Ktl-icon-tai-lieu

Chương 12 : Thiết kế thi công cầu

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- §å ¸n tèt nghiÖp - - ThiÕt kÕ thi
c«ng
-
Ch¬ng XII : ThiÕt kÕ thi c«ng cÇu
PhÇn I
Thi c«ng mè cÇu
*
* *
I – bíc 1 : C«ng t¸c chuÈn bÞ
I.1 - ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng.
- ChuÈn bÞ vËt t thiÕt bÞ thi c«ng.
- San ñi mÆt b»ng , ®Êt ®îc san ®Õn cao ®é b»ng víi cao ®é mÆt ®Êt t¹i khu vùc
cÇu (13,56 m)
- §Þnh vÞ vÞ trÝ mãng , x¸c ®Þnh ph¹m vi mÆt b»ng ®µo hè mãng.
+) §Þnh vÞ trÝ tim mãng.
+) §Þnh vÞ trôc ngang vµ trôc däc cÇu (2 híng cña mãng).
+) X¸c ®Þnh ph¹m vi thi c«ng mãng.
- Lµm ®êng di chuyÓn cho gi¸ bóa.
I.2- C«ng t¸c ®óc cäc.
1- ChuÈn bÞ b·i ®óc.
- Cäc BTCT (40 x 40) cm ®îc ®óc t¹i c«ng trêng. KÕt cÊu b·i ®óc cäc BTCT
(40x40) cm b»ng bª t«ng m¸c 200 ®Öm ®¸ d¨m trªn nÒn ®Êt ®Çm chÆt K95 ®¶m b¶o
chèng lón trong qu¸ tr×nh ®óc cäc.
- V¸n khu«n ®¸y b»ng thÐp b¶n = 8 mm, v¸n khu«n thµnh b»ng thÐp b¶n = 4
mm t¨ng cêng bëi thÐp h×nh L75x75x8 mm s¶n xuÊt t¹i c«ng xëng vËn chuyÓn
®Õn l¾p r¸p t¹i c«ng trêng.
- Gi÷a v¸n khu«n thµnh - v¸n khu«n ®¸y v¸n khu«n thµnh víi nhau ®îc liªn kÕt
b»ng hÖ g«ng ®¶m b¶o æn ®Þnh v¸n khu«n trong qu¸ tr×nh ®óc cäc.
2- Tr×nh tù ®óc cäc:
- L¾p dùng v¸n khu«n ®¸y, dïng m¸y thuû b×nh kiÓm tra ®é b»ng ph¼ng v¸n khu«n.
- L¾p dùng v¸n khu«n thµnh, kiÓm tra ®é th¼ng ®øng, ly ngang, däc. Liªn kÕt
v¸n khu«n thµnh víi v¸n khu«n ®¸y, quÐt dÇu chèng dÝnh vµo mÆt tiÕp xóc víi
t«ng.
- Cèt thÐp ®îc gia c«ng nèi buéc theo thiÕt t¹i c«ng trêng, dïng cÈu 16T l¾p
®Æt vµo v¸n khu«n, ®iÒu chØnh dµy líp t«ng b¶o theo thiÕt kÕ b»ng con
bª t«ng.
- L¾p hÖ g«ng liªn kÕt v¸n khu«n.
- §æ bª t«ng cäc b»ng tr¹m trén vµ m¸y b¬m bª t«ng.
- §Çm bª t«ng b»ng ®Çm dïi 25, 50 vµ ®Çm mÆt bª t«ng b»ng ®Çm bµn.
II – bíc 2 : C«ng t¸c ®ãng cäc trong hè mãng
II.1 - Néi dung c«ng t¸c ®ãng cäc
- L¾p dùng gi¸ bóa.
- TiÕn hµnh ®ãng cäc ®Õn cao ®é thiÕt kÕ.
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
66
Chương 12 : Thiết kế thi công cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 12 : Thiết kế thi công cầu - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Chương 12 : Thiết kế thi công cầu 9 10 71