Ktl-icon-tai-lieu

Chuong 2 - Trạng thái ứng suất lý thuyết bên

Được đăng lên bởi Trương Phi Hùng
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3628 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

CHƯƠNG 2:

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
LÝ THUYẾT BỀN
KHÁI NIỆM TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT TẠI MỘT ĐiỂM
KHẢO SÁT TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT PHẲNG BẰNG
PHƯƠNG PHÁP GiẢI TÍCH
KHẢO SÁT TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT PHẲNG BẰNG
PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ
QUAN HỆ GiỮA ỨNG SUẤT VÀ BiẾN DẠNG – ĐỊNH
LUẬT HOOKE TỔNG QUÁT
LÝ THUYẾT BỀN
12/31/2010

CHƯƠNG TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

1

KHÁI NiỆM TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
Các thành phần ứng suất và quy ước dấu
y

y

P1
P2
P3

py

p

pZ

A
x

x

z

12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

pX
z

CHƯƠNG TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

2

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

Các thành phần ứng suất và quy ước dấu
y

σy
τyx
τyz

τzy

z

σz

τzx

12/31/2010

τxy
τxz

σx
x

σ : Ứng suất pháp, có
phương vuông góc với mặt
phân tố. Là (+) khi có chiều
hướng ra mặt phân tố (là
ứng suất kéo)
τ : Ứng suất tiếp, có phương
nằm trong mặt phân tố. Là
(+) khi làm phân tố quay
cùng chiều kim đồng hồ.

CHƯƠNG TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

3

Các thành phần ứng suất và quy ước dấu
Như vậy, ta có tất cả 9 thành phần ứng suất. Trong đó:
- 3 thành phần ứng suất pháp: σx , σy,, σz .
- 6 thành phần ứng suất pháp: τxy , τxz,, τyx , τyz , τzx , τzy .
9 thành phần ứng suất này là hình chiếu của ứng suất
tổng lên các mặt phân tố theo hệ trục tọa độ 0xyz. Do
đó, 9 thành phần ứng suất này sẽ phụ thuộc vào:
- Ứng suất tổng.
- Hệ trục tọa độ 0xyz.
12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

4

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

Trạng thái ứng suất tại một điểm
- Các thành phần ứng suất này sẽ thay đổi tùy thuộc vào
vị trí của các mặt phân tố (phụ thuộc vào hệ trục tọa độ
0xyz). Ta xét tập hợp tất cả các ứng suất trên mọi mặt
cắt đi qua điểm khảo sát tạo thành trạng thái ứng suất tại
điểm này.
- Có thể nói cách khác, tập hợp tất cả những ứng suất
trên các mặt đi qua điểm K được gọi là trạng thái ứng
suất tại điểm đó.
12/31/2010

CHƯƠNG TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

5

Mặt chính – Phương chính – Ứng suất chính
Phân loại TTƯS
- Trong lý thuyết đàn hồi, người ta chứng minh được
rằng tại một điểm bất kỳ của vật thể chịu lực, bao giờ
cũng tìm được ba mặt tương hỗ vuông góc với nhau mà
trên ba mặt đó thành phần ứng suất tiếp bằng 0, chỉ có
thành phần ứng suất pháp. Những mặt đó được gọi là
mặt chính.
- Phương vuông góc mặt chính được gọi là phương chính.
- Ứng suất pháp tác dụng trên mặt chính được gọi là ứng
suất chính.

σ1 > σ 2 > σ3

12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

6

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu H...
Bài ging Sc bn vt liuGV Trn Hu Huy
ĐH Tôn Đức Thng - Khoa KTCT
12/31/2010 CHƯƠNG TRNG THÁI NG SUT1
TRNG THÁI NG SUT
KHÁI NIM TRNG THÁI NG SUT TI MT ĐiM
KHO SÁT TRNG THÁI NG SUT PHNG BNG
PHƯƠNG PHÁP GiI TÍCH
CHƯƠNG 2:
LÝ THUYT BN
KHO SÁT TRNG THÁI NG SUT PHNG BNG
PHƯƠNG PHÁP ĐỒ TH
QUAN H GiA NG SUT VÀ BiN DNG – ĐỊNH
LUT HOOKE TNG QUÁT
LÝ THUYT BN
12/31/2010 CHƯƠNG TRNG THÁI NG SUT2
KHÁI NiM TRNG THÁI NG SUT
Các thành phn ng sut và quy ước du
P1
P2
P3
A
p
y
z
x
p
y
p
X
p
Z
y
z
x
Chuong 2 - Trạng thái ứng suất lý thuyết bên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuong 2 - Trạng thái ứng suất lý thuyết bên - Người đăng: Trương Phi Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Chuong 2 - Trạng thái ứng suất lý thuyết bên 9 10 682