Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: Lập trình hệ thống Vector ngắt

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. Sử dụng ngắt mềm

Chương 4
Hệ Thống Ngắt Mềm

• Tìm hiểu:
– Chức năng ngắt/hàm
– Tên hàm: số hex
– Tham số vào/ra: Thanh ghi hay Bộ nhớ

1. Cơ sở ngắt mềm
2. Sử dụng ngắt trong hợp ngữ
3. Các ngắt/hàm MSDOS thường dùng
4. Truy xuất tập tin

• Lệnh gọi 1 ngắt (hay 1 hàm):
MOV AH, TênHàm ; (nếu gọi hàm)
Khai báo các tham s vào ; (N u có)
INT TênNgắt
; (Ngắt chứa hàm)
Lu tr tham s ra ; (N u c n)
Assembly: Chapter 4 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

1. Cơ sở ngắt mềm

Ví dụ

• Ngắt mềm là chương trình con
được viết sẳn phục vụ những
thao tác điều khiển phần cứng.
• Khi cần thao tác nào, người
lập trình chỉ cần gọi ngắt
tương ứng.
• 2 hệ thống ngắt: ROM-BIOS
và MSDOS
• Ngắt mềm chính là cầu nối
giữa phần cứng máy tính và
ngôn ngữ lập trình
Assembly: Chapter 4 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

3

• Viết đoạn lệnh sử dụng
hàm 2, ngắt 21h để hiển
thị ký tự C lên màn hình:

MOV AH, 02h
MOV DL, ‘C’
INT 21h
• XEM

2

• Viết đoạn lệnh sử dụng
hàm 2, ngắt 21h để hiển
thị ký tự Z lên màn hình:

MOV AH, 02h
MOV DL, ‘Z’
INT 21h
MOV DL, ‘C’
MOV AH, 02h
INC DL ; ?????
INT 21h ; In ra chữ gì?

Assembly: Chapter 4 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

4

3. Các ngắt thường dùng (21h của DOS)
•
•
•
•
•

4. Truy xuất tập tin

Hàm 01h: Đợi đọc 1 ký tự từ bàn phím lưu vào AL
Hàm 02h: Hiển thị 1 ký tự trong DL lên màn hình
Hàm 07h: Giống hàm 1, không hiển thị lại ký tự
Hàm 08h: Giống hàm 7
Hàm 09h: Hiển thị 1 chuỗi ký tự, DS:DX
địa chỉ chuỗi

• Ví d : In chuỗi “Hello Assembly” ra màn hình.
– Khai báo biến chứa chuỗi trong đoạn dữ liệu DS:
chuoi DB ‘Hello Assembly$’
– Viết chương trình trong đoạn lệnh:
MOV AH, 09h
; Gọi hàm 09h
LEA DX, chuoi ; DX ← Offset(chuoi)
INT 21h
; Thực hiện hàm
5

Hàm 0Ah: Đọc 1 chuỗi vào vùng đệm bộ nhớ
•
•

Vào: DS:DX
Địa chỉ vùng đệm bàn phím
Ra: Số ký tự trong biến LEN
Chuỗi ký tự trong biến BUFF

– Max (1 byte): số ký tự tối đa cần đọc
– Len (1 byte): số ký tự nhận được
– Buff (1 ký tự/ 1 byte): Nơi lưu chuỗi đọc được

•

•

Khai báo vùng đệm bàn phím
MAX
DB
30
; Tạo biến MAX
LEN
DB
?
; Tạo biến LEN
BUFF
DB
31 DUP(?); Vùng nhớ lưu trữ chuỗi ký tự
Viết chương trình trong đoạn lệnh:
MOV
AH, 0Ah
LEA
DX, MAX
; DX ← Đ/c vùng đệm bàn phím
INT
21h
Assembly: Chapter 4 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

Các hàm phục vụ tập tin:

1. Mở hay Tạo tập tin mới

•
•

Hàm 3Ch: Tạo tập tin mới
Hàm 3Dh: Mở tập tin trên đĩa
Tenfile DB ‘C:\ASM\DATA.TXT’,0

chuoi DB ‘Chao Cac Ban$’

Assembly: Chapter 4 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

Trình tự truy xuất

6

2. Tr...
1. Cơ s ngt mm
2. Sdng ngt trong hp ng
3. Các ngt/hàm MSDOS thưng dùng
4. Truy xut tp tin
Chương 4
H Thng Ngt Mm
Assembly: Chapter 4 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 2
1. Cơ s ngt mm
Ngt mm là chương trình con
được viết sn phc vnhng
thao tác điu khin phn cng.
Khi cn thao tác nào, người
lp trình chcn gi ngt
tương ng.
2 hthng ngt: ROM-BIOS
và MSDOS
Ngt mm chính là cu ni
gia phn cng máy tính và
ngôn nglp trình
Assembly: Chapter 4 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 3
2. S dng ngt mm
Tìm hiu:
Chc năng ngt/hàm
Tên hàm: shex
Tham svào/ra: Thanh ghi hay Bnh
Lnh gi 1 ngt (hay 1 hàm):
MOV AH, TênHàm ; (nếu gi hàm)
Khai báo các tham s vào ; (Nu có)
INT TênNgt ; (Ngt cha hàm)
Lu tr tham s ra ; (Nu cn)
Assembly: Chapter 4 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 4
Ví d
Viết đon lnh sdng
hàm 2, ngt 21h để hin
thký tC lên màn hình:
MOV AH, 02h
MOV DL, ‘C’
INT 21h
Viết đon lnh sdng
hàm 2, ngt 21h để hin
th tZ lên màn hình:
MOV AH, 02h
MOV DL, ‘Z’
INT 21h
XEM MOV DL, ‘C’
MOV AH, 02h
INC DL ; ?????
INT 21h ; In ra chgì?
Chương 4: Lập trình hệ thống Vector ngắt - Trang 2
Chương 4: Lập trình hệ thống Vector ngắt - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chương 4: Lập trình hệ thống Vector ngắt 9 10 842