Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2 Phân tích mạch điện hình sin xác lập

Được đăng lên bởi quangson.hanpro
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
Phân tích mạch điện hình sin xác lập
Tóm tắt lý thuyết
Ở chế độ hình sin xác lập nhờ có biến đổi phức mà điện áp của một nhánh gồm 3 thông
số

mắc

(R k  jL k 

nối

tiếp

R k,

Lk,

Ck

là

u k R k i k  L k

.
.
.
1
) I mk (R k  Z Lk  Z Ck ) I mk Z k I mk
jC k

L k= R

Như vậy toán tử nhánh hình thức

ZK=Rk+jLk+

k

di k
1

dt C k

i k dt

trở

thành

(2.1)

 Lk

d
1

dt C k

1
jC k

dt

trở thành tổng trở phức:
(2.2)

và toán tử nhánh đảo L -1k trở thành tổng dẫn phức:
YK=1/Zk
(2.3)
Vì vậy hệ phương trình trạng thái dễ dàng được viết ở dạng phức với sự thay thế tương
ứng: u, i, e U m , I m , E m hoÆc U, I, E ; Lkk, Lkl Zkk, Zkl ; L -1kk, L -1kl Ykk, Ykl.
Đoạn mạch điện thường đựơc đặc trưng bởi tổng trở phức hoặc tổng dẫn phức:
.

.

.

.

.

.

.

Z

Um
.

.



U

R  jX 

.

1
1

Y g  jb

(2.4)

Im I
Tổng quát thì R, X, g, b đều là hàm của biến tần số. Để dặc trưng cho sự phụ thuộc vào
tần số của mạch người ta đưa ra đặc tính tần số thông qua hàm truyền đạt phức
T(j)=IT(j)Iej(), là tỷ số của biểu diễn phức của phản ứng trên biểu diễn phức của tác động.
Đồ thị IT(j) I gọi là đặc tính biên độ tần số, đồ thị () gọi là đặc tính pha tần số của mạch
điện.
Cộng hưởng là đặc trưng quan trọng của mạch điện hình sin. Mạch cộng hưởng khi X
hoặc b=0. Giải phương trình X hoặc b=0 sẽ xác định được các tần số cộng hưởng của mạch.
Mạch RLC nối tiếp và song song được đặc trưng bởi các tham số tổng kết trong bảng 2.1
Khi có hỗ cảm thì điện áp trên 1 cuộn cảm L k sẽ có điện áp tự cảm là jLk I. mk và các
đáp hỗ cảm

 jM kl

.
I ml ,

.

.

.

tức U mk  j I mk  jM kl I ml . Dấu của các điện áp hỗ cảm xác định
l 1

.
.
I mk và I ml cùng

theo cực cùng tên: nếu dòng
hướng vào hay cùng rời các cực cùng tên của hai
cuộn cảm Lk và Ll thì lấy dấu “+”, ngược lại - dấu “-”.

41

Bảng2.1
Tham số
Tần số cộng
hưởng
Trở kháng
sóng
Hàm truyền
đạt quy chuẩn

Dải thông
Hệ số phẩm
chất
Tổng trở,
tổng dẫn.

Mạch RLC nối tiếp

Mạch RLC song song
1

0 

LC

; f0 

1
2 LC

L
C



1
1
1
Tˆ( j) 


 0
1  jQ 1  j
1  jQ (

)
0

 0,7 

Q

0 L
1



R
0 CR R

Z=R+j( L 

1
C

Q

0
Q

0 C
1
R
R
 0 CR 


g
 0 Lg  0 L 

)

1
L

Y=g+j( C 

)

BÀI TẬP
2.1. Cho các điện áp và dòng điện:
1. u1(t)=220cos(2.50t+250)[V]
2. u2(t)=60sin(108t+300)[mV]
3. i1(t)=1,25cos(2.50t+250)[A]
4. i2(t)=100sin(1010t+0,785)[mA]
Hãy biểu diễn các điện áp và dòng điện trên sang dạng:
a) Biên độ phức.
b) Hiệu dụng phức.
2.2. Chuyển ...
Chương 2
Phân tích mạch điện hình sin xác lập
Tóm tắt lý thuyết
chế độ hình sin xác lập nhờ biến đổi phức điện áp của một nhánh gồm 3 thông
số mắc nối tiếp R
k
, L
k
, C
k
dti
C
1
dt
di
LiRu
k
k
k
kkkk
trở thành
mk
k
mk
CkLkk
mk
k
kk
.
IZ
.
I)ZZR(
.
I)
Cj
LjR(
1
(2.1)
Như vậy toán tử nhánh hình thức L
k
=
dt
Cdt
d
LR
k
kk
1
trở thành tổng trở phức:
Z
K
=R
k
+jL
k
+
k
Cj
1
(2.2)
và toán tử nhánh đảo L
-1
k
trở thành tổng dẫn phức:
Y
K
=1/Z
k
(2.3)
vậy hệ phương trình trạng thái dễ dàng được viết dạng phức với sự thay thế tương
ứng: u, i, e
...
m
.
m
.
m
.
E,I,UhoÆcE,I,U
; L
kk
, L
kl
Z
kk,
Z
kl
; L
-1
kk
, L
-1
kl
Y
kk,
Y
kl
.
Đoạn mạch điện thường đựơc đặc trưng bởi tổng trở phức hoặc tổng dẫn phức:
jbgY
jXR
I
U
I
U
Z
.
.
m
.
m
.
11
(2.4)
Tổng quát thì R, X, g, b đều hàm của biến tần số. Để dặc trưng cho sự phụ thuộc vào
tần số của mạch người ta đưa ra đặc tính tần số thông qua hàm truyền đạt phức
T(j)=IT(j)Ie
j
(
)
, là tỷ số của biểu diễn phức của phản ứng trên biểu diễn phức của tác động.
Đồ thị IT(j) I gọi đặc tính biên độ tần số, đồ thị () gọi đặc tính pha tần số của mạch
điện.
Cộng hưởng đặc trưng quan trọng của mạch điện hình sin. Mạch cộng hưởng khi X
hoặc b=0. Giải phương trình X hoặc b=0 sẽ xác định được các tần số cộng hưởng của mạch.
Mạch RLC nối tiếp và song song được đặc trưng bởi các tham số tổng kết trong bảng 2.1
Khi h cảm thì điện áp trên 1 cuộn cảm L
k
sẽ điện áp tự cảm jL
k
mk
.
I
các
đáp hỗ cảm
ml
kl
.
IMj
, tức
. Dấu của các điện áp hỗ cảmc định
theo cực cùng tên: nếu dòng
mk
.
I
ml
.
I
cùng hướng vào hay cùng rời các cực cùng tên của hai
cuộn cảm L
k
và L
l
thì lấy dấu “+”, ngược lại - dấu “-”.
41
Chương 2 Phân tích mạch điện hình sin xác lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2 Phân tích mạch điện hình sin xác lập - Người đăng: quangson.hanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chương 2 Phân tích mạch điện hình sin xác lập 9 10 133