Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

TS. LƯƠNG ĐỨC LONG                  KS. ĐỖ TIẾN SỸ

I.ĐẦU TƯ

VÀ

DỰ

ÁN

ĐẦU TƯ

II. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
III. CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ
THẦU TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

TS. LƯƠNG ĐỨC LONG                  KS. ĐỖ TIẾN SỸ

I.
•

ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài
nguyên trong một thời gian tương đối dài
nhằm thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã
hội.
 Tài nguyên: lao động, đất đai, nguyên vật
liệu, mặt nước…
 Tài nguyên là nguồn vốn gọi chung là
nguồn lực.

TS. LƯƠNG ĐỨC LONG

KS. ĐỖ TI ẾN S Ỹ

• Dự án là tập hợp những đề xuất để thực hiện
một phần hay toàn bộ công việc, mục tiêu hoặc
yêu cầu nào đó. Dự án bao gồm dự án đầu tư
và dự án không có tính chất đầu tư.
• Dự án đầu tư là tập hợp những đề xuất về việc
bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những
đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng
trưởng về số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất
lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong
một khoảng thời gian xác định.

TS. LƯƠNG ĐỨC LONG

KS. ĐỖ TI ẾN S Ỹ

II. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
•

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của dự án (công
trình), căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án
và năng lực của mình Chủ đầu tư lựa chọn một
trong các hình thức quản lý thực hiện dự án
sau:
– Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện
dự án;
– Chủ nhiệm điều hành dự án;
– Chìa khóa trao tay
– Tự thực hiện dự án.
TS. LƯƠNG ĐỨC LONG

KS. ĐỖ TI ẾN S Ỹ

8. Đấu thầu xây lắp(tt)

b. Sơ tuyển nhà thầu(tt)
 Tiêu chuẩn đánh giá (bao gồm cả phương pháp và cách
thức quy đổi về cùng mặt bằng để xác định giá đánh giá)
 Điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng
 Mẫu bảo hành dự thầu
 Mẫu thỏa thuận hợp đồng
 Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 Thư hoặc thông báo mời thầu
 Chỉ dẫn đối với nhà thầu
 Hồ sơ dự thầu
 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
 Đánh giá hồ sơ dự thầu
 Kết quả đấu thầu
 Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
TS. LƯƠNG ĐỨC LONG

KS. ĐỖ TI ẾN S Ỹ

CÂU HỎI ÔN TẬP
1) Hãy nêu các nhóm dự án đầu tư theo quy định
của nhà nước hiện nay? Cơ sở của việc phân loại
và phân nhóm dự án đầu tư? Mục đích của việc
phân loại dự án đầu tư? Ví dụ

TS. LƯƠNG ĐỨC LONG

KS. ĐỖ TI ẾN S Ỹ

...
TS. LƯƠNG ĐỨC LONG KS. ĐỖ TIN S
Ch ng 2ươ
Ch ng 2ươ
M T S V N Đ QU N
M T S V N Đ QU N
Đ U T XÂY D NG Ư
Đ U T XÂY D NG Ư
Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 9 10 808