Ktl-icon-tai-lieu

chương 3:cân bằng hóa học

Được đăng lên bởi van-ngan-nguyen
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3020 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƢƠNG 3

CÂN BẰNG HÓA HỌC

1

Nội dung
3.1. Một số khái niệm
3.2. Cân bằng hóa học hệ dị thể
3.3. Cân bằng hóa học hệ dị thể
3.4. Yếu tố ảnh hƣớng nhiệt độ đến HSCB

3.5. Phƣơng pháp xác định HSCB
3.6. Bài tập

2

3.1. Một số khái niệm
3.1.1. Phản ứng thuận nghịch
Phản ứng chia hai loại

Phản ứng bất thuận nghịch
 Xảy ra một chiều

 Xảy ra hai chiều

 Xảy ra hoàn toàn

 Xảy ra không hoàn toàn

 Các chất tham gia xảy ra đến cùng

 Các chất tham gia xảy ra không
đến cùng

 Dấu ”=” mô tả trong phản ứng

3

Phản ứng thuận nghịch

 Dấu ”

” mô tả trong phản ứng

3.1. Một số khái niệm
3.1.2. Độ chuyển hóa

=

Số mol phản ứng
Số mol ban đầu

1
4

3.1. Một số khái niệm
3.1.3. Cân bằng hóa học
Khảo sát:
aA + bB

cC + dD

Khi tốc độ phản ứng hai chiều bằng nhau
gọi là phản ứng cân bằng.
Định nghĩa
Cân bằng hóa học là trạng thái mà tại đó vận tốc
phản ứng thuận và nghịch bằng nhau, khi đó nồng
độ các chất đầu và cuối không thay đổi nữa.

5

3.1. Một số khái niệm
3.1.3. Cân bằng hóa học

Tính chất của cân bằng hóa học

6



Trạng thái của cân bằng hóa học chỉ phụ thuộc các điều kiện
bên ngoài như T, P…



Cân bằng hóa học sẽ không thay đổi nếu như các điều kiện bên
ngoài không thay đổi.



Cân bằng có tính chất động



Khi đạt tới trạng thái cân bằng thì Entropi của hệ là lớn nhất,
các giá trị thế đẳng áp và đẳng tích là nhỏ nhất và hệ không còn
sinh công.

3.2. Cân bằng hóa học của phản ứng
đồng thể
3.2.1. Hằng số cân bằng

HSCB là đại lượng không đổi đặc trưng
cho nồng độ các chất tại trạng thái cân
bằng và tại nhiệt độ không đổi.

7

3.2. Cân bằng hóa học của phản ứng
đồng thể
3.2.2. Các loại hằng số cân bằng
[1] Hằng số cân bằng theo áp suất
Xét phản ứng:
aA(k) + bB(k) = cC(k) + dD(k)

PCc .PDd
KP = a b
PA PB
8

cb

3.2. Cân bằng hóa học của phản ứng
đồng thể
3.2.2. Các loại hằng số cân bằng
[2]

Hằng số cân bằng nồng độ, mol/l

CcC .CdD
KC =
CaA CbB
[3]

cb

Hằng số cân bằng phần mol

X cC .X dD
KX =
X aA X bB
9

cb

3.2. Cân bằng hóa học của phản ứng
đồng thể
3.2.2. Các loại hằng số cân bằng
[4]

Hằng số cân bằng theo số mol

c
C
a
A

d
D
b
B

n .n
Kn =
n n

cb

Tất cả các giá trị trên đều đo ở trạng thái cân bằng.

10

3.2. Cân bằng hóa học của phản ứng
đồng thể
3.2.2. Các loại hằng số cân bằng
Mối quan hệ giữa các hằng số cân bằng

K p = K C . RT

11

Δn

Δn

=K X .P =K n .

P
ni

Δn

cb



Với Δn là biến thiên số phân tử khí trong phản ứng



Σni là tổng số mol khí của hệ



P là áp suất tổng của hệ



Δn = (c + d) – (a + b) với A, ...
1
CHƢƠNG 3
CÂN BẰNG HÓA HỌC
chương 3:cân bằng hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 3:cân bằng hóa học - Người đăng: van-ngan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
chương 3:cân bằng hóa học 9 10 919