Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4_Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 957 lần   |   Lượt tải: 1 lần
!" #$! % " &' (

!"

#$ %

)

*) ( * +$, - $./ #0' 1

&'

(

*

!"

#+ ,

'

)

- '

.

'

'

"

!"
2

(

)'

#/

'

0

#/ 1

3

4

)

56

'

!"
2

# # 7' )'

'

(

5

)

$

8/+

9'

:

( ;
- '

'

0

:=
5 >

'
'

'

(

'

'
'

!"

'

#? 2 '

'

'8

' '

<

5 >

' '

)

'

' '

1

'

)

'

'

'

( ;

!" # @ 1
"03 # 0 +$, - $./ #0' 1 )10

2

* '

D
)

'

'

' '

<=

B )

<

5

'
)

56

(

A
'

)'

<

D
<

'
D

)
.'

56

)

< C
=

<

,

<

!"

#E 2

5 >

.'

D

5

'

<

!!
C

" !

(

!"

)

#F C

, 0

6
<

!"

#G , 0

<

)

)
)

A

A % D'
!"

#F H

<

<

#
2

5 >

H
)

'

=

<
)

$
4

)

' .
#
5

4

' .

5 )

I
5 >

4
) I

)

'
5

4

'

D

!"

!"
)<

#G 2

# $J
K

5 >

2

4

5 >

5

4

4

5

< .

4

5 >

< .

5 >

A % D'
!"

# $$ H

<

<

<

)

4
%

' .

< .

(
5 >

)<

4

5

K

&

L

5 >
I

<

'

2
'

<=
) I

'

)

D

)
D

)

.
)'

D' 5 >

<

!"
4

# $+ 2

"03 # 0 +$, - $./ #0' 1
* '

'

D

5 >

<

0$5

)

'

(

A

!"
' (

"

# $/ %

) *

)

'

) "+

,

M

K

-

(

!"

# $# -

'

- '

)
<

)

D'

)
D
<

)
' D )

'I
6

)

<

)'

!"

# $? 2

'5 >
.+

C

)(

%

!

D

5

/" &
)

:

)

5:
!"
%

# $@ A := 5: 2
& 0

!"

# $E 2

'5 >

)

#

'5 >

5

< . 5

4

...



 !"#$!%"&'() *)( *+$,-$./#0'1 

 
!"# $%&'(') 
* 
!"# +, 
Chương 4_Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4_Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chương 4_Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren 9 10 506