Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: nguyên lý 2 nhiệt đông hóa học

Được đăng lên bởi van-ngan-nguyen
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2473 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƢƠNG 2

NGUYÊN LÝ II – NHIỆT ĐỘNG HỌC

1

Nội dung
2.1. Một số khái niệm
2.2. Nguyên lý 2 – Nhiệt động học
2.3. Entropy

2.4. Hàm đặc trƣng
2.5. Phƣơng trình nhiệt động cơ bản
2.6. Tiêu chuẩn đánh giá chiều phản ứng
2.7. Tính thế đẳng áp

2

2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Quá trình tự và không tự diễn ra

Quá trình tự diễn biến là quá trình xảy ra mà không tiêu
tốn một công bên ngoài.

Ví dụ: vật rơi từ trên cao, sông ngoài, thác…
Quá trình không tự diễn biến là quá trình xảy ra dưới tác
dụng một công bên ngoài.
Ví dụ: Nâng vật, bơm nước…

3

2.1. Một số khái niệm
2.1.2. Quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch

Quá trình thuận nghịch là quá trình biến đổi hệ từ trạng thái cuối sang
trạng thái đầu hệ sẽ qua các trạng thái trung gian như khi nó biến đổi
từ TT đầu sang cuối mà không thay đôi gì.

Ví dụ: các quá trình chuyển pha, phản ứng thuận nghịch…

Quá trình bất thuận nghịch là quá trình không có những tính chất trên.
Ví dụ: phản ứng cháy nhiên liệu…

4

2.2. NGUYÊN LÝ II – NHIỆT ĐỘNG HỌC
2.2.1. Nội dung

Một số cách phát biểu sau:

5



Nhiệt không thể truyền từ vật lạnh sang nóng



Trong một quá trình, nhiệt không thể biến hoàn
toàn thành công.



Không thể có động cơ vĩnh cữu loại 2 là động cơ
sinh công từ một nguồn nhiệt.

2.2. NGUYÊN LÝ II – NHIỆT ĐỘNG HỌC
2.2.2. Biểu thức toán học
1 và
Chu trình thuận nghịch thì biểu thức cóQ
dạng:

Q2 là những
nhiệt lượng vô cùng nhỏ
 Q2  Q1 mà hệ nhận được khi

 0 hiện quá trình từ T
thực
1
T2
T1
đến T2.

Chu trình bất thuận nghịch thì biểu thức có dạng:

6

δQ2 δQ1

0
T2
T1

2.2. NGUYÊN LÝ II – NHIỆT ĐỘNG HỌC
2.2.2. Biểu thức toán học

Đối với một tập hợp hữu hạn nhiều chu trình thuận
nghịch vô cùng nhỏ, ta có:
  Q1  Q2    Q'1  Q'2    Q''1  Q''2 


   '  '    ''  ''   ...  0
T2   T 1
T2   T1
T2 
 T1

7

2.3. ENTROPY – S
2.3.1. Định nghĩa ENTROPY



Như ở trên đã trình bày thì đối với mọi chu trình thuận nghịch thì
Q/T là một đại lượng không đổi.



Nếu lấy tích phân theo một chu trình kín thì kết quả phải bằng
không khi biểu thức trong tích phân phải là một vi phân toàn
phần. Do đó phải là một hàm vi phân toàn phần S nào đó:

Q 
dS  

 T TN
8

2.3. ENTROPY – S
2.3.1. Định nghĩa ENTROPY

9



Hàm S được gọi là entropy do Clausius đưa vào năm 1851.



Theo mô tả toán học: Độ tăng entropy dS của hệ trong một quá
trình thuận nghịch vô cùng nhỏ bằng lượng nhiệt lượng Q mà
hệ nhận vào một cách thuận nghịch ở nhiệt độ tuyệt đối T chia
cho giá trị T đó.

...
1
NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC
CHƢƠNG 2
Chương 2: nguyên lý 2 nhiệt đông hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: nguyên lý 2 nhiệt đông hóa học - Người đăng: van-ngan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Chương 2: nguyên lý 2 nhiệt đông hóa học 9 10 960