Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC
QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ
BẢN

TS. LƯƠNG ĐỨC LONG
KS. ĐỖ TIẾN SỸ

1

I-I-NGÀNH
NGÀNHXÂY
XÂYDDỰ
ỰNG
NGTRONG
TRONGNNỀỀNNKINH
KINHTTẾẾQU
QUỐ
ỐCCDÂN
DÂN
IIII--ĐĐẶẶCCĐI
ĐIỂỂM
MKINH
KINHTTẾẾKKỸỸTHU
THUẬẬTTCCỦ
ỦAANGÀNH
NGÀNHXÂY
XÂYDDỰ
ỰNG
NG
III
III--QU
QUẢẢNNLÝ
LÝNHÀ
NHÀNNƯỚ
ƯỚCCVVỀỀĐĐẦẦUUTTƯ
ƯXÂY
XÂYDDỰ
ỰNG
NG
IV
IV--QU
QUẢẢNNLÝ
LÝĐĐẦẦUUTTƯ
ƯXDCB
XDCB
VV––QUY
QUYCH
CHẾẾQU
QUẢẢNNLÝ
LÝDDỰ
ỰÁN
ÁNĐĐẦẦUUTTƯ
Ư
VI
VI–KHÁI
–KHÁINI
NIỆỆM
MĐĐẦẦUUTTƯ
ƯVÀ
VÀDDỰ
ỰÁN
ÁNĐĐẦẦUUTTƯ
Ư
VII
VII––BÁO
BÁOCÁO
CÁOĐĐẦẦUUTTƯ
Ư
VIII
VIII––DDỰ
ỰÁN
ÁNĐĐẦẦUUTTƯ
Ư
IX
IX––VVỐ
ỐNNĐĐẦẦUUTTƯ
ƯCCỦ
ỦAADDỰ
ỰÁN
ÁN
LƯƠNG Ứ
ĐỨC
C QU
LONG
XX––TS.
HÌNH
ẢNNLÝ
HÌNHTH
TH
Ứ
C
LÝDDỰ
ỰÁN
ÁN
KS. ĐỖ TIQU
ẾN SẢ
Ỹ

2

I- NGÀNH XÂY DỰNG TRONG NỀN KINH
TẾ QUỐC DÂN
• Ngành xây dựng đóng vai trò quan
trọng trong nền kinh tế quốc dân:
– Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho tất cả
các ngành
– Nâng cao năng lực sản xuất cho tất cả các
ngành kinh tế
– Nâng cao khả năng quốc phòng cho đất nước
– Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho mọi
người
TS. LƯƠNG ĐỨC LONG
KS. ĐỖ TIẾN SỸ

3

II - ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA
NGÀNH XÂY DỰNG
1 - Đặc điểm của sản phẩm xây dựng là:
– Các công trình, hạng mục xây dựng đã hoàn thành
– Kết tinh các thành quả KH-CN và tổ chức sản xuất
của toàn xã hội ở một thời kì nhất định
– Mang tính nghệ thuật, màu sắc dân tộc, mang tính
truyền thống và khí hậu của vùng
– Sản phẩm của ngành công nghệ xây lắp và có tính
chất liên ngành
– Cố định, gắn liền với đất  đơn chiếc, riêng lẻ
– Sản xuất theo đơn đặt hàng (yêu cầu) trước
– Tồn tại lâu dài
TS. LƯƠNG ĐỨC LONG
KS. ĐỖ TIẾN SỸ

4

II - ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA
NGÀNH XÂY DỰNG(tt)
2 - Đặc điểm của quá trình sản xuất xây dựng: có liên
quan đến các đặc điểm SPXD và do các đặc điểm ấy
quyết định
– Sx thiếu tính ổn định, có tính lưu động cao theo lãnh thổ
– Thời gian xây dựng công trình dài, chi phí SX lớn  hết
sức chú trọng đến yếu tố thời gian thi công công trình
– Quá trình sản xuất mang tính tổng hợp, cơ cấu SX phức
tạp các công việc xen kẽ lẫn nhau
– SX xây dựng nói chung thực hiện ở ngoài trời nên chịu
nhiều ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên
– Sản phẩm của ngành xây dựng thường SX theo phương
pháp đơn chiếc, thi công theo đơn đặt hàng của chủ đầu
tư.
TS. LƯƠNG ĐỨC LONG
KS. ĐỖ TIẾN SỸ

5

X – HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Điều 35 NĐ 16/2005/NĐ-CP)

a) Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án: khi chủ
đầu tư xây dựng công trình không đủ điều kiện
năng lực
b) Trực tiếp quản lý dự án: khi chủ đầu tư xây
dựng công trình có đủ điều kiện năng l...
TS. L NG Đ C LONG ƯƠ
KS. Đ TI N S
1
CH NG 1: T CH C ƯƠ
QU N LÝ XÂY D NG C Ơ
B N
CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN 9 10 419