Ktl-icon-tai-lieu

chuong 5 lí thuyết và bài tập mạng truyền tải và phân phốii điện

Được đăng lên bởi thuytoan88
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 5973 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối
CHƯƠNG 5
CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN
$5-1. CHỌN TIẾT DIỆN DÂY THEO CHỈ TIÊU KINH TẾ.
Mạng khu vực có điện áp U cao, công suất truyền tại P lớn, chiều dài tải điện
L dài cho nên vốn đầu tư xây dựng K và phí tổn vận hành hàng năm Y lớn.Trong
mạng điện khu vực có các máy biến áp, MBA tự ngẫu, các thiết bị này có thể
điều chỉnh được điện áp với giải điều chỉnh rộng. Do đó tiết diện dây dẫn và cáp
ở mạng khu vực được chọn theo điều kiện kinh tế. Chỉ tiêu kinh tế được dùng
trong khi chọn tiết diện dây dẫn là hàm chi phí tính toán Z. Các chỉ tiêu kinh tế
của đường dây phụ thuộc rất nhiều vào tiết diện dây dẫn. Khi tăng tiết diện dây
thì chi phí xây dựng đường dây, chi phí vận hành hàng năm tăng (đường cong 1
trên hình 5-1), tổn thất điện năng hàng năm giảm xuống (đường cong 2 trên hình
5-1). Điểm cực tiểu của chi phí vận hành hàng năm sẽ tương ứng với một tiết
diện nào đó -Tiết diện đó được gọi là tiết diện kinh tế F kt. Hay nói cách khác :
ứng với tiết diện kinh tế sẽ cho ta giá trị nhỏ nhất của Z.

5.1.1. Chọn tiết diện dây dẫn theo jkt
Hàm chi phí tính toán của đường dây trên không và dây cáp có dạng:
(5-1)
Trong đó:

Khoa điện
Trang 1

Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối
K :Vốn đầu tư xây dựng đường dây.
C : Giá 1 kWh điện năng tổn thất.
Vốn đầu tư K phụ thuộc vào F theo công thức:
K = K0 + n (a + bF)L

(5 - 2)

Trong đó:
K0 : Giá thành 1 km dây dẫn không phụ thuộc vào F
n : Số mạch đường dây.
a : Hệ số phụ thuộc U đường dây.
b : Hệ số phản ánh sự phụ thuộc giá thành đường dây vào tiết diện dây dẫn
(đ/km.mm2)
L : Chiếu dài đường dây (km)
F : Tiết diện dây dẫn (mm2 )
Thay (5 - 2) vào (5 - 1) ta có :
(5-3)
Tiết diện tối ưu về mặt kinh tế được xác định theo công thức:
=0

(5-4)

(5-5)
Tiết diện dây dẫn xác định theo (5-5) gọi là tiết diện kinh tế. Việc chọn F theo
(5 - 5) khá phức tạp nên người ta dùng phương pháp đơn giản hơn để tính F kt
theo biểu thức:
(5 - 6)

Khoa điện
Trang 2

Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối
Trong đó: jkt mật độ dòng kinh tế (A/mm2), mật độ dòng điện kinh tế phụ thuộc
vào vật liệu dây dẫn, Tmax, .... và cho ở bảng 5-1.
Bảng 5-1: Mật độ dòng điện kinh tế (A/mm2)
DÂY DẪN

GIÁ TRỊ jkt THEO Tmax
1000-3000 3000-5000 5000-8760

Dây trần và thành cái:
Đồng
2,5
2,1
1,8
Nhôm
1,3
1,1
1,0
Cáp bọc giấy, dây dẫn bọc
cao su lõi:
Đồng
3,0
2,5
2,0
Nhôm
1,6
1,4
1,2
Cáp bọc cao su lõi đồng
3,5
3,1
2,7
Nếu đường dây có nhiều phụ tải nhưng có T max khác nhau khi đó jkt được xác
định theo giá trị Tmax trung bình...
Giáo trình Mạng truyền tải và phân phối
CHƯƠNG 5
CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN
$5-1. CHỌN TIẾT DIỆN DÂY THEO CHỈ TIÊU KINH TẾ.
Mạng khu vực có điện áp U cao, công suất truyền tại P lớn, chiều dài tải điện
L dài cho nên vốn đầu tư xây dựng K và phí tổn vận hành hàng năm Y lớn.Trong
mạng điện khu vực các máy biến áp, MBA tự ngẫu, các thiết bị này thể
điều chỉnh được điện áp với giải điều chỉnh rộng. Do đó tiết diện dây dẫn cáp
mạng khu vực được chọn theo điều kiện kinh tế. Chỉ tiêu kinh tế được dùng
trong khi chọn tiết diện dây dẫn hàm chi phí tính toán Z. Các chỉ tiêu kinh tế
của đường dây phụ thuộc rất nhiều vào tiết diện dây dẫn. Khi tăng tiết diện dây
thì chi phí xây dựng đường dây, chi pvận hành hàng năm tăng (đường cong 1
trên hình 5-1), tổn thất điện năng hàng năm giảm xuống (đường cong 2 trên hình
5-1). Điểm cực tiểu của chi phí vận hành hàng năm sẽ tương ứng với một tiết
diện nào đó -Tiết diện đó được gọi tiết diện kinh tế F
kt
. Hay nói cách khác :
ứng với tiết diện kinh tế sẽ cho ta giá trị nhỏ nhất của Z.
5.1.1. Chọn tiết diện dây dẫn theo j
kt
Hàm chi phí tính toán của đường dây trên không và dây cáp có dạng:
(5-1)
Trong đó:
Khoa điện
Trang 1
chuong 5 lí thuyết và bài tập mạng truyền tải và phân phốii điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuong 5 lí thuyết và bài tập mạng truyền tải và phân phốii điện - Người đăng: thuytoan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
chuong 5 lí thuyết và bài tập mạng truyền tải và phân phốii điện 9 10 217