Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: Cơ sở viễn thông Tổng quan các phương pháp đa truy nhập vô tuyến và kỹ thuật trãi phổ

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2209 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM

Khoa coâng ngheä ñieän töû

CHƢƠNG 6
TỔNG QUAN CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐA TRUY NHẬP
VÔ TUYẾNVÀ KỸ THUẬT TRẢI PHỔ
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
• Tổng quan FDMA
• Tổng quan TDMA
• Tổng quan CDMA
• Tổng quan SDMA
• So sánh dung lƣợng các hệ thống FDMA, TDMA và CDMA

1.2. MỞ ĐẦU
Các phƣơng thức đa truy nhập vô tuyến đƣợc sử dụng rộng rãi trong các mạng thông tin di
động. Trong chƣơng này ta sẽ xét tổng quan các phƣơng pháp đa truy nhập đƣợc sử dụng trong
thông tin vô tuyến. Ngoài ra ta cũng xét kỹ thuật trải phổ nhƣ là kỹ thuật cơ sở cho các hệ thống
thông tin di động CDMA. Mô hình của một hệ thống đa truy nhập đƣợc cho ở hình 1.1.

Thông thƣờng ở một hệ thống thông tin đa truy nhập vô tuyến có nhiều trạm đầu cuối và
một số các trạm có nhiệm vụ kết nối các trạm đầu cuối này với mạng hoặc chuyển tiếp các tín
hiệu từ các trạm đầu cuối đến một trạm khác. Các trạm đầu cuối ở trong các hệ thống thống tin di
Chöông 6: Traûi phoå

Th.S Lyù Tuù Nga 73

Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM

Khoa coâng ngheä ñieän töû

động mặt đất là các máy di động còn các trạm đầu cuối trong các hệ thống thông tin vệ tinh là các
trạm thông tin vệ tinh mặt đất. Các trạm kết nối các trạm đầu cuối với mạng hoặc chuyển tiếp các
tín hiệu từ các trạm đầu cuối đến các trạm khác là các trạm gốc trong thông tin di động mặt đất
hoặc các bộ phát đáp trên vệ tinh trong các hệ thống thông tin vệ tinh. Do vai trò của trạm gốc
trong thông tin di động mặt đất và bộ phát đáp vệ tinh cũng nhƣ máy di động và trạm mặt đất
giống nhau ở các hệ thống đa truy nhập vô tuyến nên trong phần này ta sẽ xét chúng đổi lẫn cho
nhau. Trong các hệ thống thông tin đa truy nhập vô tuyến bao giờ cũng có hai đƣờng truyền: một
đƣờng từ các trạm đầu cuối đến các trạm gốc hoặc các trạm phát đáp, còn đƣờng khi theo chiều
ngƣợc lại. Theo quy ƣớc chung đƣờng thứ nhất đƣợc là đƣờng lên còn đƣờng thứ hai đƣợc gọi là
đƣờng xuống. Các phƣơng pháp đa truy nhập đƣợc chia thành bốn loại chính:
� Đa truy nhập phân chia theo tần số (FDMA: Frequency Division Multiple Access).
� Đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA: Time Division Multiple Access).
� Đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA: Code Division Multiple Access).
� Đa truy nhập phân chia theo không gian (SDMA: Space Division Access).
Các phƣơng pháp đa truy nhập cơ bản nói trên có thể kết hợp với nhau để tạo thành một
phƣơng pháp đa truy nhập mới.
Các phƣơng pháp đa truy nhập đƣợc xây dựng trên cơ sở phân chia tài nguyên vô tuyến
cho các nguồn sử d...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Khoa coâng ngheä ñieän töû
Chöông 6: Traûi phoå Th.S Lyù Tuù Nga
73
CHƢƠNG 6
TỔNG QUAN CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐA TRUY NHẬP
VÔ TUYẾNVÀ KỸ THUẬT TRẢI PHỔ
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
Tổng quan FDMA
Tổng quan TDMA
Tổng quan CDMA
Tổng quan SDMA
So sánh dung lƣợng các hệ thống FDMA, TDMA và CDMA
1.2. MỞ ĐẦU
Các phƣơng thức đa truy nhập vô tuyến đƣợc sử dụng rộng rãi trong các mạng thông tin di
động. Trong chƣơng này ta sẽ xét tổng quan các phƣơng pháp đa truy nhập đƣợc sử dụng trong
thông tin vô tuyến. Ngoài ra ta cũng xét kỹ thuật trải phổ nhƣ là kỹ thuật cơ sở cho các hệ thống
thông tin di động CDMA. Mô hình của một hệ thống đa truy nhập đƣợc cho ở hình 1.1.
Thông thƣờng ở một hệ thống thông tin đa truy nhập vô tuyến có nhiều trạm đầu cuối và
một số các trạm có nhiệm vụ kết nối các trạm đầu cuối này với mạng hoặc chuyển tiếp các tín
hiệu từ các trạm đầu cuối đến một trạm khác. Các trạm đầu cuối ở trong các hệ thống thống tin di
Chương 6: Cơ sở viễn thông Tổng quan các phương pháp đa truy nhập vô tuyến và kỹ thuật trãi phổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: Cơ sở viễn thông Tổng quan các phương pháp đa truy nhập vô tuyến và kỹ thuật trãi phổ - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Chương 6: Cơ sở viễn thông Tổng quan các phương pháp đa truy nhập vô tuyến và kỹ thuật trãi phổ 9 10 758