Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: Giáo trình khai thác hệ động lực p1

Được đăng lên bởi letoan-aseax-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng IV: C«ng t¸c cña hÖ ®éng lùc tµu thñy trong nh÷ng
®iÒu kiÖn khai Th¸c ®Æc biÖt
@ 4.1. ChÕ ®é lµm viÖc cña ®éng c¬ khi háng mét vµi xi lanh hoÆc khi
tuabin t¨ng ¸p bÞ sù cè.
4.1.1. khi mét hoÆc mét vµi xi lanh bÞ háng:
Trong qu¸ tr×nh khai th¸c ®éng chÝnh tµu thñy thÓ háng mét hay vµi
xi lanh, nhng trong trêng hîp kh«ng cho phÐp dõng tµu buéc vÉn khai th¸c víi
xy lanh cßn l¹i. Trong trêng hîp nµy ngêi khai th¸c ph¶i x¸c ®Þnh l¹i th«ng
c«ng t¸c cña ®éng c¬ vµ quan t©m ®Æc biÖt tíi c¸c xi lanh cßn l¹i.
Mét vµi nguyªn nh©n dÉn ®Õn ph¶i ng¾t xi lanh ch¼ng h¹n nh: KÑt cÆp pÝt
t«ng b¬m cao ¸p, ®êng èng cao ¸p, vßi phun kÑt do nhiªn liÖu bÈn, hoÆc do
háng hãc nhãm pÝt t«ng biªn, b¹c biªn, v.v... Tïy theo møc ®é h háng ta t
ng¾t bá xy lanh ®ã theo 2 ph¬ng ph¸p sau:
a) C¾t nhiªn liÖu nhng vÉn ®Ó nhãm piston - biªn chuyÓn ®éng theo.
Gi¶ sö ®éng c¬ cã mét xy lanh bÞ háng,
ta ®· biÕt ®îc N
i
N
e
t¬ng øng c¸c ®êng
cong (1) (2). C«ng suÊt giíi thÓ ®îc
tÝnh theo c¸c c¸ch sau:
Dùa theo liÖu kinh nghiÖm ta thÓ
chän ®îc hiÖu suÊt giíi
m
ë vßng quay
®Þnh møc, khi ®ã:
e
m
m
imm
NNN .
1
.1
HoÆc tÝnh theo c«ng thøc:
N
m
= A.n
Trong ®ã: : øng víi ®éng
thÊp tèc: = 1 -> 1,2, cßn víi
®éng c¬ cao tèc: = 1,5 -> 2,0
H»ng sè A b»ng:
n
n
n
n
Nm
AA
NÕu xem c«ng suÊt c¸c xy lanh lµ ®Òu nhau ta tÝnh ®îc c«ng suÊt mçi xy lanh
b»ng:
N
i XL
= N
i
/ i
Khi háng mét xy lanh th× c«ng suÊt toµn ®éng c¬ N
i
cßn l¹i:
N
i
=(i-1).N
i XL
=[(i-1)/i].N
i
Do kh«ng th¸o nhãm piston- biªn nªn N
m
®îc xem kh«ng ®æi vµ c«ng suÊt cã
Ých cña ®éng c¬ víi c¸c xy lanh cßn l¹i ®îc tÝnh:
42
0 n
n
n
N
N
n
(1)
(1’)
(2)
(2’)
N
m
H×nh 4.1. X©y dùng dÆc tÝnh ngoµi
cña ®éng c¬ khi ng¾t bá xi lanh nh ng
vÉn cho nhãm piston- biªn chuyÓn
®éng theo
§ êng (1) vµ (1 ) lµ N
i
vµ N
i
§ êng (2) vµ (2 ) lµ N
e
vµ N
e
Chương 4: Giáo trình khai thác hệ động lực p1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4: Giáo trình khai thác hệ động lực p1 - Người đăng: letoan-aseax-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chương 4: Giáo trình khai thác hệ động lực p1 9 10 21