Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4 : So sánh và lựa chọn phương án kết cấu cầu

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 99 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- §å ¸n tèt nghiÖp -
- SO s¸nh lùa chän PA
cÇu -
Ch¬ng IV
So s¸nh vµ lùa chän ph¬ng ¸n kÕt cÊu cÇu
*
* *
I – Kh¸i niÖm vÒ so s¸nh vµ lùa chän ph ¬ng ¸n kÕt cÊu
- Khi so s¸nh ph¬ng ¸n cÇu ®Ó lùa chän ph¬ng ¸n hîp lý nhÊt ta xÐt c¸c chØ tiªu
kinh tÕ thuËt kh¸c nhau nh ®¸nh gi¸ dù to¸n ( vèn ®Çu t ), nh©n lùc , thêi gian thi
c«ng , chi phÝ khai th¸c ...
- Khi chän ph¬ng ¸n cÊu t¹o cho nh÷ng cÇu thµnh phè ngo¹i vi thµnh phè
còng nh cÇu trªn c¸c tuyÕn ®êng trôc lín , ngoµi c¸c chØ tiªu nãi trªn th× vÎ ®Ñp
quan cña c«ng tr×nh cã mét ý nghÜa quan träng .
¶nh háng tíi viÖc lùa chän ph¬ng ¸n thÓ cßn do t×nh h×nh thiÕt , vËt t hiÖn
nh : nh÷ng c«ng , m¸y mãc dïng trong x©y dùng ... Trong nh÷ng trêng p nµy
cho ph¬ng ¸n hîp nhÊt c¸c chØ tiªu kinh kÜ thuËt còng thÓ lo¹i
trõ trong khi ®¬n thi c«ng kh«ng ®îc trang c¸c thiÕt , ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt
cho thi c«ng .
- Thêng hiÖn nay khi lùa chän ph¬ng ¸n cÇu ®Ó lµm ph¬ng ¸n kÜ thuËt th× ngêi ta
so s¸nh theo c¸c chØ tiªu sau :
+) Theo gi¸ thµnh kÓ c¶ ¶nh hëng cña ¶nh hëng cña chi phÝ nh©n lùc vµ thêi
h¹n x©y dùng còng nh chªnh lÖch vÒ chi phÝ khai th¸c .
+) Theo nh©n lùc , tøc tæng lîng ngêi ngµy c«ng cÇn thiÕt ®Ó x©y
dùng cÇu .
+) Theo thêi h¹n x©y dùng .
- Ngoµi ra khi so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n cÇu cßn ph¶i xÐt ®Õn khèi lîng c¸c vËt liÖu
chñ yÕu vµ tÝnh khan hiÕm cña nã , h×nh d¸ng bÒ ngoµi c«ng tr×nh ...
- §Ó lùa chän ph¬ng ¸n c¬ b¶n thêng c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu kinh thuËt
yªu cÇu tæng hîp vÒ kinh tÕ cÊu t¹o , c«ng nghÖ thi c«ng , khai th¸c vµ kiÕn tróc .
- Trong ph¹m vi ®å ¸n tèt nghiÖp ta kh«ng ®i s©u vµo c¸c néi dung cña c¸c chØ
tiªu dïng ®Ó so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n trªn ®îc . mµ chØ trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c u nhîc
®iÓm cña tõng ph¬ng ¸n ,®iÒu kiÖn chÕ t¹o thi c«ng , ®iÒu kiÖn khai th¸c ®Ó ®Ò xuÊt
ra mét ph¬ng ¸n lµm ph¬ng ¸n kÜ thuËt.
II – So s¸nh c¸c ph ¬ng ¸n kÜ thuËt
II.1 – ph¬ng ¸n 1 : CÇu treo d©y v¨ng 3 nhÞp
II.1.1- ¦u ®iÓm :
C¸c d©y v¨ng trong hÖ chØ chÞu kÐo , do ®ã thêng lµm b»ng d©y c¸p cã cêng
®é cao. D©y v¨ng lµm viÖc nh c¸c gèi ®µn håi cña dÇm liªn tôc nªn gi¶m ®îc
men trong dÇm cøng ®i rÊt nhiÒu . Ngoµi ra mÆt cña c¸c d©y v¨ng cßn cho
phÐp ®iÒu chØnh tr¹ng th¸i øng suÊt biÕn d¹ng cña trong qu¸ tr×nh l¾p p vµ
khi cÇn thiÕt ngay trong giai ®o¹n khai th¸c . mÆt x©y dùng , cÇu treo d©y
v¨ng cho phÐp theo ph¬ng ph¸p l¾p hÉng kh«ng cÇn dµn gi¸o , do ®ã hÖ nµy cã c¸c
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
105
Chương 4 : So sánh và lựa chọn phương án kết cấu cầu - Trang 2
Chương 4 : So sánh và lựa chọn phương án kết cấu cầu - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chương 4 : So sánh và lựa chọn phương án kết cấu cầu 9 10 318