Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5_Máy ép phun và các thông số

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1704 lần   |   Lượt tải: 1 lần
!" #$%

& ' (" ) * + , - -$."

!. # /0 $."1

!

"

2 #$0!"1 $03 #4&/ - -$." 5 "6 # 0" -4 77 7.--04# 7,7# +8
# $

%

( )

*+

!
/ /

$

,
* 0-

!
!

-

-

!

- $

,

!

$

2"!

&

&

'

*! .
*1

-

- / /

,

/ /

,

1

&
- ) 4

)
-

! "
4

6- $

- 9

:

.

%;%;

%7 8
)

% $

!

5
- 6

$

6 %

$
* -

%
$ %

@

$

,% $

$

6

6

!

'"!
3

-

6

$

* -

,% $
*

)

. ) . &

% $.
5 % $/

=
>

) 6

-

)

4

4

<"!

#
5

%
% $

5

!
4

-

?

., % $
!

$

/

$

.

!
4

) 6.

-

% $

= 4

D 4
H

-

4
/

& *C

.

-

5- $

"!

64

4 76 - $

&

-

K

4

)

.

% $ 4

)

8

6

)
-

% $ B

,
*H

=

-,

*!

.,

M//

%7 *L

@,
*E

"

- ,
D $

) 4
6

- $

%

*!
-

H

, B

FG " 2G G+

% $ 4

$

(

.

2 #$0!"1 -$."
- $

1

5- $

7

-- ,

7

!

J

- %;%
)

5

!

6

-

B

*I

6. $

)

E

5

9

)
&

% $ 4

.B

*E NN- ,
!
A

"!

8
/

5

!

1
% &

%

!

'

-

.
% $

!

K
$ 2G

4

-

.
*≥

=
% $

=

7

(

,

) "

*

% $ - $

4

)

(

%7

)
$

$

-

E

O

5- $

-

4

)
8
%

6

4
-

5

)

)

5

: %

4

5

8

!
$

5 8

=

.

)

% $ 4

.

<GP
Q

(

5

5 %7

$
-

% )

=

3"H =
6- $

.

% $

-

<% $

!

5
3

A"1

%7

F

5

.

RD $

-

GP

*+

./

, - $% $

. $

%

-

%7 *
: -

%7

$

% $

.

5 %

% $

4

5
%7 4

$% $

-

%7 - $
.

%

.

)

WC V W

$
+

,

% $

%

- $

"

?

5
:

4

$
-

3G

$

6

$

AGP -

4

2 P

. $
5%

-

.

% $

4
%

% $ 4
)

-

) 8

5

-

%7

$

(X - #VW

- $ 2G

6 X-

-.

/)

) 6

)

$!

%7 % $ /

1

)

/)

)

=

!
- $

)

% $
7

$

$

.

,

%7 - $ %

%7

$ 6

% $2

!
K

,

- $ 2GP, ST % $

1 7

- $ # VW % $ WC V W

Y 26

? % $ 4

/

=

? %

7

"

$
. $

=

/

- $ <

$ -

,

$ - $

4
% $

//

-

- $ 2GP,6
% $

U 5

/

4

/
% $- $

%7

/ )

5

$

*

$ -

/ )

1

- $

-

.
1

4
=

/ )

B

/

-

%7 *

)

: % $

E

6

% $

5

B

5- $
B

)

% $

/

8

%7 *

$

- $ GP, % $

-

*(

. $

47

RD $

$ -

% $

% $

2 P
$

4

$ - $-

RD $
4

&

F"E

"

?

//
)

-

.

5 %

%7 1 $ 4

%7 .

2G

% $
5 %

% $
7

% $

?

)

/ 9.

%

5

G"1
=

0 1
B 47 4
8

% $

B

% $

. $

%B

)

% $

4

)

% $ 4
)

.

)

* ) - $- $ 4

4

$

)

: -

$

) 6% $

Z

%
$

%

- 9

B

)

$ % $

" DB 7 % $

% $

% $

/

% $

- ? 47 %

5

-

-

)

!
1

E

-

% $
8

%
)

%

, (

47 %

-

4
% $4

>

-

& % $

7 /

!

:

%

4
$

6
7

$ % $
(

)

$

$
$

.
$

8

5
)

/

/
RU

$

47
*4

- &

% $
G 2 " G3

$
,

5

. $
2

. &

47

$

- &
$ % $

R1
5

. $

B

% $

4

% $

)

$

RU

) . $

% $ %

:

2 #$0!"1 $.0;" *O

<

2 #$0!"1

-

2 "D $
<,

=

% $

!

. $

/-

4

- $

*

,

!

!

/ )

5 /

6
5

4

4

) 6

...



 !"#$%&'(") *+, --$."
!.#/0$."1
 
!"
 2#$0!"1$03#4&/ --$."5"6 #0"-4 777.--04#7,7# +8
#$%$!$&' 
()*+, !-*!.-//,
!*0--
//,
!-$*1-//,

!2"!&

Chương 5_Máy ép phun và các thông số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5_Máy ép phun và các thông số - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chương 5_Máy ép phun và các thông số 9 10 488