Ktl-icon-tai-lieu

chương 3

Được đăng lên bởi phuocsimc
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CHƯƠNG 2

TS PHAN TẤN TÙNG

CHẤT LƯỢNG CHẾ TẠO

1. Dung sai và cấp chính xác:
• Khái niệm:
•Kích thước danh nghĩa: là kích thước được qui tròn ghi trên
bản vẽ - Trong mối ghép hình trụ trơn kích thước lỗ (kích
thước bao) ký hiệu là D, kích thước trục (bị bao) ký hiệu d
• Kích thước thực là kích thước đo được của 1 chi tiết cụ thể
• Kích thước giới hạn lớn nhất DMAX (dMAX) là kích thước lớn
nhất mà vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của chi tiết
• Kích thước giới hạn nhỏ nhất DMIN (dMIN) là kích thước nhỏ
nhất mà vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của chi tiết
•Dung sai là sai số cho phép của kích thước trong khi chế tạo
TD=DMAX - DMIN
Td = dMAX - dMIN
Dung sai luôn có giá trị dương, cấp chính xác chế tạo càng
cao thì phạm vi dung sai càng bé
1

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

• Sai lệch giới hạn trên
ES = DMAX – D
• Sai lệch giới hạn dưới
EI = DMIN – D

TS PHAN TẤN TÙNG

es = dMAX – d
ei = dMIN – d

2

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Biểu diễn sơ đồ phân bố miền dung sai

3

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

• Cấp chính xác: tiêu chuẩn qui định 20 cấp chính xác
• Cấp 1 – 4 : dùng cho chi tiết đặc biệt chính xác như dụng
cụ đo,mẩu chuẩn…
• Cấp 5 - 6 : dùng cho lĩnh vực cơ khí chính xác
• Cấp 7- 8 : dùng cho lĩnh vực cơ khí thông dụng
• Cấp 9 -11 : dùng cho các chi tiết kích thước lớn
• Cấp 12 – 16 : dùng khi gia công thô
• Khỏang kích thước danh nghĩa: tiêu chuẩn qui định các
kich thước trong cùng một khỏang kích thước danh
nghĩa thì có cùng giá trị dung sai

4

5

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

2. Miền phân bố dung sai:
Tiêu chuẩn qui định 28 miền phân bố dung sai ký hiệu từ A
đến ZC (đối với lỗ) và từ a đến zc (đối với trục)

6

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

7

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

8

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

9

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

10

KTDN
(mm)
1-3
>3-6
>6-10
>10-18
>18-24
>24-30
>30-40
>40-50
>50-65
>65-80
>80100
>100120

Dung sai cho trục và lỗ cấp chính xác 6,7,8 cho các kính thước từ 1 đến 500 mm
trong hệ lỗ (Lỗ cơ sở): Dung sai có đơn vị µm
Trục
Lổ cơ
sở H7 c8
d8
e8
f7
g6
h6
j6
k6
m6
n6
p6
r6
s6 u7
+10 -60 -20 -14
-6
-2
+4
+6
+8 +10 +12
+16 +20 +28
0 -6
0
-74 -34 -28 -16
-8
-2
0
+2
+4
+6
+10 +14 +18
+12 -70 -30 -20 -10 -14
0
+6
+9 +12 +16 +20
+23 +27 +35
0
-88 -48 -38 -22 -12
-8
-2
+1
+4
+8 +12
+15 +19 +23
+15 -80 -40 -25 -13
-5
0
+7 +10 +15 +19 +24
+28 +32 +43
0
-102 -62 -47 -28 -14
-9
-2
+1
+6 +10 +25
+19 +23 28
-6
0
+8 +12 +18 +2 +29
+34 +39 +51
+18 -95 -50 -32 -16
-3
...
1
V K THUT CƠ KHÍ TS PHAN TN TÙNG
CHƯƠNG 2 CHT LƯỢNG CH TO
1. Dung sai và cp chính xác:
Khái nim:
Kích thước danh nghĩa: là kích thước được qui tròn ghi trên
bn v - Trong mi ghép hình tr trơn kích thước l (kích
thước bao) ký hiu là D, kích thước trc (b bao) ký hiu d
Kích thước thc là kích thước đo được ca 1 chi tiết c th
Kích thước gii hn ln nht D
MAX
(d
MAX
) là kích thước ln
nht mà vn đảm bo yêu cu k thut ca chi tiết
Kích thước gii hn nh nht D
MIN
(d
MIN
) là kích thước nh
nht mà vn đảm bo yêu cu k thut ca chi tiết
Dung sai là sai s cho phép ca kích thước trong khi chế to
T
D
=D
MAX
-D
MIN
T
d
= d
MAX
-d
MIN
Dung sai luôn có giá tr dương, cp chính xác chế to càng
cao thì phm vi dung sai càng bé
chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 3 - Người đăng: phuocsimc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
chương 3 9 10 137