Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1:nguyên lý 1 nhiệt động hóa học

Được đăng lên bởi van-ngan-nguyen
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 3868 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GiỚI THIỆU MÔN HỌC

Giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Quang
Email: nguyenminhquang@hui.edu.vn

1

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
20%

Thường kỳ

20%

Giữa kỳ

60%

Không đạt: xét vớt
Đạt

4

Đạt

4

Cuối kỳ
Không đạt: học lại

NỘI DUNG MÔN HỌC
STT

3

Nội dung

Số tiết

1

Chương 1: Nguyên lý I – Nhiệt động học

5

2

Chương 2: Nguyên lý II – Nhiệt động học

5

3

Chương 3: Cân bằng hóa học

3

4

Chương 4: Cơ sở lý thuyết cân bằng pha

2

5

Chương 5: Cân bằng pha của hệ một cấu tử

3

6

Chương 6: Cân bằng pha dung dịch lỏng – hơi

7

7

Chương 7: Cân bằng pha dung dịch lỏng – rắn

5

8

Tổng

30

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]

Đào Văn Lượng, Nhiệt động hóa học, NXB KH
và KT, 2007.

[2]

Nguyễn Hữu Phú, Giáo trình Hoá lý và Hóa
keo, NXB KHvàKT, Hà nội 2002.

[3]

Chủ biên, Lê Thị Thanh Hương, Hoá lý 1,
Trường ĐHCN TpHCM, 12-2008.

4

CHƢƠNG 1
NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC
Nội dung

5

1.1.

Khái niệm cơ bản

1.2.

Nguyên lý 1 nhiệt động học

1.3.

Công và nhiệt của các quá trình

1.4.

Đại lƣợng nhiệt dung

1.5.

Hiệu ứng nhiệt

1.6.

Định luật HESS

1.7.

Ảnh hƣớng nhiệt độ đến Hiệu ứng nhiệt phản
ứng – Định luật KIRCHHOFF

1.1. Khái niệm cơ bản
1.1.1. Hệ
1.1.2. Trạng thái
1.1.3. Quá trình
1.1.4. Nội năng
1.1.5. Công và nhiệt
1.1.6. Pha

6

1.1. Khái niệm cơ bản
1.1.1. HỆ

Khảo sát
Môi trường

Môi trường

Phản ứng hóa học:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
Môi trường

7

Môi trường

1.1. Khái niệm cơ bản
1.1.1. HỆ

Khái niệm

Hệ là phần vật chất giới hạn để nghiên
cứu về phương diện trao đổi năng
lượng và vật chất.
Phần vật chất xung quanh gọi là môi
trường.

8

1.1. Khái niệm cơ bản
1.1.1. HỆ

Phân loại

9

Hệ đồng thể

Hệ cô lập

Hệ mở

Hệ dị thể

Hệ đoạn nhiệt

Hệ kín

1.1. Khái niệm cơ bản
1.1.1. HỆ

Hệ đồng thể

Hệ có các tính chất đồng nhất và không
có bề mặt phân chia pha.
Tức là hệ gồm các cấu tử cùng pha
(trạng thái)

Ví dụ:
10

Khảo sát hỗn hợp không khí, một cốc nước đường…

1.1. Khái niệm cơ bản
1.1.1. HỆ

Hệ dị thể

Ví dụ:
11

Hệ có các phần có các tính chất khác
nhau, giữa các phân đó có bề mặt phân
chia pha.
Tức là hệ gồm các cấu tử khác pha
(trạng thái)
Khảo sát một cốc nước đá đang tan.

1.1. Khái niệm cơ bản
1.1.1. HỆ

Hệ mở (hệ hở)

là hệ có thể trao đổi cả năng lượng lẫn
vật chất với môi trường ngoài.

Ví dụ:

Khảo sát một phản ứng hóa học trong bình hở:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

12

1.1. Khái niệm cơ bản
1.1.1. HỆ

Hệ đóng (hệ kín)

là hệ chỉ trao đổi với môi trường ngoài
năng lượng, mà không trao đổi vật chất.

Ví dụ:
13

Khảo sát một phản ứng hóa học trong bình đậy...
1
GiỚI THIỆU MÔN HỌC
Giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Quang
Email: nguyenminhquang@hui.edu.vn
Chương 1:nguyên lý 1 nhiệt động hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1:nguyên lý 1 nhiệt động hóa học - Người đăng: van-ngan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Chương 1:nguyên lý 1 nhiệt động hóa học 9 10 440