Ktl-icon-tai-lieu

chuong 3 Chống sét đánh thẵng

Được đăng lên bởi phu_q.nam
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 1 lần
78

Chöông

3

BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT ÑAÙNH TRÖÏC
TIEÁP CHO HEÄ THOÁNG ÑIEÄN
3.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Seùt ñaùnh tröïc tieáp vaøo daây daãn cuûa ñöôøng daây taûi ñieän, vaøo caùc thieát bò
vaø boä phaän mang ñieän cuûa traïm phaân phoái vaø nhaø maùy ñieän seõ gaây neân quaù
ñieän aùp nguy hieåm laøm ngaén maïch, chaïm ñaát caùc pha, laøm hö hoûng caùch ñieän
cuûa caùc thieát bò, gaây giaùn ñoaïn söï cung caáp ñieän cho caùc hoä tieâu thuï, laøm thieät
haïi lôùn cho neàn kinh teá quoác daân. Vì vaäy, heä thoáng ñieän phaûi ñöôïc baûo veä moät
caùch coù hieäu quaû choáng seùt ñaùnh tröïc tieáp.
Vieäc baûo veä choáng seùt ñaùnh tröïc tieáp thöôøng ñöôïc thöïc hieän baèng caùc coät
thu seùt hoaëc daây thu seùt.
Ñaáy laø nhöõng keát caáu goàm: boä
phaän thu seùt, boä phaän noái ñaát vaø boä
phaän daãn doøng ñieän seùt noái lieàn veà
ñieän hai boä phaän treân vôùi nhau (H.3.1).
Boä phaän thu seùt (1) cuûa coät thu seùt
laøm baèng theùp oáng hoaëc theùp thanh (coù
tieát dieän khoâng nhoû hôn 100mm2) ñaët
thaúng ñöùng, ñöôïc goïi laø kim thu seùt
hoaëc baèng daây theùp caêng ngang giöõa
caùc coät trong tröôøng hôïp daây choáng
Hình 3.1 Nguyeân lyù caáu taïo
seùt. Boä phaän daãn doøng ñieän seùt (2)
cuûa coät thu seùt
ñöôïc taïo thaønh bôûi baûn thaân keát caáu
theùp cuûa coät theùp hoaëc beâ toâng coát
theùp, hay baèng daây theùp coù tieát dieän khoâng nhoû hôn 50mm2 trong tröôøng hôïp

79

kim thu seùt ñaët treân keát caáu coâng trình baèng vaät lieäu khoâng daãn ñieän nhö oáng
khoùi, coät goã, maùi nhaø. Boä phaän noái ñaát (3) ñöôïc taïo thaønh bôûi moät heä thoáng
coïc vaø thanh baèng ñoàng hoaëc theùp noái lieàn nhau, choân trong ñaát, coù ñieän trôû
taûn beù ñeå doøng ñieän seùt taûn moät caùch deã daøng trong ñaát.
Ñænh cuûa boä phaän thu seùt vöôït cao treân taát caû caùc thieát bò vaø boä phaän
mang ñieän caàn ñöôïc baûo veä.
Taùc duïng baûo veä cuûa coät thu seùt (hoaëc daây choáng seùt) dieãn ra trong giai
ñoaïn phoùng ñieän tieân ñaïo cuûa seùt. Doøng tieân ñaïo phaùt trieån theo phöông coù
cöôøng ñoä ñieän tröôøng lôùn nhaát. Khi coøn ôû treân cao, caùch xa maët ñaát thì phöông
naøy chæ do baûn thaân ñieän tröôøng cuûa ñaàu doøng tieân ñaïo xaùc ñònh, phoùng ñieän
phaùt trieån theo con ñöôøng thuaän lôïi nhaát cho ñieàu kieän ion hoùa khoâng khí,
hoaøn toaøn ngaãu nhieân. Nhö vaäy, caùc vaät ôû treân maët ñaát thöïc teá khoâng coù aûnh
höôûng gì ñeán phaàn lôùn ñöôøng ñi cuûa khe tieân ñaïo (H.3.2a).

Hình 3.2 Phöông phaùt trieån cuûa khe seùt khi coøn ô...
78
Chöông
3
BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT ÑAÙNH TRÖÏC
TIEÁP CHO HEÄ THOÁNG ÑIEÄN
3.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Seùt ñaùnh tröïc tieáp vaøo daây daãn cuûa ñöôøng daây taûi ñieän, vaøo caùc thieát
vaø boä phaän mang ñieän cuûa traïm phaân phoái vaø nhaø maùy ñieän seõ gaây neân quaù
ñieän aùp nguy hieåm lm ngaén mch, chaïm ñaát caùc pha, laøm hoûng caùch ñieän
cuûa caùc thieát , gaây gin ñoaïn söï cung cp ñieän cho caùc hoä tieâu thuï, laøm thieät
haïi lôùn cho neàn kinh teá quc dn. vaäy, heä thoáng ñin phaûi ñöôïc baûo veä moät
caùch coù hieäu quaû choáng seùt ñaùnh tröïc tip.
Vieäc baûo veä choáng seùt ñaùnh tröïc tieáp thöôøng ñöôïc thöïc hieän baèng caùc ct
thu seùt hoaëc daây thu seùt.
Ñaáy laø nhöõng keát caáu goàm: boä
phaän thu seùt, b phn noái ñaát vaø boä
phaän dn doøng ñieän seùt noái lieàn veà
ñieän hai b phaän trn vôùi nhau (H.3.1).
Boä phaän thu seùt (1) cuûa coät thu seùt
laøm baèng thp oáng hoaëc theùp thanh (coù
tieát dieän khoâng nhoû hôn 100mm
2
) ñaët
thaúng ñöùng, ñöôïc goïi laø kim thu seùt
hoaëc bng daây theùp caêng ngang giöõa
caùc coät trong tröôøng hôïp daây choáng
seùt. Boä phaän daãn doøng ñieän seùt (2)
ñöôïc taïo thaønh bôûi baûn thaân keát caáu
theùp cuûa coät theùp hoaëc beâ toâng coát
theùp, hay baèng daây theùp coù tieát dieän khoâng nhoû hôn 50mm
2
trong tröôøng hôïp
Hình 3.1 Nguyeân lyù caáu taïo
cuûa coät thu seùt
chuong 3 Chống sét đánh thẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuong 3 Chống sét đánh thẵng - Người đăng: phu_q.nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
chuong 3 Chống sét đánh thẵng 9 10 665