Ktl-icon-tai-lieu

chương 5: cân bằng pha hệ 1 cấu tử

Được đăng lên bởi nguyen-van-ngan
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 5779 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CHƢƠNG 5

CÂN BẰNG PHA

CỦA HỆ MỘT CẤU TỬ

1

Nội dung
5.1. Khái quát về cân bằng pha một cấu tử
5.2. Ảnh hƣởng áp suất đến nhiệt độ chuyển pha

5.3. Ảnh hƣởng của nhiệt độ đến áp suất hơi bão hòa
5.4. Ảnh hƣởng của áp suất tổng đến áp suất hơi bão hòa
5.5. Ảnh hƣởng của nhiệt độ đến nhiệt chuyển pha
5.6. Một số biểu đồ trạng thái hệ 1 cấu tử

2

5.1. Khái quát CB Pha hệ 1 cấu tử

 Hệ 1 cấu tử gồm một chất nguyên chất.
 Cân bằng pha hệ một cấu tử là cân bằng giữa các trạng
thái tập hợp của chất đó.

 Sự thay đổi pha bao giờ cũng kèm theo sự thay đổi tính
chất của hệ.
 Trạng thái của hệ được xác định bởi ba thông số P, T, V

3

5.1. Khái quát CB Pha hệ 1 cấu tử
Áp dụng quy tắc pha Gibbs:
C=k-f+2=1–f+2=3-f
 Hệ gồm 1 pha nằm cân bằng: c = 3 – 1 = 2  ý nghĩa?
 Hệ gồm 2 pha nằm cân bằng: c = 3 – 2 = 1  ý nghĩa?
 Hệ gồm 3 pha nằm cân bằng: c = 3 – 3 = 0  ý nghĩa?

4

5.2. Ảnh hƣởng áp suất đến nhiệt độ
chuyển pha
Xét cân bằng pha:
Pha a

Pha b

Điều kiện cân bằng pha: Ga = Gb
Bậc tự do: c = 1 – 2 + 2 = 1  tồn tại : T = f(P)
Khi ĐK bên ngoài thay đổi :
P  P + dP; T  T + dT  Thiết lập cân bằng mới
Do đó:
Ga’ = Gb’
Ga + dGa = Gb + dGb  dGa = dGb

5

5.2. Ảnh hƣởng áp suất đến nhiệt độ
chuyển pha
dG = -SdT + V.dP thay vào dT/dP = V/ S;
Mà quá trình chuyển pha : S = /T

dT
dP

T. V
λ

- T : Nhiệt độ chuyển pha
-

6

V: biến thiên thể tích
: nhiệt chuyển pha

Hệ thức này gọi là phương trình Clapeyron-Clausius I

5.2. Ảnh hƣởng áp suất đế nhiệt độ
chuyển pha

Nếu V tính ml;

tính cal (1cal = 41,3ml.atm) thì

phương trình Clapeyron – Clausius được viết như sau:

dT
dP

7

T. V
41,3.λ

5.2. Ảnh hƣởng áp suất đến nhiệt độ
chuyển pha

Đối với hệ ngưng tụ (RẮN – LỎNG) các đại lượng
V, , T ít chịu ảnh hưởng bởi áp suất do đó:

dT
dP
8

T. V
λ

T
P

T. V
λ

5.3. Ảnh hƣởng nhiệt độ đến áp suất hơi
bão hòa




Mô hình:

hơi +

Rắn

hơi +

Clapeyron – Clausius II

hh
th

Áp dụng phương trình Claypeyron – Clausius I:

dP
dT
Mà:

9

Lỏng

λ
T. V

V = Vhơi – Vlỏng(rắn) 

Thay
V

Vh

RT
P

vào

d ln P
dT
d lg P
dT

λ
R.T 2

λ(cal / mol )
4,575 .T 2

5.3. Ảnh hƣởng nhiệt độ đến áp suất hơi
bão hòa


Nếu

thay đổi hẹp trong khoảng nhiệt độ T1  T2: ( const)

d ln P
dT

ln

10

P2
P1

λ
RT 2

λ 1
R T2

1
T1

5.3. Ảnh hƣởng nhiệt độ đến áp suất hơi
bão hòa


Quy tắc Trouton:
λhh (cal / mol)
Tsôi (K )



Phương trình Kischiakopski
λhh
Tsôi

11

21 22

8,75 4,57 lg Tsôi

5.3. Ảnh hƣởng nhiệt độ đến áp suất hơi
bão hòa
Công thức thực nghiệm Crafte (suy ra từ...
1
CHƢƠNG 5
CÂN BẰNG PHA
CỦA HỆ MỘT CẤU TỬ
chương 5: cân bằng pha hệ 1 cấu tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 5: cân bằng pha hệ 1 cấu tử - Người đăng: nguyen-van-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
chương 5: cân bằng pha hệ 1 cấu tử 9 10 824