Ktl-icon-tai-lieu

Chương 11 : Tính tóan thiết kế mố cầu

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/2 mÆt c¾t t¹i gèi
TL 1:50
1/2 mÆt c¾t gi÷a nhÞp
TL 1:50
- §å ¸n tèt nghiÖp -
- ThiÕt kÕ kü
thuËt
-
Ch¬ng Xi
TÝnh to¸n ThiÕt kÕ mè cÇu
*
* *
I – kÝch th íc h×nh häc cña kÕt cÊu
I.1 – KÝch thíc thiÕt kÕ mè
I.1.1 – CÊu t¹o mè M
1
I.1.2 – C¸c kÝch thíc c¬ b¶n cña mè
Tªn gäi c¸c kÝch thíc KÝ hiÖu Gi¸ trÞ §¬n vÞ
ChiÒu cao mè hmo 650 cm
ChiÒu réng mè bmo 1300 cm
Lo¹i gèi Gèi
Cao su
HÖ sè ma s¸t gèi víi bª t«ng f 0.30
ChiÒu cao têng ®Ønh htd
198
cm
BÒ dÇy têng ®Ønh dtd 50.0 cm
ChiÒu cao têng th©n htt 452 cm
BÒ dÇy têng th©n dtt 170 cm
ChiÒu dµi têng c¸nh ltc 550 cm
ChiÒu cao ®u«i têng c¸nh h1c 150 cm
ChiÒu dµi tiÕt diÖn ch©n têng c¸nh lcc 130 cm
BÒ dÇy c¸nh dtc 50.0 cm
ChiÒu dµi b¶n qu¸ ®é lqd 400 cm
ChiÒu dµy b¶n qu¸ ®é dqd 20.0 cm
ChiÒu réng b¶n qu¸ ®é bqd 1000 cm
ChiÒu cao bÖ mãng hm 200 cm
ChiÒu dµi bÖ mãng lm 400 cm
BÒ réng bª mãng bm 1400 cm
I.2 – KÝch thíc thiÕt kÕ kÕt cÊu nhÞp cÇu dÉn
I.2.1 – CÊu t¹o mÆt c¾t ngang KCn cÇu dÉn
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
25
Chương 11 : Tính tóan thiết kế mố cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 11 : Tính tóan thiết kế mố cầu - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Chương 11 : Tính tóan thiết kế mố cầu 9 10 214