Ktl-icon-tai-lieu

chương 4 : lý thuyết cân bằng pha

Được đăng lên bởi nguyen-van-ngan
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4295 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CHƢƠNG 4

LÝ THUYẾT
CÂN BẰNG PHA

1

Nội dung
4.1. Một số khái niệm
4.2. Điều kiện cân bằng pha

4.3. Quy tắc pha Gibbs
4.4. Giản đồ pha – Biểu diễn giản đồ pha

2

4.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Pha

Là tập hợp các phần đồng thể tồn tại của
hệ, có thành phần hóa học và tính chất
hóa lý ở mọi điểm là như nhau.

3

Ký hiệu: f

4.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Số hợp phần

là tổng số các chất có mặt trong hệ.
Ký hiệu: r
4

4.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Số cấu tử

Là số tối thiểu hợp phần đủ để tạo
ra hệ.

Ký hiệu: k
5

4.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Quan hệ giữa k – r – q:

k=r–q
Trong đó:
q : số phƣơng trình độc lập liên hệ về nồng
độ của các cấu tử ở trạng thái cân bằng

6

4.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Ví dụ khảo sát cân bằng:
PCl5

= PCl3 + Cl2

Quan hệ khi hệ ở trạng thái cân bằng:

KC
Ta có:
Số hợp phần

:

r = 3

Số quan hệ

:

q = 1

CPCl 3 CCl2
CPCl 5

Vậy số cấu tử k:

7

k=r–q=3–1=2

4.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Độ tự do
(Bậc tự do)

là số thông số nhiệt động độc lập đủ để
xác định hệ tại cân bằng.

8

Ký hiệu: c

4.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Độ tự do
(Bậc tự do)

c = (số thông số) - (phương trình quan hệ)

9

–

Hệ có c = 0 gọi là hệ vô biến.

–

Hệ có c = 1 gọi là hệ nhất biến.

–

Hệ có c = 2 gọi là hệ nhị biến.

4.2. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG PHA
Nguyên tắc chung: dựa vào nguyên lý 2
nhiệt động học.

Các quá trình nhiệt động xảy ra theo
hƣớng san bằng các thông số
cƣờng độ.

10

4.2. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG PHA
Các pha khi đạt cân bằng cần thoả mãn những điều
kiện sau:

11



Nhiệt độ các pha nhƣ nhau;



Áp suất chung các pha bằng nhau;



Thế hóa học các cấu tử trong pha bằng nhau.

4.2. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG PHA
[1]

Nhiệt độ các pha nhƣ nhau

T = T = T = …… = Tf
Chứng minh:
dShệ = dS + dS = 0

T >T

Q = - QTN
Q =

QTN

dS = QTN/T

12

QTN

T = T

4.2. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG PHA
[2]

Áp suất chung các pha nhƣ nhau

P = P = P = …… = Pf
Chứng minh:
dV = -dV; dV = dV

P >P

Điều kiện: T = const; Vchung = const thì:
dFhệ = dF + dF = 0
dF = -SdT - PdV = -PdV

13

dV

P = P

4.2. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG PHA
[3]

Thế hóa các cấu tử trong pha nhƣ nhau

=

=

= …… =

f

Chứng minh:
dn = -dn; dn = dn

>

Điều kiện: T = const; Pchung = const thì:
dGhệ = dG + dG = 0
dG = -SdT + VdP +

14

dn

=

i.dni

=

i.dni

4.3. QUI TẮC PHA GIBBS (1876)
Ý nghĩa
Cơ sở để nghiên cứu muối quan hệ giữa số pha,
số cấu tử và các thông số bên ngoài tác động lên
hệ khi cân bằng.

15

4.3. QUI TẮC PHA GIBBS (1876)
Khảo sát hệ f pha, k cấu tử, số thông số tác động n = 2
T = T = T = …… = Tf
Điều
kiện
cân
bằng
pha

P = P = P = …… = Pf
1

1...
1
LÝ THUYẾT
CÂN BẰNG PHA
CHƢƠNG 4
chương 4 : lý thuyết cân bằng pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 4 : lý thuyết cân bằng pha - Người đăng: nguyen-van-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
chương 4 : lý thuyết cân bằng pha 9 10 963