Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: giáo trình khai thác hệ thoóng động lực P1

Được đăng lên bởi letoan-aseax-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng Ii: ph¬ng ph¸p x©y dùng ®å thÞ §Æc tÝnh cña ®éng c¬
diesel lai ch©n VÞt

@ 2.1. X©y dùng ®å thÞ ®Æc tÝnh c«ng t¸c cña H§L ®éng c¬ lai ch©n
vÞt ®Þnh bíc.
2.1.1. x©y dùng ®Æc tÝnh c«ng suÊt theo ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm:

Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm thùc nghiÖm cña Sikova (Ba Lan) trªn m« h×nh vµ
nhiÒu lo¹i tµu kh¸c nhau, ®· rót ra kÕt luËn: Quan hÖ gi÷a c«ng suÊt víi vßng quay
cña ®éng c¬ lai ch©n vÞt trong mét ®iÒu kiÖn khai th¸c nhÊt ®Þnh ®îc thÓ hiÖn díi
ph¬ng tr×nh:
Ne = C.nx
(6)
Trong ®ã: - x: lµ hÖ sè ®Æc trng cho mçi con tµu vµ H§L.
- C: lµ hÖ sè ®Æc trng cho tr¹ng th¸i khai th¸c.
LÊy logarit c¬ sè 10 hai vÕ ph¬ng tr×nh trªn ta cã:
lg Ne = x.lg n +lg C
(7)
Tõ ph¬ng tr×nh trªn ta thÊy trong hÖ trôc lg Ne
logarit c«ng suÊt ph¸t ra cña ®éng c¬ quan hÖ 1500
tuyÕn tÝnh bËc nhÊt víi vßng quay cña nã øng víi
mçi ®iÒu kiÖn khai th¸c kh¸c nhau vµ ®îc thÓ hiÖn
b»ng ®å thÞ.
1000
H×nh 2.1. Quan hÖ c«ng suÊt vãi vßng quay ë c¸c ®iÒu
kiÖn khai th¸c kh¸c nhau
§êng 1: Trêng hîp thö tµu t¹i bÕn.
§êng 2: Tµu chë ®Çy hµng
§êng 3: Tµu ch¹y ballast

500

1
2
3

§Ó x¸c ®Þnh ®îc c¸c hÖ sè x vµ C víi mét con tµu
nhÊt ®Þnh, trong mét ®iÒu kiÖn khai th¸c cô 100
thÓ ta 200
ph¶i300
thÝ lg n
nghiÖm ®Ó lÊy ®îc 2 cÆp th«ng sè sau: (N1, n1, V1) (N2, n2,
V2). Thay c¸c gia strÞ vµo (7) ta cã hÖ ph¬ng tr×nh:
lg N1 = x.lg n1 +lg C
lg N2 = x.lg n2 +lg C
(7’)
N1
N2
x
n
lg 1
n2
lg

Hay ta cã:

C

N1 N 2

n1x n2x

(8)

(9)

15

MÆt kh¸c hÖ sè C víi mét con tµu cô thÓ phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn khai th¸c,
cßn víi mét ch©n vÞt cô thÓ th× nã phô thuéc vµo tèc ®é quay (n) vµ vËn tèc tµu (V)
qua biÓu thøc:
10-6.C
C = CU - a.V
(10)
Trong ®ã: CU: HÖ sè khi thö tµu t¹i bÕn.
10
a: HÖ sè gãc phô thuéc vµo sè vßng
8
quay cña ch©n vÞt a = f(n).
6

H×nh 2.2. BiÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a hÖ sè C víi vËn tèc
cña tµu trong c¸c ®iÒu kiÖn khai th¸c.

