Ktl-icon-tai-lieu

Chương 10. QUÁ ĐIỆN ÁP KHI CHẠM ĐẤT MỘT PHA BẰNG HỒ QUANG TRONG LƯỚI CÓ TRUNG TÍNH CÁCH ĐIỆN

Được đăng lên bởi phu_q.nam
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
224

Chöông

10

QUAÙ ÑIEÄN AÙP KHI CHAÏM ÑAÁT
MOÄT PHA BAÈNG HOÀ QUANG
TRONG LÖÔÙI COÙ TRUNG TÍNH
CAÙCH ÑIEÄN
10.1 CHAÏM ÑAÁT MOÄT PHA OÅN ÑÒNH
Loaïi söï coá thöôøng xaûy ra nhaát treân ñöôøng daây laø chaïm ñaát moät pha. Xeùt
moät heä thoáng goàm moät MBA coù ñieåm trung tính caùch ñieän vaø moät ñöôøng daây
(H.10.1).

Hình 10.1 Chaïm ñaát moät pha trong löôùi coù trung tính caùch ñieän (a) vaø ñoà thò veùc tô
(b)

Ñeå ñôn giaûn cho tính toaùn, giaû thieát laø heä thoáng ñoái xöùng neân ñieän dung
cuûa caùc pha ñoái vôùi ñaát baèng nhau CA = CB = CC = C vaø ñieän dung giöõa caùc
pha cuõng baèng nhau CAB = CBC = CCA.

225

Trong cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng, ñieän theá cuûa caùc daây daãn ñoái vôùi ñaát
baèng ñieän aùp pha. Khi moät pha chaïm ñaát thì söï ñoái xöùng cuûa ñieän aùp khoâng
coøn nöõa. Ñoà thò vectô ñieän aùp vaø doøng ñieän (H.10.1b) cho thaáy ñieän theá cuûa
pha chaïm ñaát (pha A theo hình veõ) ôû tình traïng xaùc laäp cuûa söï coá trôû neân baèng
khoâng coøn ñieän theá cuûa caùc pha khoâng söï coá taêng leân baèng ñieän aùp daây. Doøng
ñieän chaïy qua choã chaïm ñaát baèng toång hình hoïc cuûa doøng ñieän ñieän dung cuûa
caùc pha khoâng söï coá (töùc laø caùc doøng ñieän qua ñieän dung CB vaø CC):
•

•

•

(10.1)

Iñ = I B + IC

Trò soá tuyeät ñoái cuûa caùc doøng ñieän ñieän dung ñoù baèng:
IB = IC =

(10.2)

3 U pω C

trong ñoù Up laø ñieän aùp pha.
Nhö vaäy trò soá tuyeät ñoái cuûa doøng ñieän chaïm ñaát baèng:
Iñ = 2 IB cos30o = 2 3 U p ω C ⋅

3
2

Iñ = 3Up ω C

(10.3)

Do trong heä thoáng coù ñieän dung vaø ñieän caûm, neân quaù trình chuyeån töø
traïng thaùi ban daàu (cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng) sang traïng thaùi xaùc laäp cuûa
söï coá laø moät quaù trình dao ñoäng quaù ñoä, trong ñoù ñieän theá caùc pha khoâng
chaïm ñaát vöôït quaù trò soá luùc xaùc laäp ( 3 U p ) . Trong heä thoáng ba pha, quaù
ñieän aùp do chaïm ñaát moät pha baèng hoà quang oån ñònh coù daïng nhöõng xung cao
taàn (chu kyø ngaén), vôùi bieân ñoä vaøo khoaûng (2,1÷2,2)Up.
Quaù trình seõ trôû neân phöùc taïp neáu chaïm ñaát baèng hoà quang khoâng oån
ñònh, coù nghóa laø hoà quang chaùy taét chaäp chôøn. Khi ñoù quaù trình dao ñoäng quaù
ñoä seõ keùo daøi vaø trò soá quaù ñieän aùp phuï thuoäc vaøo töông quan giöõa toác ñoä
phuïc hoài ñieän aùp ôû pha söï coá vaø toác ñoä phuïc hoài khaû naêng caùch ñieän cuûa khe
phoùng ñieän, khi doøng ñieän chaïm ñaát qua trò soá khoâng (khi hoà quang taét).
Sau ñaây seõ nghieân cöùu dieãn bieán cuûa caùc quaù trình na...
224
Chöông
10
QUAÙ ÑIEÄN AÙP KHI CHAÏM ÑAÁT
MOÄT PHA BAÈNG HOÀ QUANG
TRONG LÖÔÙI COÙ TRUNG TÍNH
CAÙCH ÑIEÄN
10.1 CHAÏM ÑAÁT MOÄT PHA OÅN ÑÒNH
Loaïi söï cthöôøng xaûy ra nhaát treân ñöôøng daây laø chaïm ñaát moät pha. Xeùt
moät heä thoáng goàm moät MBA c ñieåm trung tính caùch ñieän vaø mt ñöôøng daây
(H.10.1).
Hình 10.1 Chaïm ñaát moät pha trongôùi coù trung tính caùch ñieän (a) v ñoà thò veùc tô
(b)
Ñeå ñôn giaûn cho tính toaùn, giaû thieát laø heä thoáng ñoái xöùng neân ñieän dung
cuûa caùc pha ñoái vôùi ñaát baèng nhau C
A
= C
B
= C
C
= C v ñieän dung giöõa caùc
pha cuõng baèng nhau C
AB
= C
BC
= C
CA
.
Chương 10. QUÁ ĐIỆN ÁP KHI CHẠM ĐẤT MỘT PHA BẰNG HỒ QUANG TRONG LƯỚI CÓ TRUNG TÍNH CÁCH ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 10. QUÁ ĐIỆN ÁP KHI CHẠM ĐẤT MỘT PHA BẰNG HỒ QUANG TRONG LƯỚI CÓ TRUNG TÍNH CÁCH ĐIỆN - Người đăng: phu_q.nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chương 10. QUÁ ĐIỆN ÁP KHI CHẠM ĐẤT MỘT PHA BẰNG HỒ QUANG TRONG LƯỚI CÓ TRUNG TÍNH CÁCH ĐIỆN 9 10 748