Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP

Được đăng lên bởi Khánh Sơn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 21459 lần   |   Lượt tải: 74 lần
CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP
6.1. Ủ VÀ THƯỜNG HÓA
6.1.1. Ủ thép
a, Định nghĩa
- Là phương pháp nung nóng chi tiết đến nhiệt độ xác định, giữ
nhiệt lâu rồi làm nguội chậm cùng lò để đạt được tổ chức ồn định
P với độ cứng, độ bền thấp nhất và độ dẻo cao.
Đặc điểm:
+ Nhiệt độ ủ không có quy luật tổng quát, mỗi phương pháp ủ
ứng với một nhiệt độ nhất định;
+ Làm nguội với tốc độ rất chậm (cùng lò) để đạt được tổ chức
cân bằng;
+ Thép cùng tích tổ chức nhận được sau khi ủ là P. Với thép
trước cùng tích có thêm F, thép sau cùng tích có thêm XeII.
1

6.1.1. Ủ thép
Mục đích:
- Có nhiều phương pháp ủ mà mỗi phương pháp chỉ đạt một,
hai hoặc ba trong năm mục đích sau:
+ Giảm độ cứng để dễ tiến hành gia công cắt gọt;
+ Làm tăng độ dẻo để dễ tiến hành biến dạng nguội như:dập,
cán, kéo;
+ làm giảm hoặc khử bỏ ứng suất bên trong gây nên bời gia
công gia công cơ khí như: đúc, hàn, cắt, biến dạng dẻo;
+ Làm đồng đều thành phần hoá học trên vật đúc bị thiên tích;
+ Làm nhỏ hạt chuẩn bị cho khâu tôi tiếp theo.

2

6.1.1. Ủ thép
b, Các phương pháp ủ không có chuyển biến pha.
- Được tiến hành ở nhiệt độ nhỏ hơn Ac 1 do đó không có sự
chuyển biến pha từ Peclit sang Austenit gồm:
+ Ủ thấp và ủ kết tinh lại.

* Ủ thấp
- Là phương pháp ủ ở nhiệt độ 200 ÷ 6000C với mục đích làm
giảm hay khử bỏ ứng sất bên trong ở các vật đúc hay sản phẩm
qua gia công cơ khí.
+ Ủ ở nhiệt độ 200 ÷ 3000C chỉ khử bỏ được một phần
ứng suất bên trong;
+ Ủ ở nhiệt độ 450 ÷ 6000C trong 1 ÷ 2h sẽ khử bỏ được
hoàn toàn ứng suất bên trong.
3

6.1.1. Ủ thép

* Ủ kết tinh lại
- Là phương pháp ủ được tiến hành ở nhiệt độ cao hơn nhiệt
độ kết tinh lại của thép (khoảng 600 ÷ 7000C).
- Đặc điểm:
+ Làm giảm độ cứng và làm thay đổi kích thước hạt;
+ Hiện nay phương pháp này ít dùng đối với thép vì rễ gây
ra hạt lớn.

4

6.1.1. Ủ thép
c, Các phương pháp ủ có chuyển biến pha.
- Các phương pháp ủ này có nhiệt độ ủ cao hơn Ac1 có xảy ra
chuyển biến pha Peclit → Austenit khi nung nóng với hiệu ứng
làm nhỏ hạt, gồm:
+ Ủ hoàn toàn;
+ Ủ không hoàn toàn và ủ cầu hoá;
+ Ủ đẳng nhiệt;
+ Ủ khuếch tán.

5

6.1.1. Ủ thép

* Ủ hoàn toàn
- Là phương pháp ủ nung thép đến trạng thái hoàn toàn là
Austenit, áp dụng cho phép trước cùng tích có thành phần
Cacbon trong khoảng 0,3 ÷ 0,65%.

T0u = Ac3 + (20 ÷ 30)0C
Mục đích:
+ Làm nhỏ hạt (hạt γ nhỏ → Tổ chức F – P có hạt nhỏ);
+ Làm giảm độ cứng, tăng độ dẻo (HB 160÷ 200).

6

6.1.1. Ủ thép

* Ủ không hoàn toàn và ủ cầu hoá
Ủ không hoàn toàn
- Là phương pháp ủ nung thép đến t...