Ktl-icon-tai-lieu

chương 6: cân bằng dung dịch lỏng hơi

Được đăng lên bởi nguyen-van-ngan
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 5457 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƢƠNG 6

CÂN BẰNG PHA

DUNG DỊCH LỎNG – HƠI

1

Nội dung
6.1.

Đại cƣơng về dung dịch

6.2.

Cân bằng pha của quá trình hoà tan khí vào lỏng

6.3.

Hệ dung dịch lý tƣởng tan lẫn vô hạn

6.4.

Hệ dung dịch thực tan lẫn vô hạn

6.5.

Chƣng cất

6.6.

Hệ hai chất lỏng hòan toàn không tan lẫn

6.7.

Hệ hai chất lỏng tan lẫn có giới hạn

6.8.

Hệ ba chất lỏng tan lẫn có giới hạn

6.9. Quá trình chiết tách, trích ly và định luật phân bố

2

6.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ DUNG DỊCH
6.1.1. Định nghĩa
Dung dịch

là hệ đồng thể gồm 2 hay nhiều chất mà
thành phần của nó có thể thay đổi trong một
giới hạn xác định.

3

6.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ DUNG DỊCH
6.1.1. Định nghĩa

Phân lọai

Dung

ch

Dung

ch lỏng

dung dịch

Dung

4

ch rắn

6.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ DUNG DỊCH
6.1.2. Cách biểu diễn thành phần dung dịch

Định nghĩa

Nồng độ của dung dịch là lượng chất tan có
trong một lượng hay một thể tích nhất định
của dung dịch hoặc dung môi.

5

6.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ DUNG DỊCH
6.1.2. Cách biểu diễn thành phần dung dịch
Nồng độ phần trăm khối lượng - C (%)

Phương pháp
biểu diễn

Nồng độ mol/l – CM (M)
Nồng độ đương lượng – CN (N)

nồng độ
dung dịch

6

Nồng độ molan – Cm (M)
Nồng độ phân mol – x

6.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ DUNG DỊCH
6.1.2. Cách biểu diễn thành phần dung dịch
Nồng độ phần trăm khối lượng - C (%): biểu
diễn số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch

C%

m ct
100
m dd

Với:
mct - số gam chất tan,
(g)
mdd - số gam dung dịch,
(g)
C% - nồng độ phần trăm của dung dịch, (%)

7

6.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ DUNG DỊCH
6.1.2. Cách biểu diễn thành phần dung dịch
Nồng độ mol – CM (M): biểu diễn số mol chất tan
có trong một lít dung dịch.

CM

8

n
V

Với:
n - số mol chất tan, (mol)
V - thể tích dung dịch, (l)
CM - nồng độ mol/l, (M)

6.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ DUNG DỊCH
6.1.2. Cách biểu diễn thành phần dung dịch

Nồng độ đương lượng – CN (N): biểu diễn số đương
lượng gam chất tan có trong một lít dung dịch.

CN

9

n'
V

Với:
n’ - số đương lượng gam chất tan, (đlg)
V - thể tích dung dịch,
(l)
CN - nồng độ đương lượng,
(đlg/l = N)

6.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ DUNG DỊCH
6.1.2. Cách biểu diễn thành phần dung dịch
Nồng độ molan – Cm (M): biểu diễn số mol chất
tan có trong 1kg dung môi.

Cm

10

n
m dm

Với:
n
- số mol chất tan,
(mol)
mdm - khối lượng của dung môi, (kg)
Cm - nồng độ molan,
(m)

6.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ DUNG DỊCH
6.1.2. Cách biểu diễn thành phần dung dịch
Nồng độ phân mol – x: Nồng độ phân mol là tỷ số
giữa số mol của cấu tử đang xét và tổng số mol của
dung dịch.

xi

ni
ni

Với:

11

ni - số mol của cấu tử i
ni - tổng số...
1
CHƢƠNG 6
CÂN BẰNG PHA
DUNG DỊCH LỎNG – HƠI
chương 6: cân bằng dung dịch lỏng hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 6: cân bằng dung dịch lỏng hơi - Người đăng: nguyen-van-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
chương 6: cân bằng dung dịch lỏng hơi 9 10 230