Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: Cơ sở viễn thông Điều chế và giải điều chế số

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1234 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4
ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ SỐ
4.1. ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ DỊCH PHA (Phase Shift Keying )
Trong điều chế số dịch pha PSK, các tín hiệu cần để chuyển thông tin số được chọn từ
các pha khác nhau trong một sóng mang. Nếu để truyền từng bit một, cần chọn ra hai
trạng thái khác nhau. Từ đó ta có kiểu điều chế BPSK (Binary Phase Shift Keying) còn
được gọi là điều chế dịch pha hai trạng thái.
Nếu phương thức truyền là từng tổ hợp 2 bit một (còn gọi là các ký hiệu 2 bit), ta cần
có 4 trạng thái pha khác nhau. Các trạng thái pha khác nhau của sóng mang sẽ được chọn
cách nhau 900 (dịch pha 900) tương ứng với bốn trường hợp của 2 bit nhị phân, khi đó ta
có kiểu điều chế số QPSK (Quadrature Phase Shift keying) còn gọi là điều chế dịch pha
bốn trạng thái. Với cách lập luận tương tự, để có thể truyền mỗi một tổ hợp N bits nhị
phân, cần có M trạng thái pha khác nhau với M = 2N, các trạng thái pha khác nhau của
sóng mang sẽ được chọn cách đều nhau một góc 3600/M. Tín hiệu điều chế số như vậy
được gọi là M-ary PSK, hay điều chế dịch pha M trạng thái.
4.1.1. Điều chế BPSK (Binary Phase Shift Keying)

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

Chương 4: Điều chế và giải điề chế số

...
Chương 4: Điều chế và giải điề chế số
Chương 4
ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ SỐ
4.1. ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ DỊCH PHA (Phase Shift Keying )
Trong điều chế số dịch pha PSK, các tín hiệu cần để chuyển thông tin số được chọn từ
các pha khác nhau trong một sóng mang. Nếu để truyền từng bit một, cần chọn ra hai
trạng thái khác nhau. Từ đó ta kiểu điều chế BPSK (Binary Phase Shift Keying) còn
được gọi là điều chế dịch pha hai trạng thái.
Nếu phương thức truyền từng tổ hợp 2 bit một (còn gọi các hiệu 2 bit), ta cần
có 4 trạng thái pha khác nhau. Các trạng thái pha khác nhau của sóng mang sẽ được chọn
cách nhau 90
0
(dịch pha 90
0
) tương ứng với bốn trường hợp của 2 bit nhị phân, khi đó ta
kiểu điều chế số QPSK (Quadrature Phase Shift keying) còn gọi điều chế dịch pha
bốn trạng thái. Với cách lập luận tương tự, để thể truyền mỗi một tổ hợp N bits nhị
phân, cần M trạng thái pha khác nhau với M = 2
N
, các trạng thái pha khác nhau của
sóng mang sẽ được chọn cách đều nhau một góc 360
0
/M. Tín hiệu điều chế số như vậy
được gọi là M-ary PSK, hay điều chế dịch pha M trạng thái.
4.1.1. Điều chế BPSK (Binary Phase Shift Keying)
Chương 4: Cơ sở viễn thông Điều chế và giải điều chế số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4: Cơ sở viễn thông Điều chế và giải điều chế số - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Chương 4: Cơ sở viễn thông Điều chế và giải điều chế số 9 10 61