th«, thµnh phÇn kho¸ng vËt vÉn mang tÝnh chÊt cña ®¸ gèc, lµ
kho¸ng
vËt nguyªn sinh.
5
chương 1 cơ học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 1 cơ học đất - Người đăng: nphan434
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
chương 1 cơ học đất 9 10 965