Ktl-icon-tai-lieu

Chuong 5 - UỐN PHẲNG THANH THẲNG CHUYỂN VỊ DẦM CHỊU UỐN

Được đăng lên bởi Trương Phi Hùng
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 6570 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

CHƯƠNG 5:
UỐN PHẲNG THANH THẲNG
CHUYỂN VỊ DẦM CHỊU UỐN
KHÁI NIỆM CHUNG
UỐN THUẦN TÚY PHẲNG
UỐN NGANG PHẲNG
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐƯỜNG ĐÀN HỒI
LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐÀN HỒI.
PHƯƠNG PHÁP TẢI TRỌNG GiẢ TẠO
BÀI TOÁN SIÊU TĨNH – BÀI TẬP.
12/31/2010

CHƯƠNG 5 UỐN PHẲNG

1

KHÁI NIỆM CHUNG
Nếu trục của một thanh bị uốn cong dưới tác dụng của
ngoại lực thì ta gọi thanh đó chịu uốn. Những thanh chủ
yếu chịu uốn được gọi là dầm.
P

M

q(z)

A
L
12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG 5 UỐN PHẲNG

2

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

KHÁI NIỆM CHUNG
Ngoại lực gây ra uốn có thể là lực tập trung hay lực phân
bố có phương vuông góc với trục dầm, hoặc các mômen
nằm trong mặt phẳng chứa trục dầm.
Nếu ngoại lực cùng tác dụng trên một mặt phẳng chứa
trục dầm thì mặt phẳng đó được gọi là mặt phẳng tải
trọng. Giao tuyến của mặt phẳng tải trọng và mặt cắt
ngang là đường tải trọng.
12/31/2010

CHƯƠNG 5 UỐN PHẲNG

3

KHÁI NIỆM CHUNG
Maët phaúng taûi troïng

P
q(z)
Ñöôøng taûi troïng

12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG 5 UỐN PHẲNG

4

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

KHÁI NIỆM CHUNG
Chương này ta chỉ xét đến những dầm
mà mcn có ít nhất một trục đối xứng.
Ngoài ra ta cũng giả thiết rằng ngoại lực
tác dụng trong mặt phẳng chứa trục dầm
và trục đối xứng của mặt cắt ngang.
Nếu mặt phẳng quán tính chính
trung tâm cũng là mặt phẳng tải
trọng. Thì các phản lực của các gối
tựa cũng phải nằm trong mặt phẳng
tải trọng.
12/31/2010

CHƯƠNG 5 UỐN PHẲNG

Maët phaúng taûi troïng

5

KHÁI NIỆM CHUNG
Khi tất cả các tải trọng đều nằm trong mặt phẳng quán
tính chính trung tâm thì nội lực cũng nằm trong mặt
phẳng quán tính chính trung tâm đó. Cho nên, trục thanh
bị cong cũng nằm trong mặt phẳng này.
Nếu trục dầm sau khi bị uốn cong vẫn nằm trong mặt
phẳng quán tính chính trung tâm thì sự uốn đó được gọi
là uốn phẳng: uốn thuần túy phẳng và uốn ngang phẳng.
12/31/2010

ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa KTCT

CHƯƠNG 5 UỐN PHẲNG

6

Bài giảng Sức bền vật liệu

GV Trần Hữu Huy

UỐN THUẦN TÚY PHẲNG
Khái niệm:
Một dầm chịu uốn thuần túy phẳng khi trên mọi mặt cắt
ngang của dầm chỉ tồn tại một thành phần nội lực đó là
mômen uốn nằm trong mặt phẳng quán tính chính trung
tâm.
Mo

Mo

L
Mo
12/31/2010

Mo
CHƯƠNG 5 UỐN PHẲNG

7

UỐN THUẦN TÚY PHẲNG
Biến dạng của dầm chịu uốn thuần túy phẳng
Để quan sát biến dạng của dầm, trước khi cho dầm chịu
lực ta kẻ những đường thẳng song song với trục để biểu
diễn những thớ dọc và những đư...
Bài ging Sc bn vt liuGV Trn Hu Huy
ĐH Tôn Đức Thng - Khoa KTCT
12/31/2010 CHƯƠNG 5 UN PHNG 1
UN PHNG THANH THNG
CHUYN V DM CHU UN
KHÁI NIM CHUNG
UN THUN TÚY PHNG
CHƯƠNG 5:
UN NGANG PHNG
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐƯỜNG ĐÀN HI
LP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐÀN HI.
PHƯƠNG PHÁP TI TRNG Gi TO
BÀI TOÁN SIÊU TĨNH – BÀI TP.
12/31/2010 CHƯƠNG 5 UN PHNG 2
KHÁI NIM CHUNG
Nếu trc ca mt thanh b un cong dưới tác dng ca
ngoi lc thì ta gi thanh đóchu un. Nhng thanh ch
yếu chu un được gi là dm.
L
P
A
q(z)
M
Chuong 5 - UỐN PHẲNG THANH THẲNG CHUYỂN VỊ DẦM CHỊU UỐN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuong 5 - UỐN PHẲNG THANH THẲNG CHUYỂN VỊ DẦM CHỊU UỐN - Người đăng: Trương Phi Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Chuong 5 - UỐN PHẲNG THANH THẲNG CHUYỂN VỊ DẦM CHỊU UỐN 9 10 865