Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Cơ sở viễn thông Điều chế tương tự

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3814 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Chương 2: Điều chế tương tự

Chƣơng 2
ĐIỀU CHẾ TƢƠNG TỰ
2.1 Mô hình hoá hệ thống:
Định nghĩa: biễu diễn mối quan hệ giữa các đặc trưng của tín hiệu ở đầu vào và đầu ra của
hệ thống tuyến tính.
- Xét hệ thống tuyến tính có đáp ứng xung là k(t) và hàm truyền đạt K ( ) , x(t) là ngõ vào,
y(t) là ngõ ra.
- Sơ đồ khối hệ thống tuyến tính:
x(t)
X ( )

k (t )
K ( )

y(t)
Y ( )

Hình 2.1: sơ đồ khối hệ thống tuyến tính
- Quan hệ ngõ ra - vào:
y(t )  k (t ) * x(t )
 Y ()  K ().X ()

Giá trị biên độ: Y ( )  K ( ) . X ( )
Giá trị góc pha: arg Y ()   ()  arg X ()
2.2 Điều chế và giải điều chế tƣơng tự:
2.2.1 Định nghĩa:
Điều chế là quá trình biến đổi một trong các thông số sóng mang cao tần (biên độ, hay tần
số, hay pha) tỷ lệ với tín hiệu điều chế băng gốc BB (BaseBand).
2.2.2 Điều kiện điều chế:
1) Tần số sóng mang cao tần fc (frequency carry), fc  (8  10) Fmax
trong đó Fmax: tần số cực đại tín hiệu điều chế băng gốc.
2) Thông số sóng mang cao tần biến đổi tỷ lệ với biên độ tín hiệu điều chế Bandbase mà
không phụ thuộc vào tần số của nó.
3) Biên độ sóng mang cao tần V  Vm (biên độ tín hiệu điều chế băng gốc).

Chương 2: Điều chế tương tự

4) Trong điều chế xung – số thì tần số lấy mẫu fmẫu  2Fmax
Phân loại điều chế:
+ Điều chế tương tự: AM, FM, PM, SSB, DSB.
+ Điều chế số: ASK, FSK, PSK, QPSK,…
+ Điều chế xung:

PAM (Pulse Amplitude Modulation)
PWM (Pulse Width Modulation)
PPM (Pulse Position Modulation)
PCM (Pulse Code Modulation)

2.2.3 Điều chế biên độ AM (Amplitude Modulation)
2.2.3.1 Điều chế AM:
- Định nghĩa: biên độ sóng mang cao tần tỷ lệ với tín hiệu điều chế băng gốc gọi là điều chế
AM.
- Sơ đồ khối điều chế AM mức thấp:
anten
Điều chế AM
mức thấp

Sóng mang
carrier

xc (t )  Vc cos c t

KĐCS cao tần

Tín hiệu băng gốc
m(t )  Vm cos m t
Hình 2.2: Sơ đồ khối điều chế AM mức thấp.
Ứng dụng: trong truyền hình, truyền thanh.

Chương 2: Điều chế tương tự

- Sơ đồ khối mạch điều chế AM mức cao:
anten

Sóng mang

xc (t )  Vc cos c t

Điều chế
AM mức
cao

KĐCS cao tần

Tín hiệu băng gốc
m(t )  Vm cos m t
Hình 2.3: sơ đồ khối điều chế AM mức cao
- Đường bao cao tần AM lặp lại dạng tín hiệu điều chế.
- Cách đánh giá điều chế AM thông qua đường bao:

m(t)
Vm
t
Tín hieäu baêng goác

VAM(t)

Ñöôøng bao

Vmax
Vmin

Soùng mang

-Vmin

t

-Vmax
Tín hieäu ñieàu cheá AM

Hình 2.4: ñieàu cheá AM ñôn aâm.

Chương 2: Điều chế tương tự

Tín hiệu sóng mang: xc (t )  Vc cos c t ; trogn đó Vc là giá trị biên độ sóng mang và  c là tần
số gốc s...
Chương 2: Điều chế tương tự
Chƣơng 2
ĐIỀU CHẾ TƢƠNG TỰ
2.1 Mô hình hoá hệ thống:
Định nghĩa: biễu diễn mối quan hệ giữa các đặc trưng của tín hiệu đầu vào đầu ra của
hệ thống tuyến tính.
- Xét hệ thống tuyến tính đáp ứng xung k(t) hàm truyền đạt
)(
K
, x(t) ngõ vào,
y(t) là ngõ ra.
- Sơ đồ khối hệ thống tuyến tính:
Hình 2.1: sơ đồ khối hệ thống tuyến tính
- Quan hệ ngõ ra - vào:
)(*)()( txtkty
)().()(
XKY
Giá trị biên độ:
)(.)()(
XKY
Giá trị góc pha:
)(arg)()(arg
XY
2.2 Điều chế và giải điều chế tƣơng tự:
2.2.1 Định nghĩa:
Điều chế quá trình biến đổi một trong các thông số ng mang cao tần (biên độ, hay tần
số, hay pha) tỷ lệ với tín hiệu điều chế băng gốc BB (BaseBand).
2.2.2 Điều kiện điều chế:
1) Tần số sóng mang cao tần f
c
(frequency carry), f
c
)108(
F
max
trong đó F
max
: tần số cực đại tín hiệu điều chế băng gốc.
2) Thông số sóng mang cao tần biến đổi tlvới biên độ tín hiệu điều chế Bandbase
không phụ thuộc vào tần số của nó.
3) Biên độ sóng mang cao tần
m
VV
(biên độ tín hiệu điều chế băng gốc).
y(t)
x(t)
)(
X
)(
)(
K
tk
Chương 2: Cơ sở viễn thông Điều chế tương tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: Cơ sở viễn thông Điều chế tương tự - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Chương 2: Cơ sở viễn thông Điều chế tương tự 9 10 491