Ktl-icon-tai-lieu

chương 2..quá trình truyền sóng trên đường dây.pdf

Được đăng lên bởi phu_q.nam
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
28

Chöông

2

QUAÙ TRÌNH SOÙNG TREÂN ÑÖÔØNG
DAÂY TAÛI ÑIEÄN
2.1 SÖÏ TRUYEÀN SOÙNG ÑIEÄN TÖØ TREÂN ÑÖÔØNG DAÂY KHOÂNG
TOÅN HAO
Nguoàn gaây neân quaù ñieän aùp khí quyeån trong heä thoáng ñieän laø phoùng ñieän
seùt giöõa maây doâng vaø maët ñaát.
Cuõng nhö baát cöù moät kích ñoäng ñieän töø naøo vaøo heä thoáng ñieän (caùc quaù
trình ñoùng caét bình thöôøng, caùc tröôøng hôïp ngaén maïch, söï coá...) phoùng ñieän
seùt gaây neân soùng ñieän töø, toûa ra xung quanh vôùi toác ñoä raát lôùn, trong khoâng
khí toác ñoä ñoù töông ñöông vôùi toác ñoä aùnh saùng. Soùng ñieän töø xuaát phaùt töø nôi
seùt ñaùnh truyeàn doïc theo ñöôøng daây taûi ñieän, gaây neân quaù ñieän aùp taùc duïng
leân caùch ñieän ñöôøng daây.
Tröôøng hôïp seùt ñaùnh tröïc tieáp vaøo daây daãn cuûa ñöôøng daây, thì trò soá cuûa
quaù ñieän aùp tuøy thuoäc bieân ñoä doøng seùt coù theå ñeán haøng trieäu, thaäm chí haøng
chuïc trieäu Volt, vöôït quaù nhieàu laàn möùc caùch ñieän xung cuûa caùch ñieän ñöôøng
daây ôû baát cöù caáp ñieän aùp naøo.
Tröôøng hôïp seùt ñaùnh gaàn ñöôøng daây, gaây neân quaù ñieän aùp caûm öùng, coù
bieân ñoä töông ñoái beù, cao nhaát khoaûng vaøi traêm ngaøn volt, neân thöïc teá chæ
nguy hieåm ñoái vôùi caùch ñieän ñöôøng daây cuûa caùc caáp ñieän aùp töø 35kV trôû
xuoáng.
Soùng quaù ñieän aùp xuaát hieän treân ñöôøng daây truyeàn ñeán traïm bieán aùp seõ
taùc duïng leân caùch ñieän cuûa caùc thieát bò trong traïm. Ñeå baûo ñaûm söï laøm vieäc
lieân tuïc cuûa ñöôøng daây vaø söï an toaøn ñoái vôùi caùc thieát bò cuûa traïm, do ñoù caàn
phaûi coù nhöõng bieän phaùp choáng seùt coù hieäu quaû vaø thích hôïp cho ñöôøng daây

29

taûi ñieän vaø traïm phaân phoái.
Hieän töôïng quaù ñieän aùp vaø caùc bieän phaùp ngaên ngöøa quaù ñieän aùp ñeàu coù cô
sôû treân quaù trình truyeàn soùng treân ñöôøng daây vaø phuï thuoäc vaøo caùc sô ñoà ñaáu
daây. Vì vaäy, trong chöông naøy tröôùc heát caàn nghieân cöùu quaù trình truyeàn soùng
ñoù.
Quaù trình truyeàn soùng ñieän töø treân ñöôøng daây ñieän aùp cao bao giôø cuõng
keøm theo toån hao treân ñieän trôû taùc duïng ( ro ) cuûa maïch truyeàn soùng (daây daãn
vaø ñaát), toån hao doøng ñieän roø treân caùch ñieän ñöôøng daây vaø toån hao vaàng
quang ( go ) (H.2.0). Tuy nhieân, ñeå ñôn giaûn quaù trình tính toaùn trong thöïc teá
thöôøng boû qua nhöõng toån hao naøy, chaáp nhaän nhöõng lôøi giaûi gaàn ñuùng nghieâng
veà phía an toaøn. Nhö vaäy, quaù trình truyeàn soùng chæ coøn chòu söï chi phoái cuûa
ñieän dung Co ñoái vôùi ñaát vaø ñi...
28
Chöông
2
QUAÙ TRÌNH SOÙNG TREÂN ÑÖÔØNG
DAÂY TAÛI ÑIEÄN
2.1 SÖÏ TRUYEÀN SOÙNG ÑIEÄN Ø TREÂN ÑÖÔØNG DAÂY KHOÂNG
TOÅN HAO
Nguoàn gaây neân quaù ñieän aùp khí quyeån trong h thoáng ñieän l phoùng ñieän
seùt giöõa maây doâng vaø mt ñaát.
Cuõng nhö baát cöù moät kích ñoäng ñieän töø naøo vaøo heä thoáng ñieän (caùc qu
trình ñoùng caét bình thöôøng, caùc tröôøng hôïp ngaén maïch, söï coá...) phoùng ñieän
seùt gaây neân soùng ñieän töø, toûa ra xung quanh vôùi toác ñoä rt lôùn, trong khoâng
khí toác ñ ñoù töông ñöông vôùi toác ñoä aùnh saùng. Soùng ñieän töø xuaát phaùt töø nôi
seùt ñaùnh truyeàn doïc theo ñöôøng daây taûi ñieän, gy neân quaù ñieän aùp taùc duïng
leân caùch ñieän ñöôøng daây.
Tröôøng hôïp seùt ñaùnh tröïc tieáp vaøo daây daãn cuûa ñöôøng daây, tt soá cuûa
quñieän aùp tuøy thuoäc bieân ñoä doøng seùt coù theå ñeán haøng trieäu, thaäm chí haøng
chuïc trieäu Volt, vöôït quaù nhieàu laàn möùc caùch ñieän xung cuûa caùch ñieän ñöôøng
daây ôû bt cöù caáp ñin aùp naøo.
Tröôøng hôïp seùt ñaùnh gaàn ñöôøng daây, gaây neân quaù ñieän aùp caûm öùng, coù
bieân ñ töông ñoái beù, cao nhaát khoaûng vaøi traêm ngaøn volt, neân thöïc teá chæ
nguy hieåm ñoái vôùi caùch ñieän ñöôøng daây cuûa caùc caáp ñieän aùp töø 35kV trôû
xuoáng.
Soùng quaù ñin p xuaát hieän treân ñöôøng daây truyeàn ñeán traïm bieán aùp s
taùc duïng leân cch ñieän cuûa caùc thieát bò trong trm. Ñeå baûo ñaûm söï laøm vieäc
lieân tc cuûa ñöôøng daây vaø söï an toaøn ñoái vôùi caùc thieát cuûa traïm, do ñcaàn
phaûi coù nhöõng bieän phaùp choáng seùt coù hieäu qu vaø thích hôïp cho ñöôøng daây
chương 2..quá trình truyền sóng trên đường dây.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 2..quá trình truyền sóng trên đường dây.pdf - Người đăng: phu_q.nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
chương 2..quá trình truyền sóng trên đường dây.pdf 9 10 943