Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5 : Tổng quan về cầu treo dây văng

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- §å ¸n tèt nghiÖp - - ThiÕt kÕ kü thuËt -
PhÇn II : ThiÕt kÕ kü thuËt.
Ch¬ng V
*
* *
tæng quan vÒ cÇu treo d©y v¨ng
I – LÞch sö ph¸t triÓn .
Cïng víi cÇu treo, cÇu treo d©y v¨ng mét lÞch ph¸t triÓn l©u ®êi. N¨m
1790, c«ng tr×nh s ngêi Ph¸p Poet ®· ®Ò nghÞ dïng hai th¸p cÇu, cïng mét
d©y. Mét ®Çu d©y treo vµo mét sè ®iÓm trªn tay vÞn lan can cÇu, ®Çu cßn l¹i neo vµo
®Ønh th¸p cÇu, phÝa ®èi diÖn víi d©y ng trÝ mét d©y neo. Lùc ngang cña c¸c
d©y v¨ng c¸c d©y neo truyÒn vµo tay vÞn lan can cÇu. §ã tiÒn ®Ò cho cÇu
d©y v¨ng.
N¨m 1868 ë Praha ®· x©y dùng mét cÇu d©y v¨ng qua s«ng Vlta - va cã nhÞp
chÝnh dµi 146,6m. HÖ dÇm mÆt cÇu ®îc ®ì b»ng c¸c d©y v¨ng t¹i c¸c ®iÓm däc theo
nhÞp chia dÇm thµnh khoang dµi 24,4m. Víi c¸c khoang dÇm kh¸ lín nªn cÇu ®· ®-
îc thiÕt kÕ dÇm cøng cã chiÒu cao tíi 2,1m cïng víi hÖ dÇm ngang liªn kÕt hai dµn.
DÇm cøng võa tham gia chÞu uèn côc tæng thÓ gÇn gièng nh vai trß cña dÇm
cøng trong cÇu d©y v¨ng hiÖn ®¹i.
Ngoµi c¸c cÇu d©y v¨ng thuÇn tuý, cuèi thÕ kû 19 c¸c d©y v¨ng cßn ®îc dïng
®Ó t¨ng cêng ®é cøng cña c¸c cÇu treo ®Ó t¹o thµnh liªn hîp. C¸c d©y v¨ng xuÊt
ph¸t ®Ønh th¸p cÇu cÇu neo vµo dÇm cøng t¹i mét ®iÓm ë khu vùc 1/4 nhÞp ®Ó
gi¶m m«men uèn vâng. ®iÓn h×nh cÇu Bruc - klyn ë trong thËp
20 hµng lo¹t c¸c cÇu d©y v¨ng kh¸c trªn thÕ giíi ®· ®îc x©y dùng nh : cÇu qua
s«ng Dnhep ( Kiep n¨m 1963), cÇu qua s«ng Rhin ( ë B¾c Bonn n¨m 1964 ), cÇu
Severin ë Clogone, cÇu qua s«ng Columbia ( ë Washington n¨m 1972 ) ...
mÆt häc, cÇu d©y v¨ng thÓ xem nh mét dµn trong ®ã c¸c d©y
v¨ng chÞu lùc kÐo, dÇm cøng chñ yÕu chÞu nÐn do ®ã thÝch hîp víi viÖc dông
t«ng cèt thÐp, Lùc nÐn tríc trong dÇm cøng do thµnh phÇn lùc ngang cña d©y
v¨ng truyÒn vµo díi t¸c dông cña tÜnh t¶i ho¹t t¶i cho nªn thÓ nãi dÇm cøng
trong cÇu treo d©y v¨ng lµ hÖ dÇm tù øng suÊt tríc.
Vµo nh÷ng n¨m ®Çu cña TK 20 ®· xuÊt hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu
¶nh hëng cña c¸c tham b¶n ®Õn c¸c chØ tiªu kinh thuËt cña cÇu treo d©y
v¨ng nh chiÒu cao tèt nhÊt cña dÇm, c¸c ®å ph©n d©y, chiÒu dµi khoang dÇm,
c¸c u ®iÓm vÒ chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt so víi cÇu treo d¹ng Parabol. Mét ®iÓm quan
träng n÷a trong thêi nµy viÖc lùa chän trÝ c¸c mÆt ph¼ng d©y trong cÇu.
Khi øng dông cÇu khoang nhá ®· khuynh híng dïng mét mÆt ph¼ng d©y
trÝ trÝ ë gi÷a cÇu ®ång thêi lµm gi¶i ph©n c¸ch, t¹o d¸ng hoµnh tr¸ng, ®Æc
biÖt ë mäi tÇm nh×n c¸c d©y v¨ng kh«ng c¾t nhau b»ng nh÷ng ®êng nÐt lén xén
nh trong hÖ cã nhiÒu d©y mÆt ph¼ng d©y.
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
109
Chương 5 : Tổng quan về cầu treo dây văng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5 : Tổng quan về cầu treo dây văng - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chương 5 : Tổng quan về cầu treo dây văng 9 10 134