Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Cơ sở viễn thông Hệ thống tách và ghép kênh

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM

Khoa coâng ngheä ñieän töû

CHÖÔNG 5: HEÄ THOÁNG TAÙCH VAØ GHEÙP KEÂNH
5.1 Giôùi thieäu:
- Gheùp keânh laø vieäc gheùp caùc nguoàn tín hieäu coù cuøng toác ñoä vôùi nhau thaønh moät luoàng tín
hieäu coù toác ñoä lôùn.
- ÔÛ ñaàu thu ñeå khoâi phuïc laïi caùc nguoàn tín hieäu ban ñaàu thì chuùng ta phaûi cho tín hieäu ñi
qua boä phaân keânh.
- Moâ hình heä thoáng gheùp keânh (MUX-Multiplexer) vaø taùch keânh DEMUX
(Demultiplexer).
d1(t)

d1(t)
MUX
dn(t)

1 ngoõ ra

1 ngoõ vaøo

DEMUX
dn(t)
n ngoõ ra

n ngoõ vaøo

Hình 5.1: heä thoáng taùch keânh vaø gheùp keânh
- Phaân loaïi: coù hai loaïi gheùp keânh: soá vaø töông töï.
5.2 Gheùp keânh töông töï:
- Ñaëc ñieåm: caùc nguoàn tín hieäu töông töï ñöôïc gheùp theo thuaät toaùn coäng baèng caùch söû
duïng caùc cuoän daây.
- Sô ñoà khoái:
MUX

DEMUX

s1(t)

filter

s2(t)

filter

sn(t)

filter

s1(t)
s2(t)
sn(t)

Hình 5.2: heä thoáng gheùp keânh töông töï
- Ñieàu kieän ñeå coù theå gheùp vaø taùch keânh töông töï ñöôïc laø caùc tín hieäu ngoõ vaøo phaûi coù
caùc khoaûng taàn soá khaùc nhau.

Chöông 5: Heä thoáng taùch vaø gheùp keânh

Th.S Lyù Tuù Nga 73

Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM

Khoa coâng ngheä ñieän töû

Ví duï: sô ñoà baêng thoâng tín hieäu:
s
s1

s2

sn
f

5.3 Gheùp keânh soá:
- Ñaëc ñieåm: gheùp keânh soá laø caùc nguoàn döõ lieäu vaøo phaûi coù cuøng moät toác ñoä.
- Sô ñoà khoái:
MUX

DEMUX

d1(t)

s1(t)
dout(t)

d2(t)

s2(t)

fout=Nfin

dn(t)

sn(t)

Hình 5.3: heä thoáng gheùp keânh soá
- Luoàn döõ lieäu ngoõ ra coù toác ñoä baèng tích cuûa taàn soá nguoàn döõ lieäu vaøo vôùi taàn soá töông
öùng cuûa chuùng.
- ÖÙng duïng: gheùp caùc keânh ñôn giaûn.
5.4 Caùc heä thoáng gheùp keânh:
d1(t)
MUX
d20(t)

dout1 =1280Kbps
MUX

PCM 64Kbit

dout

doutn =1280Kbps

Hình 5.4: heä thoáng gheùp keânh

Chöông 5: Heä thoáng taùch vaø gheùp keânh

Th.S Lyù Tuù Nga 74

...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa coâng ngheä ñieän töû
Chöông 5: Heä thoáng taùch vaø gheùp keânh Th.S Lyù Tuù Nga
73
CHÖÔNG 5: HEÄ THOÁNG TAÙCH VAØ GHEÙP KEÂNH
5.1 Giôùi thieäu:
- Gheùp keânh laø vieäc gheùp caùc nguoàn tín hieäu coù cuøng toác ñoä vôùi nhau thaønh moät luoàng tín
hieäu coù toác ñoä lôùn.
- ÔÛ ñaàu thu ñeå khoâi phuïc laïi caùc nguoàn tín hieäu ban ñaàu thì chuùng ta phaûi cho tín hieäu ñi
qua boä phaân keânh.
- Moâ hình heä thoáng gheùp keânh (MUX-Multiplexer) vaø taùch keânh DEMUX
(Demultiplexer).
Hình 5.1: heä thoáng taùch keânh vaø gheùp keânh
- Phaân loaïi: coù hai loaïi gheùp keânh: soá vaø töông töï.
5.2 Gheùp keânh töông töï:
- Ñaëc ñieåm: caùc nguoàn tín hieäu töông töï ñöôïc gheùp theo thuaät toaùn coäng baèng caùch söû
duïng caùc cuoän daây.
- Sô ñoà khoái:
Hình 5.2: heä thoáng gheùp keânh töông töï
- Ñieàu kieän ñeå ctheå gheùp vaø taùch keânh töông töï ñöôïc lcaùc n hieäu ngoõ vaøo phaûi c
caùc khoaûng taàn soá khaùc nhau.
1 ngoõ ra
d
1
(t)
d
n
(t)
n ngoõ vaøo
MUX
1 ngoõ vaøo
d
1
(t)
d
n
(t)
n ngoõ ra
DEMUX
s
n
(t)
s
2
(t)
s
1
(t)
s
1
(t)
MUX
s
2
(t)
s
n
(t)
DEMUX
Chương 5: Cơ sở viễn thông Hệ thống tách và ghép kênh - Trang 2
Chương 5: Cơ sở viễn thông Hệ thống tách và ghép kênh - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chương 5: Cơ sở viễn thông Hệ thống tách và ghép kênh 9 10 110