Ktl-icon-tai-lieu

chương 5 cơ học chất lỏng

Được đăng lên bởi nguyenquangvu-ka
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương

: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU CỦA CHẤT
LỎNG KHÔNG NÉN
Nội dung chính
Giới thiệu các loại tổn thất
Tìm hiểu thí nghiệm Reynolds
Chất lỏng chảy tầng
Chất lỏng chảy rối
Tính toán tổn thất dọc đường
Tính toán tổn thất cục bộ

Presented By
Harry Mills / PRESENTATIONPRO

Kỹ thuật thuỷ khí

Chương

: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU CỦA CHẤT
LỎNG KHÔNG NÉN
5.1 TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY

5.1.1 Nguyên nhân gây tổn thất

Chất
lỏng có
tính nhớt

Có sự ma sát
trong khi
chuyển động

Biếnđi
Nhiệt
thành
vào
môi
nhiệt
năng
trường

Presented By
Harry Mills / PRESENTATIONPRO

Kỹ thuật thuỷ khí

Chương

: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU CỦA CHẤT
LỎNG KHÔNG NÉN
5.1 TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY

5.1.1 Nguyên nhân gây tổn thất

Bơm cấp năng lượng cho
chất lỏng chuyển động

Presented By
Harry Mills / PRESENTATIONPRO

Kỹ thuật thuỷ khí

Chương

: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU CỦA CHẤT
LỎNG KHÔNG NÉN
5.1 TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY

Hai loại tổn thất chính
§­êng­n¨ng
§­êng­®o­¸p
Tæn thÊt côc bé

Kho¸

Tæn thÊt däc ®êng
Presented By
Harry Mills / PRESENTATIONPRO

Kỹ thuật thuỷ khí

Chương

: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU CỦA CHẤT
LỎNG KHÔNG NÉN
5.1 TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY

5.1.2 Tổn thất dọc đường
Kí hiệu
Đơn vị

m

d

Công thức tính tổng quát

l v2
h d .
4R 2g

Sinh ra trên toàn bộ
chiều dài dòng chảy.
Là tổn thất xảy ra
dọc theo đường di
chuyển của dòng
chảy do sự ma sát
của chất lỏng với
thành rắn tiếp xúc
Presented By
Harry Mills / PRESENTATIONPRO

Kỹ thuật thuỷ khí

Chương

: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU CỦA CHẤT
LỎNG KHÔNG NÉN
5.1 TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY

5.1.2 Tổn thất dọc đường

l v2
h d .
4R 2g

Trong đó:
•
 hệ số sức cản ma sát, phụ thuộc vào
trạng thái chảy của dòng chảy.
•
l­(m)chiều dài đoạn tính tổn thất.
•
R (m) bán kính thuỷ lực
•
v (m/s) vận tốc đoạn dòng chảy
•
Ống tròn: d = 4R
Presented By
Harry Mills / PRESENTATIONPRO

Kỹ thuật thuỷ khí

Chương

: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU CỦA CHẤT
LỎNG KHÔNG NÉN
5.1 TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY

5.1.3 Tổn thất cục bộ
Kí hiệu
Đơn vị

m

c

Công thức tính tổng quát
2

v
h c  C .
2g

Sinh ra tại những
nơi dòng chảy biến
đổi đột ngột. Thí dụ
tổn thất tại chỗ cong
của ống, tổn thất tại
nơi thu hẹp, tại chỗ
đặt van...
Presented By
Harry Mills / PRESENTATIONPRO

Kỹ thuật thuỷ khí

Chương

: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU CỦA CHẤT
LỎNG KHÔNG NÉN
5.1 TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY

5.1.3 Tổn thất cục bộ

Trong đó:
2

v
h c  C .
2g

•
c là hệ số tổn thất cục
bộ, phụ thuộc vào từng vị trí
xảy ra tổn thất.
•
v (m/s) vận tốc ở vị trí
xảy ra tổn thất.

Present...
Presented By
Presented By
Harry Mills /
Harry Mills /
PRESENTATIONPRO
PRESENTATIONPRO
Chương : CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU CỦA CHẤT
Chương : CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU CỦA CHẤT
LỎNG KHÔNG NÉN
LỎNG KHÔNG NÉN
Giới thiệu các loại tổn thất
Giới thiệu các loại tổn thất
Nội dung chính
Nội dung chính
Tìm hiểu thí nghiệm Reynolds
Tìm hiểu thí nghiệm Reynolds
Tính toán tổn thất dọc đường
Tính toán tổn thất dọc đường
Chất lỏng chảy tầng
Chất lỏng chảy tầng
Chất lỏng chảy rối
Chất lỏng chảy rối
Tính toán tổn thất cục bộ
Tính toán tổn thất cục bộ
Kỹ thuật thuỷ khí
chương 5 cơ học chất lỏng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 5 cơ học chất lỏng - Người đăng: nguyenquangvu-ka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
chương 5 cơ học chất lỏng 9 10 851