Ktl-icon-tai-lieu

Chương 10 : Tính tóan thiết kế tháp cầu

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- §å ¸n tèt nghiÖp - - thiÕt kÕ kü
thuËt -
Ch¬ng X
TÝnh to¸n ThiÕt kÕ Th¸p cÇu
*
* *
I – KÝch th íc h×nh häc cña kÕt cÊu
I.1 – CÊu t¹o th¸p vµ trô th¸p
- Th¸p cÇu ®îc thiÕt kÕ lµ th¸p mÒm b»ng BTCT , d¹ng h×nh thang gåm 2 cét BTCT
ngµm trùc tiÕp vµo trùc tiÕp vµo mãng .
- Do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ ®Þa chÊt t¹i khu vùc ®Æt th¸p ë 2 phÝa cÇu lµ t¬ng tù nh
nhau do ®ã ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ th× ta thiÕt kÕ th¸p cÇu 2
bªn lµ nh nhau , do vËy ta chØ cÇn tÝnh to¸n cho 1 th¸p
- Ph¬ng ¸n mãng : Mãng cäc ®µi cao ,cäc khoan nhåi ®êng kÝnh 1,5m.
- Th¸p cÇu ®îc cÊu t¹o nh sau :
+) ChiÒu cao toµn bé cña th¸p h
th
= 55 m
+) ChiÒu cao tõ bÖ th¸p ®Õn ®¸y dÇm : h
ct
= 12,6m
+) ChiÒu cao tõ ®¸y dÇm ®Õn d©y v¨ng thÊp nhÊt : h
tt
= 25 m
+) ChiÒu cao bè trÝ d©y v¨ng : h
dv
=18 m
+) Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm neo d©y trªn cïng ®Õn ®Ønh th¸p : h
dt
= 2,5m
- CÇu cã hai mÆt ph¼ng d©y bè trÝ th¼ng ®øng.
I.2– T¶i träng kÕt cÊu nhÞp t¸c dông lªn th¸p cÇu.
- T¶i träng tÝnh cho 1 dÇm chñ ( 1 lµn thiÕt kÕ cÇu)
+) TÜnh t¶i giai ®o¹n I tiªu chuÈn : DC
TC
= 8,98 T/m
+) TÜnh t¶i giai ®o¹n II tiªu chuÈn : DW
TC
= 2,09 T/m
+) TÜnh t¶i tiªu chuÈn toµn bé : g
TT
= 11,06 T/m
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
232
Chương 10 : Tính tóan thiết kế tháp cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 10 : Tính tóan thiết kế tháp cầu - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Chương 10 : Tính tóan thiết kế tháp cầu 9 10 230