Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3. CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

Được đăng lên bởi truongdieuhitc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 5422 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chöông 3. CAÙC PHAÀN TÖÛ TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN
3.1.

Khaùi nieäm

Moät heä thoáng ñieàu khieån thuûy löïc - khí neùn coù theå laø moät heä ñieàu khieån kín hay
moät heä hôû, veà cô baûn noù chöùa caùc thaønh phaàn, phaàn töû ñöôïc moâ taû nhö hình 3.1.
Tuøy theo nhieäm vuï hoaït ñoäng cuûa ñoái töôïng ñieàu khieån, möùc ñoä phöùc taïp cuûa heä
ñieàu khieån maø ta coù theå phaân tích, choïn caùc phaàn töû thích hôïp cho vieäc thieát keá heä
ñieàu khieån vaø heä thoáng ñoäng hoïc.
Cô caáu chaáp haønh (1A1)

Phaàn töû ñieàu khieån
(1V1)
Phaàn töû xöû lyù tín hieäu
(1V2)
Phaàn töû ñöa tín hieäu
(1S1, 1S2, 1S3)

Ñaïi löôïng vaøo (vaät lí)
Nguoàn naêng löôïng

Boä phaän loïc

Löu löôïng, Aùp suaát

Hình 3.1 Caáu truùc maïch ñieàu khieån vaø caùc phaàn töû

I. Caùc phaàn töû ñöa tín hieäu
1. Nuùt nhaán
2. Coâng taéc
3. Giôùi haïn haønh trình
4. Caûm bieán

II. Caùc phaàn xöû lyù tín hieäu
1. Phaàn töû YES
2. Phaàn töû NOT
3. Phaàn töû AND
4. Phaàn töû OR
5. Phaàn töû NAND
6. Phaàn töû NOR
7. Phaàn töû Flip-Flop
8. Phaàn töû thôøi gian

19

3.2.

Van ñaûo chieàu

Van ñaûo chieàu coù nhieäm vuï ñieàu khieån doøng naêng löôïng baèng caùch ñoùng,
môû hay chuyeån ñoåi vò trí, ñeå thay ñoåi höôùng cuûa doøng naêng löôïng.
1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng (hình 3.2)
Khi chöa coù tín hieäu
Khí neùn ra
taùc ñoäng vaøo cöûa 12(X), Noøng van(pit-toâng ñieàu khieån)
Thaân van
(2)
thì cöûa 1(P) bò chaën vaø
Tín hieäu taùc ñoäng
cöûa 2(A) noái vôùi cöûa
3(R) ñeå xaû khí ra ngoaøi.
(12)
Khi coù tín hieäu taùc ñoäng
vaøo cöûa 12(X) (coù nhieàu
(3)
Noái vôùi nguoàn khí neùn
Xaû khí
(1)
Loø xo
phöông phaùp taùc ñoäng),
(2)
chaúng haïn ta taùc ñoäng
baèng khí neùn, thì noøng
van seõ dòch chuyeån veà
(12)
phía beân phaûi, khi ñoù cöûa
(3)
1(P) seõ noái vôùi cöûa 2(A)
(1)
ñeå taïo tín hieäu khí neùn
Hình 3.2. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa van ñaûo chieàu
vaø cöûa 3(R) laïi bò chaën.
Khi tín hieäu taùc ñoäng vaøo cöûa (12) maát ñi, döôùi taùc ñoäng cuûa löïc loø xo, thì noøng
van seõ trôû veà vò trí ban ñaàu.
2. Kyù hieäu van ñaûo chieàu
a 0 b
a b
Tröôùc heát ta laøm quen vôùi moät soá khaùi nieäm:
Hình 3.3
a) Soá vò trí : laø choå ñònh vò con tröôït cuûa van.
Thoâng thöôøng van ñaûo chieàu coù 2 hoaëc 3 vò trí. Trong nhöõng tröôøng hôïp ñaëc
bieät coù theå nhieàu hôn.
b) Soá cöûa : laø soá loã ñeå daãn khí neùn vaøo hay ra. Soá cöûa cuûa van ñaûo chieàu
thöôøng laø 2, 3, 4 vaø 5, coù khi nhieàu hôn.
Chuyeån ñoåi vò trí cuûa noøng van ôû treân ñöôïc bieåu dieãn baèng caùc oâ vuoâng
l...
Chöông 3. CAÙC PHAÀN TÖÛ TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN
3.1. Khaùi nieäm
Moät heä thoáng ñieàu khieån thuûy löïc - khí neùn coù theå laø moät heä ñieàu khieån kín hay
moät heä hôû, veà cô baûn noù chöùa caùc thaønh phaàn, phaàn töû ñöôïc moâ taû nhö hình 3.1.
Tuøy theo nhieäm vuï hoaït ñoäng cuûa ñoái töôïng ñieàu khieån, möùc ñoä phöùc taïp cuûa heä
ñieàu khieån maø ta coù theå phaân tích, choïn caùc phaàn töû thích hôïp cho vieäc thieát keá heä
ñieàu khieån vaø heä thoáng ñoäng hoïc.
19
Nguoàn naêng löôïng
Cô caáu chaáp haønh (1A1)
Phaàn töû ñieàu khieån
(1V1)
Phaàn töû xöû lyù tín hieäu
(1V2)
Phaàn töû ñöa tín hieäu
(1S1, 1S2, 1S3)
Boä phaän loïc
Ñaïi löôïng vaøo (vaät lí)
Löu löôïng, Aùp suaát
Hình 3.1 Caáu truùc maïch ñieàu khieån vaø caùc phaàn töû
I. Caùc phaàn töû ñöa tín hieäu
1. Nuùt nhaán
2. Coâng taéc
3. Giôùi haïn haønh trình
4. Caûm bieán
II. Caùc phaàn xöû lyù tín hieäu
1. Phaàn töû YES
2. Phaàn töû NOT
3. Phaàn töû AND
4. Phaàn töû OR
5. Phaàn töû NAND
6. Phaàn töû NOR
7. Phaàn töû Flip-Flop
8. Phaàn töû thôøi gian
Chương 3. CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3. CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN - Người đăng: truongdieuhitc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương 3. CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 9 10 92