Ktl-icon-tai-lieu

Chuong 4 - ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG

Được đăng lên bởi Trương Phi Hùng
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2918 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

CHƯƠNG 4:
ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG
ĐỊNH NGHĨA
CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG
MÔMEN QUÁN TÍNH CỦA MỘT SỐ HÌNH ĐƠN GiẢN
CÁC CÔNG THỨC BiẾN ĐỔI HỆ TRỤC TỌA ĐỘ
VÒNG TRÒN MOHR QUÁN TÍNH.
BÀI TẬP
12/31/2010

CHƯƠNG 4 ĐẶC TRƯNG HH MCN

1

P
P

ĐỊNH NGHĨA
z

z
y

y

Trong những trường hợp như thanh chịu uốn, xoắn… thì
ứng suất trong thanh không chỉ phụ thuộc vào diện tích A
mà còn phụ thuộc vào hình dáng, cách bố trí mặt cắt…
nghĩa là phụ thuộc vào các yếu tố khác gọi chung là đặc
trưng hình học của mặt cắt ngang.

12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG 4 ĐẶC TRƯNG HH MCN

2

1

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG
Mômen tĩnh
Mômen tĩnh của diện tích A đối
với trục x (hay y) nào đó của mặt
cắt là biểu thức tích phân sau:
Sx = ∫ ydA;Sy = ∫ xdA
A

y
y

M

A

dA

A

Trong đó:
x
- x, y tọa độ của điểm M – tâm của phân tố diện tích dA.

x

Mômen tĩnh có thứ nguyên là [chiều dài3]. Mômen tĩnh có
thể có giá trị âm, dương hoặc bằng không.
12/31/2010

CHƯƠNG 4 ĐẶC TRƯNG HH MCN

3

CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG
Mômen tĩnh
- Trục trung tâm là trục có mômen tĩnh của diện tích A đối
với trục đó bằng không.
- Trọng tâm là giao điểm của hai trục trung tâm của mặt cắt.
- Như vậy, mômen tĩnh đối với trục đi qua trọng tâm là bằng
không.
Từ đó suy ra cách xác định trọng tâm đối với diện tích A
như sau:
12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG 4 ĐẶC TRƯNG HH MCN

4

2

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG
Mômen tĩnh
Gọi C là trọng tâm của tiết diện cần tìm. Qua C dựng hệ
trục tọa độ x0Cy0 song song với hệ trục tọa độ oxy ban đầu
y
Y
Ta có:
x =x +x
0

c

o

M

y0

y = yc + yo

C

A
x0

yC

Y

Mômen tĩnh:

SX = ∫ ( yc + yo ) dA

dA

A

X

SY = ∫ ( x c + x o ) dA

xC

A

12/31/2010

x0
X

CHƯƠNG 4 ĐẶC TRƯNG HH MCN

5

CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG
Mômen tĩnh
Triển khai:

Sx = ∫ ( yc + yo ) dA = yc ∫ dA + ∫ yo dA = yc A + Sxo
A

A

A

Sy = ∫ ( x c + yo ) dA = x c ∫ dA + ∫ x o dA = x c A + Syo
A

A

A

Vì x0 và y0 là trục trung tâm nên Sx 0 = Sy0 = 0
Từ đó ta có: Sx = y c A;Sy = x c A
Tọa độ của C là (xC,yC):
12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

yc =

Sy
Sx
; xc =
A
A

CHƯƠNG 4 ĐẶC TRƯNG HH MCN

6

3

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG
Mômen tĩnh
Nếu mặt cắt có một trục đối xứng, trọng tâm của tiết diện
sẽ nằm trên trục này. Nếu mặt cắt có hai trục đối xứng...
Bài ging Sc bn vt liuGV Trn Hu Huy
ĐH Tôn Đức Thng - Khoa KTCT 1
12/31/2010 CHƯƠNG 4 ĐC TRƯNG HH MCN 1
ĐẶC TRƯNG HÌNH HC MT CT NGANG
ĐỊNH NGHĨA
CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HC MT CT NGANG
CHƯƠNG 4:
MÔMEN QUÁN TÍNH CA MT S HÌNH ĐƠN GiN
CÁC CÔNG THC BiN ĐỔI H TRC TA ĐỘ
VÒNG TRÒN MOHR QUÁN TÍNH.
BÀI TP
12/31/2010 CHƯƠNG 4 ĐC TRƯNG HH MCN 2
ĐỊNH NGHĨA
Trong nhng trường hp như thanh chu un, xon… thì
ng sut trong thanh không ch ph thuc vào din tích A
mà còn ph thuc vào hình dáng, cách b trí mt ct…
nghĩa là ph thuc vào các yếu t khác gi chung là đặc
trưng hình hc ca mt ct ngang.
y
P
z
y
P
z
Chuong 4 - ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuong 4 - ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG - Người đăng: Trương Phi Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chuong 4 - ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG 9 10 39