Thùc tÕ thÝ nghiÖm trªn c¸c tµu ngêi ta thÊy
mèi quan hÖ gi÷a hÖ sè a vµ sè vßng quay lµ ®êng
th¼ng trong hÖ to¹ ®é logarit.
Ta cã ph¬ng tr×nh biÓu diÔn mèi quan hÖ
gi÷a a vµ sè vßng quay n.
lg a = -z.lg n + b
(11)
z
hay: a = b/ n
(11’)
Trong ®ã: - b: HÖ sè ®Æc trng cho mçi con tµu, b
kh«ng ®æi víi mçi con tµu cô thÓ.
- z: HÖ sè mò ®îc tÝnh:
a2
a1
z
n
lg 1
n2
lg

n= 275 v/p

4

n= 250 v/p

2

n= 200 v/p

lg Ne
0
2
8
7

4

6

n= 225 v/p

8

10

12

V

6
5

4

100

200 300 400

lg n

H×nh 2.3. BiÓu diÔn mèi quan
hÖ gi÷a hÖ sè a víi vßng quay
trªn hÖ trôc logarit

a1, a2 lµ c¸c hÖ sè gãc øng víi c¸c gi¸ trÞ vßng quay n 1, n2. Tõ ph¬ng tr×nh
(10) ta rót ra ®îc:

a1 ...
Ch¬ng Ii: ph¬ng ph¸p x©y dùng ®å thÞ §Æc tÝnh cña ®éng c¬
diesel lai ch©n VÞt
@ 2.1. X©y dùng ®å thÞ ®Æc tÝnh c«ng t¸c cña H§L ®éng c¬ lai ch©n
vÞt ®Þnh bíc.
2.1.1. x©y dùng ®Æc tÝnh c«ng suÊt theo ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm:
Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm thùc nghiÖm cña Sikova (Ba Lan) trªn m« h×nh
nhiÒu lo¹i tµu kh¸c nhau, ®· rót ra kÕt luËn: Quan gi÷a c«ng suÊt víi vßng quay
cña ®éng lai ch©n vÞt trong mét ®iÒu kiÖn khai th¸c nhÊt ®Þnh ®îc thÓ hiÖn díi
ph¬ng tr×nh:
N
e
= C.n
x
(6)
Trong ®ã: - x: lµ hÖ sè ®Æc trng cho mçi con tµu vµ H§L.
- C: lµ hÖ sè ®Æc trng cho tr¹ng th¸i khai th¸c.
LÊy logarit c¬ sè 10 hai vÕ ph¬ng tr×nh trªn ta cã:
lg N
e
= x.lg n +lg C (7)
ph¬ng tr×nh trªn ta thÊy trong trôc
logarit c«ng suÊt ph¸t ra cña ®éng c¬ quan
tuyÕn tÝnh bËc nhÊt víi vßng quay cña øng víi
mçi ®iÒu kiÖn khai th¸c kh¸c nhau ®îc thÓ hiÖn
b»ng ®å thÞ.
H×nh 2.1. Quan hÖ c«ng suÊt vãi vßng quay ë c¸c ®iÒu
kiÖn khai th¸c kh¸c nhau
§êng 1: Trêng hîp thö tµu t¹i bÕn.
§êng 2: Tµu chë ®Çy hµng
§êng 3: Tµu ch¹y ballast
§Ó x¸c ®Þnh ®îc c¸c hÖ sè x vµ C víi mét con tµu
nhÊt ®Þnh, trong mét ®iÒu kiÖn khai th¸c cô thÓ ta ph¶i thÝ
nghiÖm ®Ó lÊy ®îc 2 cÆp th«ng sè sau: (N
1
, n
1
, V
1
) (N
2
, n
2
,
V
2
). Thay c¸c gia strÞ vµo (7) ta cã hÖ ph¬ng tr×nh:
lg N
1
= x.lg n
1
+lg C
lg N
2
= x.lg n
2
+lg C (7’)
Hay ta cã:
2
1
2
1
lg
lg
n
n
N
N
x
(8)
xx
n
N
n
N
C
2
2
1
1
(9)
15
100 200 300 lg n
lg N
e
1500
1000
500
1
2
3
Chương 2: giáo trình khai thác hệ thoóng động lực P1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: giáo trình khai thác hệ thoóng động lực P1 - Người đăng: letoan-aseax-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chương 2: giáo trình khai thác hệ thoóng động lực P1 9 10 453