Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: Tập lệnh của 8086

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cú pháp tổng quát lệnh

Chương 3
Tập Lệnh Intel-8086
và Kiểu Định Vị
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

<Opcode> Operand1, Operand2
•
•
•
•
•

Giới thiệu
Nhóm sao chép dữ liệu
Tính toán số học
Nhóm logic và ghi dịch
Truy xuất ngoại vi
Nhóm hệ thống
Kiểu định vị

Số toán hạng: từ 1 đến 2, tùy vào lệnh
Operand1: toán hạng nguồn 1 vừa là toán hạng đích
Operand2: toán hạng nguồn 2
Operand1 và Operand2 có cùng số byte.
Khi có 2 toán hạng: Một trong 2 toán hạng phải là
thanh ghi

Assembly: Chapter 3 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

1. Giới thiệu tập lệnh Intel-8086

2. Nhóm sao chép dữ liệu, địa chỉ

• Intel-8086: 111 lệnh, bao gồm nhiều nhóm lệnh:
– Sao chép dữ liệu và địa chỉ
– Tính toán số học
– Tính toán logic, ghi dịch và quay
– Truy xuất ngoại vi
– Lệnh hệ thống
– Rẽ nhánh và vòng lập (Chương 5)
– Xử lý chuỗi (Chương 7)
– Chương trình con (Chương 6)

• Cú pháp:

Assembly: Chapter 3 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

3

MOV Đích, Nguồn
MOV SegReg, Reg16
MOV Reg16, SegReg
Nguồn (toán hạng nguồn): Reg, Mem, Immed.
Đích (toán hạng đích) : Reg, Mem.

• Ý nghĩa:

2

Đích

Nguồn

Assembly: Chapter 3 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

4

MOV CX, BX
; CX
BX
MOV DX, 1234h
; DL ← 34h, DH ← 12h
MOV DS, AX
; DS ← AX
MOV AH, [1234h] ; AH ← M[DS:1234h]
MOV [1235h], DX ; M[DS:1235h] ← DL, M[DS:1236h] ← DH
MOV AH, CX ; SAI vì AH có 8 bit trong khi CX là 16 bit.
MOV AX, [1234h] ; AL ← M[DS:1234h]; AH ← M[DS:1235h]

Assembly: Chapter 3 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

5

LEA - Lấy địa chỉ độ dời
• Cú pháp: LEA Reg16, Mem16 ;Reg16 ← Địa chỉ độ dời

Assembly: Chapter 3 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

XCHG – Hoán chuyển dữ liệu

3. Nhóm tính toán số học

• Cú pháp: XCHG Đích, Nguồn ; Đích ↔ Nguồn
Nguồn, đích: Reg, Mem.
• Ví dụ:
XCHG AL, BH
; AL ↔ BH
XCHG AX, [1235h] ; AL ↔ M[DS:1235h],
AH ↔ M[DS:1236h]
XCHG bienA, bienB ; SAI vì bienA và bienB
đều là vùng nhớ.
XCHG AL, BienA
XCHG BienB, AL
XCHG AL, BienA

• Cú pháp: ADD đích, nguồn ; đích ← đích + nguồn
SUB đích, nguồn ; đích ← đích - nguồn
Nguồn : Reg, Mem, Immed.
Đích : Reg, Mem.
• Cú pháp: INC đích
; đích ← đích + 1
DEC đích
; đích ← đích - 1
Đích : Reg, Mem.
• Khác nhau không giữa 2 lệnh sau:
DEC AL
SUB AL,1
DEC không ảnh hưởng CF; SUB thì có

Assembly: Chapter 3 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

6

Assembly: Chapter 3 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

7

8

Nhân - Chia

Ví dụ: MUL và DIV

• Cú pháp: MUL nguồn ; NHÂN
Nguồn: Reg, Mem
• Nhân 8 bít khi nguồn là 8 bit: AX
AL * nguồn
• Nhân 16 bít khi nguồn là 16 bit: DX:AX...
1. Gii thiu
2. Nhóm sao chép dliu
3. Tính toán shc
4. Nhóm logic và ghi dch
5. Truy xut ngoi vi
6. Nhóm h thng
7. Kiu định v
Chương 3
Tp Lnh Intel-8086
và Kiu Định V
Assembly: Chapter 3 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 2
1. Gii thiu tp lnh Intel-8086
Intel-8086: 111 lnh, bao gm nhiu nhóm lnh:
Sao chép dliu và địa ch
Tính toán shc
Tính toán logic, ghi dch và quay
Truy xut ngoi vi
Lnh hthng
Rnhánh và vòng lp (Chương 5)
Xlý chui (Chương 7)
Chương trình con (Chương 6)
Assembly: Chapter 3 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 3
Cú pháp tng quát lnh
<Opcode> Operand1, Operand2
Stoán hng: t 1 đến 2, tùy vào lnh
Operand1: toán hng ngun 1 va là toán hng đích
Operand2: toán hng ngun 2
Operand1 và Operand2 có cùng sbyte.
Khi có 2 toán hng: Mt trong 2 toán hng phi là
thanh ghi
Assembly: Chapter 3 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 4
2. Nhóm sao chép d liu, địa ch
Cú pháp: MOV Đích, Ngun
MOV SegReg, Reg16
MOV Reg16, SegReg
Ngun (toán hng ngun): Reg, Mem, Immed.
Đích (toán hng đích) : Reg, Mem.
Ý nghĩa: Đích
Ngun
Chương 3: Tập lệnh của 8086 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: Tập lệnh của 8086 - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chương 3: Tập lệnh của 8086 9 10 953