Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5. BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN

Được đăng lên bởi phu_q.nam
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
141

Chöông

5

BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT
CHO ÑÖÔØNG DAÂY TAÛI ÑIEÄN
5.1 ÑÖÔØNG LOÁI TOÅNG QUAÙT ÑEÅ TÍNH TOAÙN CHÆ TIEÂU
CHOÁNG SEÙT CUÛA ÑÖÔØNG DAÂY TAÛI ÑIEÄN
Ñöôøng daây taûi ñieän treân khoâng laø phaàn töû coù chieàu daøi lôùn nhaát trong heä
thoáng ñieän neân thöôøng bò seùt ñaùnh vaø chòu taùc duïng cuûa quaù ñieän aùp khí
quyeån. Soùng quaù ñieän aùp khoâng chæ gaây neân phoùng ñieän treân caùch ñieän ñöôøng
daây, ñöa ñeán caét ñieän maø coøn coù theå truyeàn theo ñöôøng daây vaøo traïm gaây
nguy hieåm cho caùch ñieän cuûa caùc thieát bò trong traïm, ñaëc bieät khi seùt ñaùnh
tröïc tieáp vaøo daây daãn hoaëc vaøo coät gaây phoùng ñieän ngöôïc ôû caùc ñoaïn ñöôøng
daây gaàn traïm.
Quaù ñieän aùp khí quyeån xuaát hieän treân ñöôøng daây theo hai khaû naêng: hoaëc
do seùt ñaùnh vaøo ñöôøng daây, hoaëc do seùt ñaùnh gaàn ñöôøng daây gaây neân quaù
ñieän aùp caûm öùng. Deã hieåu laø tröôøng hôïp ñaàu nguy hieåm nhaát, vì ñöôøng daây
chòu toaøn boä naêng löôïng cuûa phoùng ñieän seùt vaø vieäc baûo veä choáng seùt cho
ñöôøng daây chính laø nhaèm haïn cheá quaù ñieän aùp trong tröôøng hôïp naøy.
Nhö ñaõ trình baøy trong chöông 1, seùt vôùi tham soá cao (bieân ñoä, ñoä doác)
xuaát hieän vôùi xaùc suaát beù, neân seõ khoâng hôïp lyù neáu löïa choïn caùch ñieän ñöôøng
daây thoûa maõn quaù ñieän aùp lôùn nhaát coù theå xaûy ra, maø chæ choïn theo moät möùc ñoä
hôïp lyù veà kinh teá vaø kyõ thuaät. Nhö vaäy, yeâu caàu baûo veä choáng seùt ñoái vôùi ñöôøng
daây taûi ñieän khoâng phaûi laø loaïi tröø hoaøn toaøn khaû naêng xaûy ra söï coá do seùt maø
chæ coù theå giaûm soá laàn söï coá tôùi moät giôùi haïn hôïp lyù veà kinh teá, töông öùng vôùi
moät toån thaát beù nhaát. Noùi moät caùch khaùc, phaûi so saùnh chi phí ñaàu tö cho caùc
bieän phaùp taêng cöôøng choáng seùt vôùi toån thaát cho neàn kinh teá quoác daân do maát
ñieän khi ñöôøng daây bò caét do quaù ñieän aùp khí quyeån, ñeå tìm ra moät lôøi giaûi toái
öu.

142

Sau ñaây laø ñöôøng loái toång quaùt ñeå xaùc ñònh chæ tieâu choáng seùt cuûa ñöôøng
daây taûi ñieän.
5.1.1 Soá laàn seùt ñaùnh vaøo ñöôøng daây taûi ñieän treân khoâng
Khi xaùc ñònh phaïm vi baûo veä cuûa daây choáng seùt ñaõ nhaän thaáy xaùc suaát
seùt ñaùnh vaøo ñöôøng daây phuï thuoäc vaøo ñoä treo cao cuûa daây daãn treân cuøng
(daây daãn hoaëc daây choáng seùt). Neáu h laø ñoä treo cao trung bình cuûa daây treân
cuøng thì trong phaïm vi beà roäng B = 2h veà moãi phía cuûa ñöôøng daây, toaøn boä
soá laàn seùt ñaùnh seõ vaøo daây daãn. Khi B > ...
141
Chöông
5
BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT
CHO ÑÖÔØNG DAÂY TAÛI ÑIEÄN
5.1 ÑÖÔØNG LOÁI TOÅNG QUAÙT ÑEÅ TÍNH TOAÙN CHÆ TIEÂU
CHOÁNG SEÙT CUÛA ÑÖÔØNG DAÂY TAÛI ÑIEÄN
Ñöôøng daây taûi ñieän treân khoâng laø phaàn töû coù chieàu daøi lôùn nhaát trong heä
thoáng ñieän neân thöôøng seùt ñaùnh vaø chòu taùc duïng cuûa quaù ñieän aùp khí
quyeån. Soùng quaù ñieän p khoâng chæ gaây nn phoùng ñieän treân caùch ñieän ñöôøng
daây, ñöa ñeán caét ñieän m coøn c th truyeàn theo ñöôøng daây vaøo traïm gaây
nguy hieåm cho caùch ñieän cuûa caùc thieát trong traïm, ñaëc bieät khi seùt ñaùnh
tröïc tieáp vaøo daây daãn hoaëc vaøo coät gaây phoùng ñieän ngöôïc ôû caùc ñoaïn ñöôøng
daây gaàn traïm.
Quñin aùp khí quyeån xuaát hieän treân ñöôøng daây theo hai khaû naêng: hoaëc
do seùt ñaùnh vaøo ñöôøng daây, hoaëc do seùt ñaùnh gaàn ñöôøng daây gaây neân quaù
ñieän p caûm öùng. Deã hieåu l tröôøng hôïp ñaàu nguy hieåm nhaát, ñöôøng dy
chòu toaøn boä naêng löôïng cuûa phoùng ñieän seùt vaø vieäc baûo veä choáng seùt cho
ñöôøng daây chính l nhaèm haïn cheá quaù ñieän aùp trong tröôøngïp naøy.
Nhö ñaõ trình baøy trong chöông 1, seùt vôùi tham soá cao (bieân ñoä, ñoä doác)
xuaát hieän vôùi xaùc suaát beù, neân seõ khoâng hôïp lyù neáu löïa choïn caùch ñieän ñöôøng
daây thoûa maõn quaù ñieän aùp lôùn nhaát coù theå xaûy ra, maø chæ choïn theo moät möùc ñoä
hôïp lyù veà kinh teá vaø kyõ thuaät. Nhö vaäy, yeâu caàu baûo veä choáng seùt ñoái vôùi ñöôøng
daây taûi ñieän khoâng phaûi laø loaïi tröø hoaøn toaøn khaû naêng xaûy ra söï coá do seùt maø
chæ coù theå giaûm soá laàn söï coá tôùi moät giôùi haïn hôïp lyù veà kinh teá, ông öùng vôùi
moät toån thaát beù nhaát. Noùi moät caùch khaùc, phaûi so saùnh chi phí ñaàu cho caùc
bieän phaùp taêng cöôøng choáng seùt vôùi toån thaát cho neàn kinh teá quoác daân do maát
ñieän khi ñöôøng daây caét do quaù ñieän aùp khí quyeån, ñeå tìm ra moät lôøi giaûi toái
öu.
Chương 5. BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5. BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN - Người đăng: phu_q.nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Chương 5. BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 9 10 872