Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2 Cơ lưu chất

Được đăng lên bởi utut04
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay

CHÖÔNG

I. HAI TÍNH CHAÁT CUÛA AÙP SUAÁT THUYÛ TÓNH
1. p ⊥ A vaø höôùng vaøo A. (suy ra töø ñònh nghóa).
2. Giaù trò p taïi moät ñieåm khoâng phuï thuoäc vaøo höôùng ñaët cuûa beà maët taùc duïng.
Xem phaàn töû löu chaát nhö moät töù dieän vuoâng goùc ñaët taïi goác toaï ñoä nhö hình veõ:
Caùc löïc leân phaàn töû löu chaát:
Löïc maët : pxδyδz; pyδxδz; pzδyδx; pnδyδs.
z

Löïc khoái: ½Fδxδyδzρ.

pn

Toång caùc löïc treân phöông x phaûi baèng khoâng:
pxδyδz - pnδyδs(δz/δs) + ½Fxδxδyδzρ = 0
Chia taát caû cho δyδz :
px - pn + ½Fxρδx = 0 ⇒ px = pn khi δx → 0.
Chöùng minh töông töï cho caùc phöông khaùc
Suy ra:

px =py = pz = pn

THUY TINH 1

px

δz

y
δs

δx

n
θ
δy

pz

x

PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay

II. PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CÔ BAÛN
Xeùt löu chaát ôû traïng thaùi caân baèng coù theå tích W giôùi haïn bôûi dieän tích A.
Ta coù toång caùc löïc taùc duïng leân löu chaát =0:
Löïc khoái + löïc maët = 0:
W
Fρdw − ∫∫ pdA = 0
∫∫∫
n
A
w
A
Ta xeùt treân truïc x:
b .d .Gauss
p

∫∫∫ F ρdw − ∫∫ p dA = 0 ⇔ ∫∫∫ F ρdw − ∫∫∫ div (p.n
x

w

x

x

A

w

x

)dw = 0

W

⎛ ∂ ( p x n xx ) ∂ ( p y n xy ) ∂ ( p z n xz ⎞
⎟⎟ = 0
⇔ ρFx − ⎜⎜
+
+
∂
∂
∂
x
y
z
⎝
⎠
∂ ( p x n xx )
∂ ( p)
p=p x =p y = pz
⇔ ρFx −
= 0 ←⎯ ⎯
⎯
⎯→ ρFx −
=0
∂x
∂x

Xeùt töông töï cho caùc truïc khaùc
Keát luaän:

∫∫∫ Fρdw − ∫∫ pdA = 0 ⇔ ∫∫∫ Fρdw − ∫∫∫ grad (p)dw = 0
w

A

w

⇔ F−

W

1
grad ( p ) = 0
ρ

III. TÍCH PHAÂN PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CÔ BAÛN
⎫
⎧
1 ∂p
⎪Fx − ρ ∂x = 0 × dx ⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
1 ∂p
1
= 0 × dy ⎬+ ⇒ (Fx dx + Fy dy + Fz dz) − dp = 0
⎨Fy −
ρ ∂y
ρ
⎪
⎪
⎪
⎪
1 ∂p
= 0 × dz ⎪
⎪Fz −
ρ ∂z
⎩
⎭

pa

¾Chaát loûng naèm trong tröôøng troïng löïc: Fx, Fy=0, Fz=-g:
1
p
=const
− gdz= dp⎯ρ⎯
⎯→gz+ = const
ρ
ρ
p
p
p
hay: z + = const ⇔ zA + A = zB + B
γ
γ
γ

hay: pB = pA + γhAB hay

p = pa+γh

(1), (2) laø phöông trình thuyû tónh

THUY TINH 2

pA

hAB
pB
chuaån 0

(1)

(2)

zA
zB

PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay

¾Chaát khí naèm trong tröôøng troïng löïc, neùn ñöôïc:
pV
p
=R
hay
= RT
Xem nhö chaát khí laø khí lyù töôûng:
T
ρ
1
RT
− gdz = dp ⇔ −gdz =
dp
ρ
p
Neáu bieát ñöôïc haøm phaân boá nhieät ñoä theo ñoä cao, ví duï: T=T0 – az; a>0,
T0 laø nhieät ñoä öùng vôùi ñoä cao z=0 (thoâng thöôøng laø möïc nöôùc bieån yeân laëng):
− gdz =

R(T0 − az)
dp
dz
g
dp ⇒
= −g
⇒ ln p =
ln(T0 − az) + ln(C)
p
p
R(T0 − az)
aR
⇒ p = C(T0 − az)

g

aR
g

Goïi p0 laø aùp suaát öùng vôùi z=0:

Phöông trình khí tónh:

Ví duï...
PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay
THUY TINH 1
CHÖÔNG
I. HAI TÍNH CHAÁT CUÛA AÙP SUAÁT THUYÛ TÓNH
1. p
A vaø höôùng vaøo A. (suy ra töø ñònh nghóa).
2. Giaù trò p taïi moät ñieåm khoâng phuï thuoäc vaøo höôùng ñaët cuûa beà maët taùc duïng.
p
x
p
n
p
z
δz
δx
δy
δs
θ
n
x
z
y
Xem phaàn töû löu chaát nhö moät töù dieän vuoâng goùc ñaët taïi goác toaï ñoä nhö hình veõ:
Caùc löïc leân phaàn töû löu chaát:
Löïc maët : p
x
δyδz; p
y
δxδz; p
z
δyδx; p
n
δyδs.
Löïc khoái: ½Fδxδyδzρ.
Toång caùc löïc treân phöông x phaûi baèng khoâng:
p
x
δyδz-p
n
δyδs(δz/δs) + ½F
x
δxδyδzρ = 0
Chia taát caû cho δyδz:
p
x
-p
n
+ ½F
x
ρδx = 0 p
x
= p
n
khi δx 0.
Chöùng minh töông töï cho caùc phöông khaùc
p
x
=p
y
= p
z
= p
n
Suy ra:
Chương 2 Cơ lưu chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2 Cơ lưu chất - Người đăng: utut04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Chương 2 Cơ lưu chất 9 10 169