Ktl-icon-tai-lieu

Chuong 3 - Kéo (nén) đúng tâm

Được đăng lên bởi Trương Phi Hùng
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3514 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

CHƯƠNG 3:

KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
ĐỊNH NGHĨA
ỨNG SUẤT TRÊN MẶT CẮT NGANG
BiẾN DẠNG CỦA THANH CHỊU KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC CỦA VẬT LiỆU
MỘT SỐ HiỆN TƯỢNG PHÁT SINH KHI CHỊU LỰC
ỨNG SUẤT CHO PHÉP – BA BÀI TOÁN CƠ BẢN
BÀI TOÁN SIÊU TĨNH
12/31/2010

CHƯƠNG 3 KÉO NÉN ĐÚNG TÂM

1

ĐỊNH NGHĨA
Thanh được gọi là chịu kéo hay nén đúng tâm
khi trên mọi mặt cắt ngang của thanh chỉ có một
thành phần nội lực là lực dọc Nz.
Nz

Nz

Nz

Nz

Trong thực tế: dây cáp cần cẩu, các thanh dàn…

P

Q
12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG 3 KÉO NÉN ĐÚNG TÂM

2

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

ỨNG SUẤT TRÊN MẶT CẮT NGANG
Thí nghiệm
Xét thanh thẳng chịu kéo (nén) đúng tâm như hình vẽ và
giả thiết mặt cắt ngang của thanh là hình chữ nhật.
P

P
b)

a)

Sau khi chịu kéo, thanh bị biến dạng nhưng những đường
thẳng đó vẫn song song và vuông góc với trục thanh. Tuy
nhiên những ô vuông ban đầu trở thành những hình chữ
nhật
12/31/2010

CHƯƠNG 3 KÉO NÉN ĐÚNG TÂM

3

ỨNG SUẤT TRÊN MẶT CẮT NGANG
Các giả thiết:
Từ các nhận xét bên trên, người ta đề ra các giả thiết sau:
- Giả thiết về mặt cắt ngang: trước và sau khi biến dạng,
mặt cắt ngang vẫn phẳng và vuông góc với trục thanh.
- Giả thiết về các thớ dọc: trong quá trình biến dạng, các thớ
dọc không chèn ép lên nhau và không đẩy nhau.
- Ngoài ra, người ta còn thừa nhận rằng vật liệu làm việc
trong giai đoạn đàn hồi và tuân theo định luật Hooke, tức là
tương quan giữa ứng suất và biến dạng là bậc nhất.
12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG 3 KÉO NÉN ĐÚNG TÂM

4

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

ỨNG SUẤT TRÊN MẶT CẮT NGANG
Thiết lập công thức tính ứng suất:
Xét ứng suất trên một mặt cắt ngang. Tách tại A một phân
tố hình hộp như hình vẽ.
Với giả thiết về mặt cắt ngang nên
các góc vuông trong phân tố
không đổi, tức là trên các phân tố
chỉ có biến dạng dài mà không có
các biến dạng góc. Hay trên phân
tố chỉ có các ứng suất pháp,
không có ứng suất tiếp.
12/31/2010

x

σz
dA

A
z
dA

y

CHƯƠNG 3 KÉO NÉN ĐÚNG TÂM

5

ỨNG SUẤT TRÊN MẶT CẮT NGANG
Thiết lập công thức tính ứng suất:
Từ công thức:

∫ σ dA = N
z

z

A

Để tích phân được phương trình trên ta phải tìm được
quy luật biến thiên của σz
Ta cắt ngang thanh bằng hai mặt cắt CC và DD:
Nz

C

D

C

G
C

12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

D

D'
H'
D'

P

D

CHƯƠNG 3 KÉO NÉN ĐÚNG TÂM

C

H

dz

D

δdz
6

σz

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

ỨNG SUẤT TRÊN MẶT CẮT NGANG
Thiết lập côn...
Bài ging Sc bn vt liuGV Trn Hu Huy
ĐH Tôn Đức Thng - Khoa KTCT
12/31/2010 CHƯƠNG 3 KÉO NÉN ĐÚNG TÂM 1
KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
ĐỊNH NGHĨA
NG SUT TRÊN MT CT NGANG
CHƯƠNG 3:
BiN DNG CA THANH CHU KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
ĐẶC TRƯNG CƠ HC CA VT LiU
MT S HiN TƯỢNG PHÁT SINH KHI CHU LC
NG SUT CHO PHÉP – BA BÀI TOÁN CƠ BN
BÀI TOÁN SIÊU TĨNH
12/31/2010 CHƯƠNG 3 KÉO NÉN ĐÚNG TÂM 2
ĐỊNH NGHĨA
Thanh được gi là chu kéo hay nén đúng tâm
khi trên mi mt ct ngang ca thanh ch có mt
thành phn ni lc là lc dc N
z
.
Nz Nz NzNz
Trong thc tế: dây cáp cn cu, các thanh dàn…
Q
P
Chuong 3 - Kéo (nén) đúng tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuong 3 - Kéo (nén) đúng tâm - Người đăng: Trương Phi Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Chuong 3 - Kéo (nén) đúng tâm 9 10 839