Ktl-icon-tai-lieu

Chương 11 CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG

Được đăng lên bởi Nghivu Huynh
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 11

CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG

Solutions

Khái niệm về hệ phân tán và dung dịch
- Hệ phân tán:
+ Một chất là hạt rất nhỏ được phân bố vào trong chất kia.
chất phân tán

môi trường phân tán.

+ Phân loại:
Hệ phân tán thô (hệ lơ lửng): d >100m

huyền phù.
nhũ tương.

Hệ phân tán cao (hệ keo): 1m < d < 100m
Hệ phân tán phân tử - ion (dung dịch thực): d < 1m

Solutions

SỰ TẠO THÀNH DUNG DỊCH
Chất tan
Chất phân tán

Dung môi

Dung dịch

Môi trường phân tán

Solutions

DUNG DỊCH- là hệ đồng thể bền nhiệt động, gồm không ít
hơn hai chất ở trạng thái phân tán phân tử và thành phần có
thể biến thiên liên tục trong giới hạn xác định

• Dung dịch khí
* Không khí
• Dung dịch rắn
* Thuỷ tinh (Na2O, CaO tan trong SiO2)

*Vàng tan trong bạc
• Dung dịch lỏng
*Dung dịch nước đường(đường(r) +H2O  dung dịch)
*Dung dịch H2SO4(SO3(k) + H2O  dung dịch)
*Rượu Voka (C2H5OH (l) + H2O  dung dịch)

Solutions

DUNG DỊCH LỎNG
Cơ chế tạo thành dd lỏng
 Quá trình vật lý – quá trình chuyển pha Hcp ,Scp
 Quá trình hoá học -quá trình solvat hoá
tương tác giữa chất tan và dung môi Hsol<0 , Ssol<0
Solvat hoá vật lý
Solvat hoá hoá học
Tương tác giữa tiểu
phân và chất tan là
yếu tố hàng đầu
quyết định sự tạo
thành dd

Solutions

Tương tác hút giữa
chất tan và dung môi
càng mạnh thì quá
trình hoà tan càng
thuận lợi

Ví dụ - ethanol tan tốt trong nước
Ethanol = CH3CH2OH
Lực tương tác=liên kết hydro;lưỡng cực-lưỡng cực; khuếch tán

Solutions

Glucose
có liên kết hydro nên
tan rất tốt trong nước.
Cyclohexane
chỉ có lực khuếch tán
không tan trong nước.

Solutions

• Vitamin A tan trong dung môi không cực (chất béo)
• Vitamin C tan trong nước.

Solutions

Vitamin nào
tan trong
nước và
vitamin nào
tan trong
chất béo?

Solutions

QUÁ TRÌNH HOÀ TAN VÀ CÂN BẰNG HOÀ TAN
Chất tan (r) + dung môi

Hoà tan

Dung dịch

Kết tinh
Q
C
G RT ln
RT ln
K
C bh
Dung dịch bão hoà G=0

Cân bằng

c = c bh = độ tan

Dd chưa bão hòa G < 0

c < c bh

Dd quá bão hoà

c > c bh

G > 0

Solutions

Khái niệm về độ tan S
Độ tan - nồng độ của chất tan trong dd bão hòa
CÁC DUNG DỊCH BÃO HOÀ Ở 200C và 500C
ĐỘ TAN
CHẤT TAN

Solutions

Chất tan là chất rắn
S- thường biểu diễn số gam chất tan tan tối đa
trong100g dung môi
• S > 10g - chất dễ tan
• S < 1g - chất khó tan
• S < 0,01g- chất gần như không tan
ĐỘ TAN CỦA CÁC HALOGENUA KIM LOẠI KIỀM TRONG H2O
ĐỘ TAN (số gam muối/100g dung môi)

Solutions

Chất tan là chất khí
S- thường biểu diễn bằng số ml khí (tan tối đa)
tan trong 100g dung môi ...
Solutions
Chương 11
CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG
CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG
Chương 11 CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 11 CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG - Người đăng: Nghivu Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Chương 11 CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG 9 10 315